Pressmeddelanden

 • 2024-06-28 09:10 CEST Regulatorisk
  Aktieägarna i Railcare Group AB, org.nr 556730-7813, (”Railcare Group” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 24 juli 2024 kl. 10:00 på Bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 9:30. ANMÄLAN OM DELTAGANDEAktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
 • 2024-06-28 09:05 CEST Regulatorisk
  Railcare Group AB (publ) har ingått avtal om att förvärva 4 000 aktier, motsvarande 40 procent av aktierna, i det nystartade lokuthyrningsföretaget AC Finance AB. Köpeskillingen uppgår till 400 000 kronor. I samband med förvärvet ingår Railcare ett låneavtal tillsammans med befintliga ägare i AC Finance AB om lämnande av ägarlån med upp till 50
 • 2024-05-16 08:30 CEST
  Railcare utför på uppdrag av Trafikverket ett större projekt på sträckorna Västerås-Ålsäng och Kolbäck-Eskilstuna. Inom projektet ska ballastbyte genomföras på totalt 24 broar och 18 växlar, där Railcare utför arbetet med sina egenutvecklade maskiner och engagerad personal. – Tack vare ramavtalet har vi kunnat ta in Railcare tidigt i planeringen. På så sätt kan de
 • 2024-05-08 13:40 CEST Regulatorisk
  Idag, den 8 maj 2024, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultat- och balansräkningarStämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.ResultatdispositionStämman beslutade att disponera över bolagets resultat för räkenskapsåret 2023 enligt
 • 2024-05-07 07:30 CEST Regulatorisk
  Vädermässiga utmaningar påverkar resultatet FÖRSTA KVARTALET· Koncernens nettoomsättning ökade med 16,6 procent till 129,4 MSEK (111,0).· Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 13,8 MSEK (13,1).· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,37 SEK (0,36). VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET· Railcare höjer sina finansiella mål för perioden fram till och med 2027. De nya målen är att
 • 2024-04-15 09:00 CEST Regulatorisk
  Railcare Group AB:s årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.railcare.se. Årsredovisningen kan även beställas från Railcare Group AB, Investerarrelationer, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, telefon växel: 0910-43 88 00 alternativt via ir@railcare.se. För ytterligare information kontakta:Mattias Remahl, vd och koncernchefTelefon: 070-271 33 46E-post: mattias.remahl@railcare.seLisa Borgs, ekonomichef och IR-ansvarigTelefon: 070-622 50 01E-post: lisa.borgs@railcare.se Om
 • 2024-04-04 13:00 CEST Regulatorisk
  Aktieägarna i Railcare Group AB, org.nr 556730-7813, (”Railcare Group” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2024 kl. 11:00 på Bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 10:15. ANMÄLAN OM DELTAGANDEAktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
 • 2024-03-20 10:00 CET
  Railcare har börjat med testkörning av nästa generations batteridrivna underhållsmaskin för järnvägen. De senaste veckorna har Railcare haft besök av ABB Traction Schweiz för den första testkörningsfasen av den vidareutvecklade MPV:n (Multi Purpose Vehichle). En maskin med både arbets- och laddningskapacitet via kontaktledningssystemet. – I den här fasen har vi gjort ett antal tester som har
 • 2024-02-15 07:31 CET
  Styrelsen för Railcare Group AB har beslutat om att höja de finansiella målen för perioden fram till och med 2027. De nya målen är att uppnå en omsättning på 1 000 MSEK kronor samt en rörelsemarginal på 13 procent. De nya målen innebär en förändring från tidigare mål som var 800 miljoner kronor i omsättning,
 • 2024-02-15 07:30 CET Regulatorisk
  Ökad nettoomsättning och rörelseresultat Fjärde kvartalet· Koncernens nettoomsättning ökade med 16,6 procent till 149,3 MSEK (128,0).· Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 13,2 MSEK (6,7).· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,25 SEK (0,14).Helår 2023, januari-december· Koncernens nettoomsättning ökade med 13,5 procent till 564,2 MSEK (497,0).· Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 67,9 MSEK (52,4).· Resultat
 • 2023-12-19 14:45 CET
  Urspårningen på Malmbanan förväntas inte innebära någon negativ finansiell påverkan för Railcare. Ett lastat malmtåg spårade ur på Malmbanan i närheten av Vassijaure under söndagen den 17 december. Urspårningen var omfattande och stoppet på sträckan bedöms bli långvarigt, preliminärt till årsskiftet. Railcare utför transporter på Malmbanan åt både LKAB och Kaunis Iron, men det aktuella
 • 2023-12-15 09:30 CET
  Railcare är entreprenör åt Trafikverket för snöröjning på järnvägen under vintersäsongen. Från mitten av november till mitten av mars tillhandahåller Railcare snöröjning på strategiskt valda platser längs järnvägsnätet med hjälp av sina innovativa snöröjningsmaskiner, för att effektivt möjliggöra en framkomlig järnväg. – Praktist innebär kontraktet att Railcare har ett antal snöplogar, snösmältare och personal utplacerade
 • 2023-11-09 12:00 CET
  Den 13-16 november pågår järnvägsmässan AusRail i Sydney, Australien. Railcare finns på plats för att omvärldsbevaka, bygga nätverk och utbyta erfarenheter med såväl utställare som besökare. – Australien är en intressant marknad, som många andra har de ett stort underhållsbehov av järnvägsinfrastrukturen. Skillnaden är att järnvägen i större utsträckning ägs av enskilda företag, till exempel
 • 2023-11-09 07:30 CET Regulatorisk
  Ett av Railcares bästa kvartal någonsin. Tredje kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 8,7 procent till 159,2 MSEK (146,5). Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 26,8 MSEK (23,9). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,78 SEK (0,74). Årets nio första månader Koncernens nettoomsättning ökade med 12,4 procent till 414,9 MSEK (369,0). Rörelseresultatet (EBIT) ökade till
 • 2023-11-03 09:00 CET
  I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Railcare Group AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2024. Valberedningen utgörs av Anders Westermark, styrelsens ordförande, Lina Ådin, utsedd av TREAC AB samt Jonas Holmqvist, utsedd av Nornan Invest AB. Valberedningen har utsett Lina Ådin till sin ordförande. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 39,4 procent (30
 • 2023-10-25 20:30 CEST Regulatorisk
  Railcare har tilldelats ytterligare kontrakt avseende beredskapslok med Trafikverket som löper på fem år och med ett ordervärde på totalt 403 MSEK, vilket motsvarar drygt 80 MSEK per år. Kontraktet omfattar sex orter varav de första uppdragen inleds 1 januari 2025 och det sista uppdraget påbörjas 1 januari 2026. Kontraktet innehåller dessutom en option på
 • 2023-09-29 08:30 CEST Regulatorisk
  LKAB Malmtrafik nyttjar sin option och förlänger avtalet med Railcare för att transportera järnmalm till och med 2024-12-31. Avtalets värde under 2024 uppgår till ca 70 MSEK. – LKAB är en av våra viktigaste kunder och det är väldigt glädjande att de nyttjar optionen och förlänger avtalet under hela 2024. Att vi fått besked om
 • 2023-08-17 07:30 CEST Regulatorisk
  Rekordomsättning och bibehållen marginalAndra kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 13,7 procent till 144,7 MSEK (127,2). Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 14,9 MSEK (13,0). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,41 SEK (0,40). Årets sex första månader Koncernens nettoomsättning ökade med 14,9 procent till 255,7 MSEK (222,5). Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 28,0 MSEK (21,8).
 • 2023-06-19 10:00 CEST
  Railcares transportverksamhet fortsätter att växa och i ett avtal med norska Trainpoint har man nu hyrt fem lok av modellen Effishunter 1000. Loken har bättre miljöprestanda och ett ombordsystem anpassat för det nya signalsystemet ERTMS*. De första fyra loken är nu godkända av Transportstyrelsen och kan börja användas i trafik.- Det är första gången den
 • 2023-05-04 13:00 CEST Regulatorisk
  Idag, den 4 maj 2023, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Fastställande av resultat- och balansräkningar Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022. Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat för räkenskapsåret
 • 2023-05-03 07:30 CEST Regulatorisk
  Hög omsättning och förbättrad marginalFörsta kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 16,5 procent till 111,0 MSEK (95,3). Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 13,1 MSEK (8,8). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,36 SEK (0,25). Väsentliga händelser första kvartalet LKAB Malmtrafik förnyar avtalet med Railcare gällande järnmalmstransporter, till ett värde om ca 40 MSEK. Uppdraget
 • 2023-04-24 11:30 CEST
  En växande organisation och stark framtidstro gör att Railcare förändrar koncernledningen. Den nya koncernledningen består av Mattias Remahl, CEO, Lisa Borgs, ny CFO, Johan Hansén, ansvarig för transportverksamheten samt Jonny Granlund, ansvarig för entreprenadverksamheten och Maskin & Teknik.Railcare har några starka år bakom sig och bolaget ser även en fortsatt hög efterfrågan på både transporttjänster
 • 2023-04-13 15:00 CEST Regulatorisk
  Railcare Group AB:s årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.railcare.se. Årsredovisningen kan även beställas från Railcare Group AB, Investerarrelationer, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, tel. vx: 0910-43 88 00 alternativt via ir@railcare.se.   Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
 • 2023-03-31 13:00 CEST Regulatorisk
  Aktieägarna i Railcare Group AB, org.nr 556730-7813, (”Railcare Group” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 kl. 11:00 på Bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i   Skelleftehamn. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 10:15.ANMÄLAN OM DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
 • 2023-03-09 08:00 CET
  Railcares Lokverkstad har fått i uppdrag att Norden-anpassa fem Traxx-lok åt leasingföretaget Beacon Rail. Affären är värd ca 12 MSEK och kommer att utföras under de två första kvartalen 2023.Uppdraget innebär en helhetslösning där Railcare kommer att installera säkerhetssystemet ATC2 och modifiera loktypen för ett nordiskt klimat, samt hantera godkännande-processen gentemot Europeiska Unionens Järnvägsbyrå, ERA.
 • 2023-03-02 08:00 CET
  LKAB Malmtrafik har förnyat avtalet med Railcare för att transportera järnmalm fram till och med 2023-12-31, med option på att avropa ytterligare ett år. Avtalets värde under 2023 uppgår till ca 40 MSEK.- Vi har haft förhoppningar om ett förnyat förtroende från LKAB, och det är glädjande att vi nu får det. I detta avtal
 • 2023-03-01 13:30 CET
  Trafikverket nyttjar optionen för beredskapsloket i Borlänge och förlänger det ursprungliga treårskontraktet med Railcare i ytterligare två år, till och med 2025-10-26. Ordervärdet är 15 MSEK.- Det är roligt att vi får fortsatt förtroende från Trafikverket och ett bevis på att vår transportverksamhet gör ett bra jobb under de tillfällen som röjning krävs, säger Mattias
 • 2023-02-16 07:31 CET
  Styrelsen för Railcare Group AB har beslutat om nya finansiella mål för perioden fram till slutet av 2027. Målet är att öka omsättningen med 60 procent under de kommande fem åren.Railcares uppdaterade finansiella mål är att år 2027 uppnå en omsättning på 800 MSEK, och att bibehålla en rörelsemarginal som överstiger 10 procent. – Vår
 • 2023-02-16 07:30 CET Regulatorisk
  Fortsatta höga volymer men lägre rörelsemarginalFjärde kvartalet Koncernens nettoomsättning minskade med 2,8 procent till 128,0 MSEK (131,8). Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 6,7 MSEK (24,7). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,14 SEK (0,75).  Helår 2022, januari – december 2022 Koncernens nettoomsättning ökade med 13,5 procent till 497,0 MSEK (438,0). Rörelseresultatet (EBIT) minskade
 • 2023-01-12 08:00 CET
  Railcare Group anpassar sin organisation för att optimera personalresurserna inom entreprenad-verksamheten. Det görs genom att samla alla maskinoperatörer i Railcare Resources AB, där en ny verksamhetsansvarig rekryteras, samt genom att ta ett delvis nytt grepp om verksamheten i Storbritannien. Organisationsförändringen medför att kostnader motsvarande 3 MSEK kommer att belasta resultatet under det fjärde kvartalet 2022.Railcare
 • 2022-11-16 09:00 CET
  På uppdrag av lokuthyrningsföretaget Nordic Re-Finance arbetar Railcare med att uppgradera och anpassa totalt 28 lok som ska hyras ut på den skandinaviska marknaden. Uppdragen kommer att pågå under perioden 2022-2024.- Vi är mycket glada över det förtroende som vi har fått, och det nära samarbete vi har med Nordic Re-Finance. Det ger oss en
 • 2022-11-03 07:30 CET Regulatorisk
  Omsättningsrekord och höga volymer i både segment Entreprenad Sverige och Transport Skandinavien.Tredje kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 16,1 procent till 146,5 MSEK (126,2). Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 23,9 MSEK (25,3). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,74 SEK (0,79).    Årets nio första månader Koncernens nettoomsättning ökade med 20,5 procent till 369,0
 • 2022-11-01 09:30 CET
  I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Railcare Group AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2023. Valberedningen utgörs av Anders Westermark, styrelsens ordförande, Lina Ådin, utsedd av TREAC AB samt Jonas Holmqvist, utsedd av Norra Västerbotten Fastighets AB. Valberedningen har utsett Lina Ådin till sin ordförande. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 39,5 procent
 • 2022-10-24 08:30 CEST
  Under tre matcher i oktober, november och december bjuder Railcare 800 medarbetare inom vård och omsorg på hockey. Ett löfte som gavs under pandemin när Railcare valde att använda sina sänkta arbetsgivaravgifter för att stödja bland annat sjukvården.- Det är vårt sätt att säga tack för allt ni har gjort och fortfarande gör, berättar Ulf
 • 2022-09-01 09:30 CEST
  I norra Sverige, där den nya gröna industrin tar sin form, är järnvägen en central del för klimatsmarta och effektiva transporter. Det finns även en generell ökad efterfrågan på såväl gods- som persontransporter, vilket sätter fokus på järnvägsunderhåll. Flera av projekten i Trafikverkets underhållsplan för 2021-2024 återfinns nu i Norr- och Västerbotten.- Att det är
 • 2022-08-18 07:30 CEST Regulatorisk
  Starkt andra kvartal med höga volymer i både segment Entreprenad Sverige och Transport Skandinavien.Andra kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 39,7 procent till 127,2 MSEK (91,1). Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 13,0 MSEK (-2,5). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,40 SEK (-0,12).     Årets sex första månader Koncernens nettoomsättning ökade med 23,6
 • 2022-08-17 10:30 CEST
  Railcare har tecknat ett nytt ramavtal med Network Rail som gäller i två år framåt. Network Rail har det övergripande ansvaret för anläggning och underhåll av stora delar av det brittiska järnvägsnätet.Det nya ramavtalet är i allt väsentligt lika som tidigare. Samtliga Network Rails avdelningar och fem geografiska banområden har möjlighet att använda sig av
 • 2022-05-27 09:00 CEST
  Visas på världens största mässa inom maskin och underhållsteknik på järnvägen.Railcare Group AB visar upp världens första och största batteridrivna underhållsmaskin på järnvägen, Multi Purpose Vehicle (MPV), under IAF-mässan i Münster som äger rum 31 maj – 2 juni. IAF Münster är järnvägsbranschens internationella mässa för spårbundna maskiner. Här samlas branschen och presenterar det senaste.
 • 2022-05-09 15:14 CEST
  Railcare Group AB bjuder in investerare, analytiker och media till en kapitalmarknadsdag onsdag den 18 maj 2022 kl 17.00 i Stockholm. Vi presenterar koncernen samt visar världens första och största batteridrivna underhållsmaskin för järnvägen. Under 2021 hade Railcare en rekordomsättning, en ny vd har tillsatts och koncernen har fått en stark ägare. Utvecklingen har stärkt
 • 2022-05-04 14:30 CEST Regulatorisk
  Idag, den 4 maj 2022, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultat- och balansräkningar Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat för räkenskapsåret 2021 enligt
 • 2022-05-03 07:30 CEST Regulatorisk
  Stabilt kvartal med högre volymer i svenska entreprenadverksamheten Första kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 7,1 procent till 95,3 MSEK (88,9). Rörelseresultatet (EBIT) ökade marginellt till 8,8 MSEK (8,7). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,25 SEK (0,26).     Väsentliga händelser under första kvartalet Railcare tecknade i januari ett nytt ramavtal med
 • 2022-04-22 09:30 CEST
  Trafikverket nyttjar sin option och förlänger befintligt snöröjningskontrakt med Railcare med ytterligare tre år. Förlängningen av kontraktet gäller till och med 2025-04-30 och ordervärdet uppgår till 40 MSEK per år. Snöröjningskontraktet innebär att Railcare inför vintersäsongen har ett antal maskiner och personal strategiskt utplacerade i Sverige för att på kortast möjliga tid vara på plats
 • 2022-04-13 08:30 CEST Regulatorisk
  Railcare Group AB:s årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.railcare.se. Årsredovisningen kan även beställas från Railcare Group AB, Investerarrelationer, Näsuddsvägen 10, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, tel. vx: 0910-43 88 00 alternativt via ir@railcare.se.   Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
 • 2022-04-05 08:30 CEST
  Railcare har tecknat ett förnyat avtal med LKAB Malmtrafik avseende järnmalmstransporter. Avtalets värde uppgår till ca 50 MSEK och sträcker sig fram till och med 31 december 2022. Transporterna, som omfattar tre omlopp per dygn på sträckorna Svappavaara-Kiruna och Svappavaara-Gällivare kommer att påbörjas snarast. – Dessa transporter kräver hög leveranssäkerhet och att vi nu har
 • 2022-03-30 13:00 CEST Regulatorisk
  Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), org.nr 556730-7813, (”Railcare Group” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 maj 2022 kl. 13:00 på Bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i   Skelleftehamn. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 12:15. ANMÄLAN OM DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB
 • 2022-03-15 08:30 CET
  Railcare Group AB (publ):s valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Catharina Elmsäter-Svärd, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermark samt Björn Östlund. Anders Westermark föreslås som ny ordförande i styrelsen. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, ska
 • 2022-02-17 07:30 CET Regulatorisk
  Rekordomsättning och fortsatt hög beläggning i transportverksamheten Fjärde kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 37,9 procent till 131,8 MSEK (95,6). Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 24,7 MSEK (14,3). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,75 SEK (0,47).  Helår 2021, januari – december 2021 Koncernens nettoomsättning ökade med 9,1 procent till 438,0 MSEK (401,3). Rörelseresultatet (EBIT) minskade
 • 2022-01-21 10:30 CET
  Railcare har tecknat ett nytt ramavtal med Trafikverket avseende entreprenadarbeten i Sverige. Avtalsperioden är på 3 år med option om förlängning på ytterligare 1+1 år. Avtalet ger förutsättningar för Railcares senaste innovation MPV, en batteridriven underhållsmaskin för järnvägen. Ramavtalet omfattar utförande av förarbeten inför kommande spårbyten och underhåll som ingår i Trafikverkets planer. Liksom tidigare
 • 2021-12-22 13:00 CET
  I slutet av november skedde ägarförändringar bland de största ägarna i Railcare Group AB, vilket påverkar sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2022. Ålandsbanken AB är ny tredje största ägare, och har enligt riktlinjerna för valberedningen rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ålandsbanken AB har valt att ge Kjell Lindskog fortsatt förtroende som ledamot. Det
 • 2021-12-14 06:45 CET
  Som en del i koncernens pågående hållbarhetsarbete har Railcare satt upp ett tydligt mål att minska förbrukningen av fossila utsläpp från egna lok och maskiner med 40% till år 2025.- Vår kärnverksamhet är att arbeta på järnvägen för att göra den hållbar, och då måste vi givetvis sätta miljön högt på agendan. Vi förtydligar nu
 • 2021-12-07 15:30 CET
  Railcare har tilldelats kontrakt avseende beredskapslok med Trafikverket som löper på fyra år och med ett ordervärde på totalt 152 MSEK, vilket motsvarar 38 MSEK per år. Kontraktet gäller från och med 1 augusti 2022 och omfattar fyra nya orter (Långsele, Boden, Vännäs och Kiruna). Beredskapslok syftar till att stärka förmågan till snabbare röjning av
 • 2021-12-01 14:15 CET
  Railcare har tecknat ett avtal med Infranord avseende uppgradering av två diesellok av typ TB till ett värde av 30 miljoner kronor. Uppdraget, som utförs av lokverkstaden i Långsele, omfattar en uppgradering med fokus på arbetsmiljö, hållbarhet och prestanda. Arbetet kommer att påbörjas inom kort och beräknas pågå under större delen av 2022. Uppdraget omfattar
 • 2021-11-23 08:15 CET
  Grundarfamiljerna Marklund och Dahlqvist säljer hela sitt innehav till Norra Västerbotten Fastighets AB, som därmed ökar sitt innehav till 29,8 % av Railcare Group AB.Grundarfamiljerna Marklund och Dahlqvist ägde sedan tidigare tillsammans 17,6 % av Railcare Group AB, men säljer nu hela sitt innehav till Norra Västerbotten Fastighets AB. Daniel Öholm, medlem i koncernledningen och
 • 2021-11-08 14:15 CET
  Urspårningen utanför Gällivare förväntas inte innebära någon negativ finansiell påverkan för Railcare.Ett lastat malmtåg spårade ur på Malmbanan i närheten av Gällivare under söndagen den 7 november. Urspårningen var omfattande och stoppet på sträckan bedöms bli långvarigt. Railcare utför transporter på Malmbanan åt LKAB och Kaunis Iron AB. Det aktuella malmtåget framfördes inte i Railcares
 • 2021-11-05 07:30 CET Regulatorisk
  Rekordomsättning och full beläggning i transportverksamhetenTredje kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 33,6 procent till 126,2 MSEK (94,5). Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 25,3 MSEK (14,4). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,79 SEK (0,40).  Årets nio första månader Koncernens nettoomsättning ökade med 0,2 procent till 306,2 MSEK (305,7). Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 31,5 MSEK (46,1).
 • 2021-10-29 13:00 CEST
  I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Railcare Group AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2022. Valberedningen utgörs av Lina Ådin, utsedd av TREAC AB, Jonas Holmqvist, utsedd av Norra Västerbotten Fastighets AB, samt Kjell Lindskog, utsedd av Familjen Marklund och Dahlqvist. Valberedningen har utsett Lina Ådin till sin ordförande. Valberedningens ledamöter representerar
 • 2021-08-19 07:30 CEST Regulatorisk
  Framflyttade projekt och lägre volymer för entreprenad samt nya innovationen MPV i drift hos kundAndra kvartalet Koncernens nettoomsättning minskade med 13,5 procent till 91,1 MSEK (105,3). Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -2,5 MSEK (14,3). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,12 SEK (0,41).   Årets sex första månader Koncernens nettoomsättning minskade med 14,8 procent till
 • 2021-06-23 08:00 CEST Regulatorisk
  I takt med att världen öppnas upp efter pandemin kan vi nu börja bemöta de förfrågningar som bland annat kommit från Asien. Därutöver fullgöra en mer riktad satsning på vår andra hemmamarknad Storbritannien samt skapa nya möjligheter för etableringar i andra europeiska länder. Daniel Öholm, nuvarande CEO, blir Affärsområdeschef Utland med ansvar för att stärka
 • 2021-06-03 08:00 CEST Regulatorisk
  Asien är en stor marknad och Railcare är nu mogna för att ta steget ut på en ny marknad som innehåller många järnvägar, tunnelbanespår samt gruvspår. Med våra moderna, hållbara och effektiva maskiner och med våra hemmamarknader som grund, så är denna strategiska satsning ett nästa steg i Railcares bolagsutveckling. För tillfället har Railcare många
 • 2021-05-05 14:30 CEST Regulatorisk
  Idag, den 5 maj 2021, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat för räkenskapsåret 2020 enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att 14 474 500 kronor delas ut till aktieägarna och att återstående del av
 • 2021-05-04 07:30 CEST Regulatorisk
  Stabilt kvartal med många ordrar framåtFörsta kvartalet Koncernens nettoomsättning minskade med 16,1 procent till 88,9 MSEK (106,0). Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 8,7 MSEK (17,4). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,26 SEK (0,54). Väsentliga händelser under första kvartalet Under kvartalet har Railcare tecknat många kontrakt för transportverksamheten inför sommaren 2021, tex. lok till spårbyten
 • 2021-04-12 10:00 CEST
  Railcare har fått en order om 6 MSEK från Loram för maskindelar, så kallade powerpacks, till en Railvac i Brasilien med leverans i november 2021. Loram är ett nordamerikanskt järnvägsbolag som Railcare har haft en affärsrelation med sedan 2000. ”Under 2021 har vi två leveranser till Loram för maskindelar till Railvacs och det är glädjande
 • 2021-04-08 13:00 CEST Regulatorisk
  Railcare Group AB:s årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.railcare.se. Årsredovisningen kan även beställas från Railcare Group AB, Investerarrelationer, Näsuddsvägen 10, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, tel. vx: 0910-43 88 00 alternativt via ir@railcare.se. Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
 • 2021-04-01 09:30 CEST
  Railcare kommer att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2021 mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten höjt risknivån för smittspridning i Sverige.Målsättningen är att minska risken för smittspridning genom att hålla en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion, genom bland annat följande åtgärder: Antalet närvarande funktionärer och anställda vid stämman kommer att minimeras. Inga valberedningsledamöter, styrelseledamöter,
 • 2021-03-31 13:00 CEST Regulatorisk
  Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), org.nr 556730-7813, (”Railcare Group” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021 kl. 13:00 på Bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 12:15.ANMÄLAN OM DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
 • 2021-03-10 10:00 CET
  Railcare Group AB (publ):s valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Catharina Elmsäter-Svärd, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermark samt Björn Östlund. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, ska
 • 2021-02-18 07:30 CET Regulatorisk
  Rekordår i försäljning och resultatFjärde kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 2,2 procent till 95,6 MSEK (93,5). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 12,8 MSEK till 14,3 MSEK (1,5). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,47 SEK (0,01). Helår 2020, januari – december 2020 Koncernens nettoomsättning ökade med 8,3 procent till 401,3 MSEK (370,6). Rörelseresultatet (EBIT) ökade
 • 2021-01-11 13:00 CET
  Railcare har tecknat ett avtal med Trafikverket som löper på två år samt med möjlighet till option med tre år. Ordervärdet är 40,2 MSEK per år. Avtalet började gälla den 15 november 2020 och antal maskinenheter i avtalet är detsamma som tidigare avtal. Snöröjningskontraktet gäller maskiner som är anpassade för en effektiv och säker borttagning
 • 2020-12-01 08:00 CET
  Järnvägsspecialisten Railcare tecknar ett tioårskontrakt med gruvbolaget Kaunis Iron AB värt 740 MSEK. Kontraktet börjar gälla från och med den 16 november 2021 till och med den 16 november 2031 och ersätter tidigare kontrakt från 2018.  Tidigare kontrakt fortsätter gälla till den 15 november 2021. Fram till den 31 oktober 2020 har Railcare utfört 1400 transporter
 • 2020-11-05 07:30 CET Regulatorisk
  Ett bra kvartal med innovation för framtidenTredje kvartalet Koncernens nettoomsättning minskade med 6,5 procent till 94,5 MSEK (101,0). Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 2,4 MSEK till 14,4 MSEK (16,8). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,40 SEK (0,50). Årets nio första månader Koncernens nettoomsättning ökade med 10,3 procent till 305,7 MSEK (277,1). Rörelseresultatet (EBIT) ökade
 • 2020-10-19 11:00 CEST Regulatorisk
  Railcare Group AB meddelar idag att Mattias Remahl blir ny CFO och Vice VD efter CFO Mikael Forsfjäll och Vice VD Ulf Marklund. Mattias Remahls tjänst är en ny kombinationstjänst på Railcare som CFO och Vice VD. Mattias Remahl kommer ta över som CFO från och med den 19 april 2021 och kommer bli en
 • 2020-10-15 13:00 CEST
  I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Railcare Group AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2021. Valberedningen utgörs av Åke Elveros, utsedd av Norra Västerbotten Fastighets AB, Lina Ådin, utsedd av TREAC AB, samt Kjell Lindskog, utsedd av Familjen Marklund och Dahlqvist. Valberedningen har utsett Åke Elveros till sin ordförande. Valberedningens ledamöter representerar
 • 2020-10-05 13:00 CEST
  Järnvägsspecialisten Railcare presenterade under förmiddagen sin nya innovation MPV, Multi Purpose Vehicle. Den nya underhållsmaskinen är utrustat med egendrift, vakuumpumpar, hydraulik och manöverhytter vilket gör att fordonet kan nyttjas som ett komplement till Railcares vakuumsugare, snösmältare och fungera som dragfordon för exempelvis makadamvagnar under spårarbete. Det som gör MPV:n extra unik är att den är
 • 2020-08-20 07:30 CEST Regulatorisk
  Ett starkt första halvår med stabil orderstock framåt och järnvägen i fokusAndra kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 15,5 procent till 105,3 MSEK (91,2). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 10,9 MSEK till 14,3 MSEK (3,4). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,41 SEK (0,05). Årets sex första månader Koncernens nettoomsättning ökade med 20,0 procent till 211,2
 • 2020-06-11 21:00 CEST Regulatorisk
  Railcare har tecknat ett avtal med LKAB Malmtrafik för transport av malm om cirka 7,8 MSEK under en tremånadersperiod med start imorgon den 12 juni 2020. Transporterna kommer att starta med ett omlopp per dygn och därefter kommer det ökas till två omlopp per dygn med totalt 6400 ton malm per dygn. ”Jag tycker att
 • 2020-05-18 08:00 CEST
  Den svenska staten beslutade att sänka arbetsgivaravgiften under perioden mars till juni 2020 som ett stöd till företag under den pågående Covid-19 pandemin. Railcare är inte beroende av de sänkta arbetsgivaravgifterna även om sänkningarna välkomnas. Railcare beslutade därför att använda dessa medel för att bland annat hjälpa sjukvård och näringsliv i de geografiska områden som
 • 2020-05-08 14:00 CEST
  Network Rail har det övergripande ansvaret för anläggning och underhåll av stora delar av det brittiska järnvägsnätet. Network Rail har tecknat ett nytt ramavtal med Railcare som gäller från den 8 maj 2020 till den 8 maj 2021. Samtliga Network Rails avdelningar och fem geografiska banområden har möjlighet att använda sig av ramavtalet och kan
 • 2020-05-06 14:15 CEST Regulatorisk
  Idag, den 6 maj 2020, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat för räkenskapsåret 2019 enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att 7 237 250 kronor delas ut till aktieägarna och att återstående del av bolagets
 • 2020-05-05 07:30 CEST Regulatorisk
  Järnvägen är en kritisk samhällsfunktionFörsta kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 24,8 procent till 106,0 MSEK (84,9). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 7,0 MSEK till 17,4 MSEK (10,4). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,54 SEK (0,31). Väsentliga händelser under första kvartalet Railcare har inte haft några inställda arbeten på grund av Covid-19. Leverans av tre
 • 2020-04-06 15:30 CEST Regulatorisk
  Railcare Group AB:s årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.railcare.se. Årsredovisningen kan även beställas från Railcare Group AB, Investerarrelationer, Näsuddsvägen 10, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, tel. vx: 0910-43 88 00 alternativt via ir@railcare.se.   Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
 • 2020-04-01 09:30 CEST
  Railcare kommer att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020 mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten höjt risknivån för smittspridning i Sverige.Målsättningen är att minska risken för smittspridning genom att hålla en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion, genom bland annat följande åtgärder: Antalet närvarande funktionärer och anställda vid stämman kommer att minimeras. Inga valberedningsledamöter, styrelseledamöter,
 • 2020-03-31 11:00 CEST Regulatorisk
  Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), org.nr 556730-7813, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020 kl. 13:00 på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i   Skelleftehamn. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 12:15. ANMÄLAN OM DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 29
 • 2020-03-27 10:30 CET
  Järnvägsspecialisten Railcare har tecknat ett treårskontrakt för röjning av järnvägsfordon i Borlänge om cirka 22 MSEK. Kunden är Trafikverket och avtalet är på tre år samt två optionsår och börjar gälla den 26 oktober 2020. Railcare kommer tillhandahålla ett beredskapslok tillsammans med personal och ska finnas tillgängliga för avrop dygnet runt årets alla dagar. ”Det
 • 2020-03-11 08:00 CET
  Railcare Group AB (publ):s valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Catharina Elmsäter-Svärd, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermark samt Björn Östlund. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, ska
 • 2020-02-20 07:30 CET Regulatorisk
  Ett år med hög tillväxt i omsättning och resultat. Ett kvartal med bra tillväxt, men lägre marginal.Fjärde kvartalet1 Koncernens nettoomsättning ökade med 18,9 procent till 93,5 MSEK (78,7). Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,7 MSEK till 1,5 MSEK (2,2). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,01 SEK (0,02). Helår 2019, januari – december 20191 Koncernens
 • 2020-01-31 08:00 CET Regulatorisk
  Norrlandsfonden har begärt konvertering av den andra halvan av sitt konvertibla skuldebrev.  Skuldebrevet var ursprungligen på 10 MSEK och därmed har 5 MSEK konverterats enligt avtalad kurs, 4,50 kr per aktie, till 1 111 111 aktier. Aktieökningen är registrerad hos Bolagsverket per den 30 januari 2020. Antalet aktier och röster i Railcare Group AB (publ) har därmed
 • 2019-11-27 07:30 CET Regulatorisk
  Railcare Group AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva elbolaget Elpro i Skellefteå AB och den totala köpeskillingen är 4,1 MSEK. Affären finansieras med egna medel och träder i kraft den 3 februari 2020.Elpro i Skellefteå AB har lång erfarenhet av konstruktion, programmering och montage. Bolaget har i nuläget en årsomsättning om cirka 9
 • 2019-11-07 07:30 CET Regulatorisk
  Starkt resultat och fortsatt hög omsättningstillväxt under tredje kvartaletTredje kvartalet1 Koncernens nettoomsättning ökade med 62,1 procent till 101,0 MSEK (62,3). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 21,4 MSEK till 16,8 MSEK (-4,6). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,50 SEK (-0,21). Årets nio första månader1 Koncernens nettoomsättning ökade med 44,7 procent till 277,1 MSEK (191,5). Rörelseresultatet
 • 2019-10-17 13:00 CEST
  I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Railcare Group AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2020. Valberedningen utgörs av Åke Elveros, utsedd av Norra Västerbotten Fastigheters AB, Per-Martin Holmgren, utsedd av TREAC AB, samt Kjell Lindskog, utsedd av Familjen Marklund & Dahlqvist. Valberedningen har utsett Åke Elveros till sin ordförande. Valberedningens ledamöter representerar
 • 2019-08-23 07:30 CEST Regulatorisk
  Stark omsättningstillväxt under andra kvartaletAndra kvartalet[1]  Koncernens nettoomsättning ökade med 45,4 procent till 91,2 MSEK (62,7).  Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 4,5 MSEK till 3,4 MSEK (-1,0).  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,05 SEK (-0,01). Årets sex första månader[1]  Koncernens nettoomsättning ökade med 36,3 procent till 176,1 MSEK (129,2).  Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 9,8
 • 2019-05-08 15:30 CEST Regulatorisk
  Idag, den 8 maj 2019, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade att årets resultat, totalt 525 156 kronor, balanseras i ny räkning samt
 • 2019-05-07 07:30 CEST Regulatorisk
  Positiv start på 2019Första kvartalet[1]  Koncernens nettoomsättning ökade med 27,7 procent till 84,9 MSEK (66,5).  Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 5,4 MSEK till 10,4 MSEK (5,0).  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,31 SEK (0,13). Väsentliga händelser under första kvartalet  Railcare har fått en beställning på att bygga en ny generation av generatorvagnar åt järnvägs-entreprenadbolaget
 • 2019-04-10 14:00 CEST Regulatorisk
  Railcare Group AB:s årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.railcare.se Årsredovisningen kan även beställas från Railcare Group AB, Investerarrelationer, Näsuddsvägen 10, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, tel. vx: 0910-43 88 00 alternativt via ir@railcare.se. För ytterligare information kontakta: Daniel Öholm, CEO Telefon: 070-528 01 83 E-post: daniel.oholm@railcare.se Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig Telefon: 072-528
 • 2019-04-01 13:30 CEST
  Network Rail har det övergripande ansvaret för anläggning och underhåll av stora delar av det brittiska järnvägsnätet. Network Rail har förlängt nuvarande ramavtal med Railcare och förlängningen gäller från 1 april 2019 till den 31 mars 2020. Samtliga Network Rails avdelningar och dess åtta geografiska banområden har möjlighet att använda sig av ramavtalet och kan
 • 2019-03-15 08:30 CET
  Railcare Group AB (publ):s valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Catharina Elmsäter-Svärd, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermark samt nyval av Björn Östlund. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika
 • 2019-02-21 07:30 CET Regulatorisk
  Ökad efterfrågan från nyckelkunder under årets fjärde kvartal. Helåret svagare än förväntat.Fjärde kvartalet   Koncernens nettoomsättning minskade med 9,4 procent till 78,7 MSEK (86,9). Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 5,2 MSEK till 2,2 MSEK (7,4). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,02 SEK (0,20). Helår 2018, januari–december 2018 Koncernens nettoomsättning minskade med 7,7 procent till
 • 2019-02-18 08:30 CET
  Järnvägsspecialisten Railcare planerar att tillverka en utsläppsfri batteridriven MPV, Multi Purpose Vehicle, som är ett arbetsfordon med mångsidigt användningsområde inom järnvägsunderhåll. Fordonet är utrustat med egendrift, vakuumpumpar, hydraulik, manöverhytter så att fordonet kan nyttjas som ett batteridrivet komplement till Railcares vakuumsugare, snösmältare samt fungera som dragfordon för exempelvis makadamvagnar under spårarbete. Railcare har samarbetat med
 • 2019-02-07 09:50 CET
  Railcare har tecknat ett ramavtal med Trafikverket avseende spårarbeten i hela Sverige. Avtalsperioden är på två år med option om förlängning på ytterligare två år. Ramavtalet är strategiskt viktigt för Railcare då bolaget kan optimera användningen av sina Railvac-maskiner genom planerade uppdrag för kund under en längre period. Ramavtalet innefattar utförande av förarbeten inför kommande
 • 2019-01-18 16:45 CET
  Railcare har fått en beställning på att bygga en ny generation av generatorvagnar åt järnvägs­entreprenadbolaget Infranord. Ordervärdet uppgår till cirka 30 MSEK och ordern består totalt av fem vagnar som är designade i samarbete med Infranord. ”Vi är glada över detta samarbete med Infranord då de ger oss förtroendet att bygga generator­vagnar som uppfyller Infranords
 • 2018-11-30 13:00 CET Regulatorisk
  I enlighet med information i Railcares delårsrapport för tredje kvartalet 2018 har Norrlandsfonden begärt konvertering av halva sitt konvertibla skuldebrev. Skuldebrevet är på 10 MSEK och därmed har 5 MSEK konverterats enligt avtalad kurs, 4,50 kr per aktie, till 1 111 111 stycken aktier. Aktieökningen är registrerad hos Bolagsverket per den 19 november 2018. Antalet aktier och
 • 2018-11-27 07:30 CET
  Trafikverket har beslutat att utlösa option för två tilläggskontrakt avseende snöröjning som Railcare AB har med Trafikverket. Ordervärdet är cirka 48 MSEK under perioden och avser arbeten som utförs till och med 2020-05-01.   Snöröjningskontraktet gäller maskiner som är anpassade för en effektiv och säker borttagning av snö på strategiska platser längs det svenska järnvägsnätet.
 • 2018-11-08 07:30 CET Regulatorisk
  Svag efterfrågan och uppstartskostnader påverkade kvartalet negativtTredje kvartalet  Koncernens nettoomsättning minskade med 14,5 procent till 62,3 MSEK (72,9).  Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 11,6 MSEK till -4,6 MSEK (7,0).  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,21 SEK (0,18). Årets nio första månader  Koncernens nettoomsättning minskade med 6,9 procent till 191,5 MSEK (205,7).  Rörelseresultatet (EBIT) minskade
 • 2018-08-23 07:30 CEST Regulatorisk
  Ett kvartal med stabil resultatförbättring jämfört med samma kvartal 2017 och förberedelser inför kommande projekt Andra kvartalet 2018  Koncernens nettoomsättning ökade med 7,5 % till 62,7 MSEK (58,3).  Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 8,2 MSEK till -1,0 MSEK (-9,2).  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,01 SEK (-0,37). Årets sex första månader  Koncernens nettoomsättning minskade
 • 2018-08-22 08:00 CEST
  Railcare har inlett järnmalmstransporterna åt Kaunis Iron med ett tåg per dygn. Varje tåg lastar cirka 2 900 ton. Första tåget lämnade omlastningsterminalen i Pitkäjärvi förra måndagen och körde till Narviks hamn, en sträcka på omkring 220 km. Igår höll Kaunis Iron en enklare invigning av tågtransporterna. Railcare fortsätter nu med uppdraget i enlighet med informationen
 • 2018-08-20 13:00 CEST
  Railcare har förlängt ett avtal med det norska bolaget CargoNet AS som avser långtidsuthyrning av Railcares två lok av modell Vossloh Euro 4000 T68. CargoNet AS har hyrt loken sedan 2012 och har tidigare förlängt avtalsperioden. Det nya avtalet börjar gälla från och med januari 2019 och omfattar tre år. Avtalet kan därefter förlängas om
 • 2018-06-15 10:00 CEST
  Railcares egenutvecklade maskin för effektiva byten av ballast i spår och växlar, kallad Ballast Feeder System 40, har nu blivit godkänd för att hyras ut samt utföra arbeten på Network Rails spåranläggning i Storbritannien. Ballast Feeder System 40[1] har en egen drivning och maskinen kan arbeta självständigt, eller kopplas ihop som flera enheter för att
 • 2018-06-12 11:45 CEST
  Trafikverket har beslutat att förlänga ett tilläggskontrakt avseende snöröjning som Railcare AB har med Trafikverket. Ordervärdet är 16 MSEK och avser arbeten som utförs till och med 20190501. Ytterligare ett optionsår finns kvar i kontraktet. Snöröjningskontraktet gäller maskiner som är anpassade för en effektiv och säker borttagning av snö på strategiska platser inom Sverige. ”Det
 • 2018-05-03 07:30 CEST Regulatorisk
  Ett kvartal med viktiga steg i förberedelserna för ökad efterfråganFörsta kvartalet 2018 Koncernens nettoomsättning minskade med 10,8 % till 66,5 MSEK (74,6).  Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 56,1 % till 5,0 MSEK (11,4). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,13 SEK (0,34).  Minskningen av nettoomsättningen under kvartalet var främst hänförlig till segmentet Entreprenad Utland, till
 • 2018-04-25 12:55 CEST Regulatorisk
  Idag, den 25 april 2018, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. ResultatdispositionStämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade vidare en utdelning om 0,15 kronor per aktie och fredagen den
 • 2018-03-28 12:30 CEST
  Railcare Group AB (publ) (”Railcare”) har upprättat ett prospekt avseende upptagandet till handel av Railcares aktier på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel planeras till tisdagen den 3 april 2018 och därmed är sista dag för handel på AktieTorget torsdagen den 29 mars 2018. Aktierna kommer att handlas med oförändrat kortnamn (RAIL) respektive ISIN-kod (SE0010441139).
 • 2018-03-22 10:00 CET Regulatorisk
  Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Railcare Group AB:s (publ) (”Railcare”) aktier kommer att flyttas till Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel planeras till tisdagen den 3 april 2018 och därmed är sista dag för handel på
 • 2018-03-21 08:15 CET Regulatorisk
  Railcare Group AB:s årsredovisning 2017 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.railcare.se. Årsredovisningen kan även beställas från Railcare Group AB, Investerarrelationer, Näsuddsvägen 10, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, tel. vx: 0910-43 88 00 alternativt via ir@railcare.se. För ytterligare information kontakta:Sofie Dåversjö, KommunikationsansvarigTelefon: 072-528 00 09E-post: sofie.daversjo@railcare.se Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ)
 • 2018-03-20 11:45 CET Regulatorisk
  Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), 556730-7813, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 kl. 11:00 på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2018, och  anmäla sig till bolaget
 • 2018-03-16 08:15 CET Regulatorisk
  BakgrundI enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Railcare Group AB (nedan kallat Railcare eller Bolaget) den 26 april 2017 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 18 oktober 2017. Valberedningen har utgjorts av Åke Elveros, utsedd av Norra Västerbotten Fastigheters AB, Per-Martin Holmgren, utsedd av TREAC AB, samt Kjell Lindskog,
 • 2018-03-12 16:15 CET Regulatorisk
  Järnvägsspecialisten Railcare tecknar ett femårskontrakt med gruvbolaget Kaunis Iron[1] värt 360 MSEK. Projektet startar under det tredje kvartalet 2018 och bedöms vara i full drift under det fjärde kvartalet 2018. Railcare kommer att köra två tågomlopp per dygn, sju dagar i veckan med en volym om cirka två miljoner ton järnmalm per år. Vagnarna som
 • 2018-03-02 14:45 CET
  Brittiska Network Rail har det övergripande ansvaret för anläggning och underhåll av stora delar av det brittiska järnvägsnätet. Network Rail har nu valt att lösa ut det första optionsåret för förlängning av nuvarande ramavtal med Railcare. Förlängningen gäller från 1 april 2018 till den 31 mars 2019. Ytterligare ett optionsår för förlängning finns i avtalet.
 • 2018-02-22 08:15 CET Regulatorisk
  Ett år med fokus på kvalitetsförbättringar och resursoptimering i hela koncernenFjärde kvartalet 2017, oktober – december 2017 Nettoomsättningen ökade med 6,5 procent till 86 871 KSEK (81 598 KSEK). Periodens resultat uppgick till 4 769 KSEK (3 109 KSEK). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,22 SEK (0,14 SEK).* Helår 2017, januari – december 2017
 • 2018-01-22 08:15 CET Regulatorisk
  Järnvägsspecialisten Railcare har tecknat en order med Eitech Engineering AB om 14 MSEK för kabelsänkning i Sverige och arbetet kommer att utföras med en Railvac-maskin under en åttamånadersperiod efter projektstart.Kabelsänkningen kommer att ske på järnvägssträckorna, Jönköping – Värnamo och Vaggeryd – Nässjö. Planerad projektstart är vecka 4 2018, om vädret tillåter, annars så fort tjälen släppt
 • 2017-12-12 08:15 CET
  Anders Antonsson har utsetts till IR-rådgivare i Railcare Group AB och medlem i koncernledningen för Railcare Group AB. Anders har mer än 20 års erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete från främst börsnoterade bolag och större organisationer. Anders har bland annat medverkat i börsnoteringarna av Nordic Waterproofing Holding A/S och Serneke Group AB. ”Vi ser fram emot
 • 2017-11-23 08:15 CET Regulatorisk
  Trafikverket utlöser optionsår 1 på ett av snökontrakten som Railcare har med Trafikverket. Ordervärdet på optionen är 26 MSEK och fördelat mellan 20181101–20190502. Snökontraktet gäller de maskiner som är anpassade för en effektiv och säker borttagning av snö på strategiska platser inom Sverige. ”Jag är stolt att vi återigen kan visa vår styrka inom denna
 • 2017-11-09 08:00 CET Regulatorisk
  Lägre volymer i kvartalet på våra hemmamarknader, men tillväxt i grannländernaTredje kvartalet 2017, juli – september 2017 Nettoomsättningen minskade med 32,6 procent till 72 874 KSEK (108 159 KSEK). Periodens resultat uppgick till 4 217 KSEK (20 867 KSEK). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,19 SEK (0,95 SEK).* Nio månader, januari – september
 • 2017-10-18 10:30 CEST
  I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Railcare Group AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2018. Valberedningen utgörs av Åke Elveros, Per-Martin Holmgren samt Kjell Lindskog. Valberedningen har utsett Åke Elveros till sin ordförande.  Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och
 • 2017-10-02 09:30 CEST
  Railcare Group AB (publ) (”Railcare”) meddelade den 25 september 2017 att extra bolagsstämma beslutat att genomföra en aktieuppdelning med villkor 5:1, innebärande att en existerande aktie blir fem aktier. Första handelsdag för de nya aktierna med den nya ISIN-koden SE0010441139 blir den 5 oktober 2017.Aktieuppdelningen innebär att de befintliga utestående 4 380 389 aktierna uppdelas
 • 2017-09-25 17:12 CEST
  Sista dag för handel i Railcare Group AB:s aktier före split med villkoren 5:1 är den 4 oktober, 2017 och första dag för handel efter split är den 5 oktober, 2017. Med hänvisning till Railcare Group AB:s pressmeddelande från bolagsstämman som hölls idag 25 september, 2017, bolaget kommer genomföra en split. Aktierna kommer handlas med
 • 2017-09-25 13:03 CEST
  Railcare Group AB (publ) (”Railcare”) meddelar härmed att extra bolagsstämma den 25 september 2017 beslutat att genomföra en fondemission samt en aktieuppdelning med villkor 5:1, innebärande att en (1) existerande aktie blir fem (5) aktier. Fondemission och aktieuppdelning har beslutats i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt kvotvärde samt antal aktier inför planerad notering
 • 2017-09-25 12:09 CEST Regulatorisk
  Idag, den 25 september 2017, hölls extra bolagsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Beslut om ändring av bolagsordningen Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående: Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse § 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor
 • 2017-09-22 11:51 CEST
  Railcare Group AB meddelar att avgående CFO Håkan Pettersson avslutar sin anställning med omedelbar verkan.Från och med idag, fredag den 22 september 2017, kommer Håkan Pettersson avsluta sin anställning på Railcare med omedelbar verkan. Lisa Borgs kommer bli tillförordnad CFO till dess Mikael Forsfjäll börjar på Railcare den 13 oktober 2017. ”Vi har valt att
 • 2017-08-24 08:00 CEST Regulatorisk
  Tufft i Storbritannien under kvartalet Tunga investeringar för framtidenAndra kvartalet 2017, april – juni 2017 Nettoomsättningen minskade med 24 procent till 58 280 KSEK (76 611 KSEK). Periodens resultat uppgick till -8 033 KSEK (-1 KSEK). Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,83 SEK (-0,00 SEK). Sex månader, januari – juni 2017 Nettoomsättningen minskade
 • 2017-08-23 10:33 CEST
  Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), org. nr. 556730-7813 kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 september 2017, kl. 11.00 på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 september 2017, och
 • 2017-07-24 08:00 CEST
  Railcare Group AB meddelar att de nu har gjort klart med Mikael Forsfjäll som ny CFO efter avgående Håkan Pettersson.Railcare Group AB har rekryterat Mikael Forsfjäll till ny CFO och medlem i koncernledningen. Mikael kommer senast från Metso Sweden AB och har de senaste fyra åren arbetat med controlling/ekonomistyrning samt boksluts- och prognosarbete, enligt det
 • 2017-06-29 08:00 CEST
  Railcare Group AB meddelar förändringar i ledningen. Bolaget har rekryterat en Investor Relations-ansvarig och kommunikatör med erfarenhet från Nasdaq, och meddelar samtidigt att nuvarande CFO Håkan Pettersson väljer att fortsätta sin karriär utanför bolaget.Sofie Dåversjö kommer med början den 31 juli att tillträda som Investor Relations och Kommunikatör hos Railcare Group AB. Sofie är Civilekonom
 • 2017-06-20 08:00 CEST
  Railcare har fått en order på en maskin med operatörer för maskintjänster i Norge under andra halvåret.Railcare har fått order på uthyrning av en Railvac inklusive operatörer, för maskintjänster i Norge. Arbetena består av ballastbyten och kabelhantering och projektet startar i juli och pågår fram till vintern. Den första månaden är det arbeten i Narvik
 • 2017-06-12 08:16 CEST
  Inom sin entreprenad- och transportverksamhet har Railcare nu fått in order för 47 MSEK inför sommaren och hösten.Orderböckerna fylls nu på ordentligt för våra entreprenad- och transporttjänster inför sommarens och höstens spårbyten runt om i Sverige. Till etapp 3 i spårbytet Boden – Bastuträsk ska vi ha fem lok med förare, med start i mitten
 • 2017-05-30 08:00 CEST
  Railcare har fått en order i Finland, en helt ny marknad för företaget. Det är Finnish Transport Agency, motsvarigheten till det svenska Trafikverket, som har beställt ballastbyten i 25 växlar i Tammerfors.Railcares del i entreprenaden är att med sin Railvac ta bort ballasten i växlarna. Utförandeperioden är under september och oktober 2017, och ordervärdet är
 • 2017-05-04 08:00 CEST Regulatorisk
  Bra start på året med bland annat en maskinorder23 kvartal i rad med svarta siffrorHistoriskt stark kassa  Kvartalet i korthet (3 månader) Nettoomsättning för perioden uppgick till 74,6 (86,7) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 11,3 (14,6) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,9 (10,5) MSEK Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,80
 • 2017-04-26 14:36 CEST Regulatorisk
  Idag, den 26 april 2017, hölls årsstämma i Railcare Group AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Fastställande av resultatdisposition Stämman beslutade dels att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, dels att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med
 • 2017-04-25 11:56 CEST
  Förutsatt godkännande på årsstämman den 26 april, 2017 kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 27 april, 2017. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 26 april.   Utdelningens storlek är 3,30 SEK per aktie. Avstämningsdag är den 28 april. Information om aktien: Kortnamn: RAIL ISIN-kod: SE0002105601 Orderbok ID: 43037 Utdelning:
 • 2017-04-18 14:58 CEST
  Lars Stenlund, VD för Vitec Software Group AB, föreslås som ytterligare ledamot till styrelsen i Railcare Group AB (”Railcare”). Med sin kompetens och erfarenhet från Vitec Software Group AB:s resa från AktieTorget till Nasdaq Stockholm kommer Lars Stenlund att vara en stor tillgång i styrelsearbetet. Stenlund är oberoende till Railcare och större aktieägare.Railcare meddelar idag,
 • 2017-04-05 11:19 CEST Regulatorisk
  Se årsredovisning i bifogad PDF.
 • 2017-03-24 11:38 CET Regulatorisk
  Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), 556730-7813, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2017 kl. 11.00 på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 april 2017, och anmäla sig till
 • 2017-03-23 08:00 CET Regulatorisk
  Railcare har fått en ny stororder för leverans under 2017.Railcares samarbetspartner i Norge, NJD Railvac AS, ser stora underhållsbehov på den norska järnvägen och har därför lagt en maskinorder på en komplett Railvac 16000. Ordervärdet är ca 20 MSEK. Maskinen kommer att byggas i våra nya verkstadslokaler i Skelleftehamn, och beräknas vara färdig för leverans
 • 2017-03-06 11:36 CET
  Grundarfamiljen Dahlqvist minskar sitt ägandeRailcare Group AB (publ) har informerats om att Frejville Management Ltd, som ägs av grundarfamiljen Dahlqvist, har sålt 138 000 aktier den 1 mars 2017. Försäljningen medför att familjens ägande numera understiger 10 %. Idag äger familjen 400 431 aktier vilket motsvarar 9,13 % av utestående aktier och röster i Railcare Group AB
 • 2017-03-02 08:17 CET Regulatorisk
  Styrelsen i Railcare Group AB (”Railcare” eller ”Bolaget”) har för avsikt att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets aktie handlas sedan i oktober 2007 på AktieTorget och ambitionen är att ett listbyte ska ske under 2017.En notering på Nasdaq Stockholm skulle skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och öka
 • 2017-02-23 08:00 CET Regulatorisk
  Railcare – en stark 25-åring · Tillväxt på 22 % med bra lönsamhet · Tidig start för transport 2017Kvartalet i korthet Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 81,6 (78,1) MSEK Rörelseresultat för kvartalet uppgick till 5,3 (2,6) MSEK Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 3,0 (0,3) MSEK Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,68 (0,07)
 • 2016-11-10 08:00 CET Regulatorisk
  Ett starkt kvartal och vi tar sikte på framtiden Rekordkvartal i volym och resultat Stora satsningar på järnvägsunderhåll i Sverige (se tabell i bifogad pdf)Kvartalet i korthet Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 108,2 (81,0) MSEK Rörelseresultat för kvartalet uppgick till 28,3 (12,6) MSEK Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 20,7 (9,0) MSEK Resultat per aktie
 • 2016-08-25 08:00 CEST Regulatorisk
  Full gas för fortsatt tillväxt och lönsamhet Nettoomsättning för perioden uppgick till 163,4 (131,1) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 15,7 (16,5) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till 10,3 (10,1) MSEK Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,34 (2,31) SEK Eget kapital per aktie uppgick till 25,6 (24,0) SEK Soliditeten uppgick till 28,2
 • 2016-06-30 09:00 CEST
  Railcare Group AB (publ) har informerats om att aktieägaren Ulf Marklund via sitt bolag Fuerson Management Limited har sålt 160 000 aktier den 30 juni 2016 till Treac AB. Ulf Marklund (Fuerson Management Limited) äger efter försäljningen 310 281 aktier i Railcare Group AB, vilket motsvarar 7,08 % av kapitalet och 7,08 % av rösterna.
 • 2016-06-30 08:00 CEST
  Det Skellefteåbaserade företaget Treac AB, som till två tredjedelar ägs av Transforma företag AB och till en tredjedel av Norra Västerbotten fastighets AB, har idag köpt 440 000 aktier av grundarfamiljerna Dahlqvist och Marklund. Familjerna säljer 220 000 aktier vardera. Detta innebär ett långsiktigt ägande från Treac och att ägarfamiljerna har kvar ca 23 % i Railcare.
 • 2016-06-17 08:00 CEST
  Railcare har fått stora order av Strukton Rail att, som underentreprenör både inom entreprenad och transport, vara med i sommarens två spårbyten i Norrland på sträckorna Bastuträsk – Träskholm och Koler – Älvsbyn. Uppdragen på entreprenad är att sänka kabel och stolpstag efter järnvägen inför Struktons spårupprustning. I projektet skall vi även byta ballast i
 • 2016-06-07 08:00 CEST
  Railcare ser en stor tillväxtpotential i Storbritannien så vi kan nu med stor glädje presentera Pete Erwin som senior advisor till Railcare Sweden Ltd. Pete kommer vara till mycket stor hjälp som strategiskt stöd för kommande års utveckling i Storbritannien. Pete har en lång och gedigen erfarenhet från järnvägsindustrin i Storbritannien samt många internationella uppdrag.
 • 2016-05-09 08:00 CEST Regulatorisk
  · Nettoomsättning för perioden uppgick till 87,3 (68,8) MSEK · Rörelseresultat för perioden uppgick till 14,5 (11,1) MSEK ·  Periodens resultat efter skatt uppgick till 10,5 (7,8) MSEK ·  Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,39 (1,79) SEK ·  Eget kapital per aktie uppgick till 28,5 (26,5) SEK · Soliditeten uppgick till 30,4 (32,0)
 • 2016-04-21 14:01 CEST
  Till ny styrelseordförande valdes idag, på årsstämman, Catharina Elmsäter-Svärd. Catharina har 35 års erfarenhet från politiken bland annat som riksdagsledamot och infrastrukturminister. Idag bedriver hon ett eget bolag samt har ett antal styrelseuppdrag. Till ny styrelseledamot valdes Anna Weiner Jiffer. Anna har tidigare varit VD för Ellen AB men har från 2008 varit på IKEA
 • 2016-04-21 13:12 CEST Regulatorisk
  Idag, den 21 april 2016, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalans­räkning, resultatdisposition och utdelning Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Vidare beslutade stämman att disponera
 • 2016-04-15 13:10 CEST
  Förutsatt godkännande på årsstämman 21 april 2016 handlas aktien Railcare Group AB exklusive rätt till utdelning den 22 april 2016. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är 21 april 2016. Utdelning storlek är 3,00 SEK per aktie. Avstämningsdag är den 25 april 2016 Information om aktien: Kortnamn: RAIL ISIN-kod: SE0002105601 Orderboks-ID: 43037 Utdelning:
 • 2016-03-31 09:18 CEST Regulatorisk
  (Se årsredovisning som bifogad pdf-fil) För ytterligare information kontakta:Daniel Öholm, VDRailcare Group AB070-528 01 83daniel.oholm@railcare.se Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen tjänster inom vakuumteknik, trumrenovering ochspecialtransporter. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling avkostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har
 • 2016-03-22 08:00 CET Regulatorisk
  Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), 556730-7813, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 april 2016 kl. 11.00 på Railcares huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 april 2016, och anmäla sig till bolaget
 • 2016-03-14 08:00 CET
  En omfördelning av ägandet har skett inom familjen Marklund med 200 000 aktier. För ytterligare information kontakta: Daniel Öholm, VD Railcare Group AB 070-528 01 83 daniel.oholm@railcare.se
 • 2016-02-25 08:00 CET Regulatorisk
  Årets intäkter uppgick till 294,7 (309,2) MSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 25,0 (52,1) MSEK Årets resultat efter skatt uppgick till 19,5 (40,4) MSEK Vinst per aktie efter skatt uppgick till 4,44 (9,23) SEK Rörelsemarginalen uppgick till 10,7 (18,5) procent Eget kapital per aktie uppgick till 26,20 (24,71) SEK Soliditeten uppgick till 28,8
 • 2016-02-10 08:00 CET
  Catharina Elmsäter-Svärd kommer framöver vara oss behjälplig med rådgivning som senior advisor. Det är mycket glädjande, säger Daniel Öholm VD Railcare Group AB. Catharina har som tidigare infrastrukturminister ett mycket stort kontaktnät både i Sverige och internationellt, vilket gör att hon blir till mycket stor hjälp för oss och för våra framtidsplaner. Catharina kommer med
 • 2016-02-01 08:00 CET
  Under hösten 2015 har vi designat och byggt en maskindel för att utveckla den Tubevac som idag arbetar i Londons tunnelbana. Maskinenheten levereras till kunden Tubelines i början av februari och samtidigt får vi över en järnvägsvagn att bygga maskinenhet nr 2 för samma ändamål som den första. Produktion av maskinenhet nr 2 kommer att
 • 2016-01-12 08:00 CET
  I Storbritannien är vi nu igång och kör med våra 5 Railvac-maskiner. Spårarbetena kom igång på juldagen och nu rullar det enligt ordinarie produktionsplanering, vilket innebär att 4 maskiner är i drift och maskin nummer 5 är backup. Efter ett intensivt arbete under november och december med observationer och påpekanden från Network Rails revision så
 • 2015-12-09 16:13 CET
  Under november har vi haft omfattande tekniska och administrativa revisioner från Network Rail gällande vårt engelska dotterbolag Railcare Sweden Ltd:s rutiner och våra maskiner i Storbritannien. Revisionerna har resulterat i ett antal revisionsobservationer som vi nu jobbar febrilt med att åtgärda. Fram till dess att alla revisionsobservationer är åtgärdade har vi fått stillestånd för våra
 • 2015-11-05 08:00 CET Regulatorisk
  · Nettoomsättning för perioden uppgick till 216,2 (230,8) MSEK · Rörelseresultat för perioden uppgick till 29,1 (41,9) MSEK · Periodens resultat efter skatt uppgick till 19,1 (34,0) MSEK · Resultat per aktie efter skatt uppgick till 4,37 (7,77) SEK · Eget kapital per aktie uppgick till 26,2 (23,4) SEK · Soliditeten uppgick till 30,3 (28,5)
 • 2015-10-15 10:38 CEST
  Efter anbud och upphandling är ett kontrakt tecknat med Trafikverket för att utföra renovering och infordring av trummor och ledningar för väganläggning. Avtalet gäller för områdena Örebro-, Västmanlands-, Östergötlands-, Uppsala-, och Södermanlands län. Entreprenaden gäller för 2015, 2016 samt med option för 2017. Prognostiserad volym ca 25 miljoner SEK. För ett drygt år sedan började
 • 2015-09-10 08:00 CEST
  Sedan årsskiftet har vi gjort en storsatsning på export av maskiner, som resultat har Railcare Export AB nu fått sin första order. Ordern kommer från London Underground och innebär att en tidigare levererad Tubevac från 2005 kommer att byggas om med ytterligare en kompletterande enhet som gör att totala lastkapaciteten kommer att utökas. Ordervärde ca
 • 2015-08-27 08:00 CEST
  Äntligen full fart · Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,1 (132,7) MSEK · Rörelseresultat för perioden uppgick till 16,5 (19,4) MSEK · Periodens resultat efter skatt uppgick till 10,1 (15,1) MSEK · Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,31 (3,44) SEK · Eget kapital per aktie uppgick till 24,0 (19,1) SEK · Soliditeten uppgick
 • 2015-08-27 08:00 CEST Regulatorisk
  Äntligen full fart · Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,1 (132,7) MSEK · Rörelseresultat för perioden uppgick till 16,5 (19,4) MSEK · Periodens resultat efter skatt uppgick till 10,1 (15,1) MSEK · Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,31 (3,44) SEK · Eget kapital per aktie uppgick till 24,0 (19,1) SEK · Soliditeten uppgick
 • 2015-02-26 13:26 CET
  Nu har vi hittat rätt kurs för framtiden. Läs fullständig bokslutskommuniké i bilagd PDF-fil.  
 • 2014-11-06 07:16 CET
  Hög produktion och fortsatta affärer ger ett starkt resultat – Nettoomsättning för perioden uppgick till 230,8 (129,1) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till 41,9 (11,4) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till 34,0 (9,7) MSEK – Resultat per aktie efter skatt uppgick till 7,77 (2,22) SEK – Eget kapital per aktie uppgick till 23,4
 • 2014-08-28 06:15 CEST
  Starkt första halvår med positiv utveckling och expansion – Nettoomsättning för perioden uppgick till 132,7 (79,0) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till 19,4 (5,3) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till 15,1 (4,9) MSEK – Resultat per aktie efter skatt uppgick till 3,44 (1,11) SEK – Eget kapital per aktie uppgick till 19,1
 • 2014-05-08 06:03 CEST
  Nu är det bevisat, att vi kan vara lönsamma året om. – Nettoomsättning för perioden uppgick till 59,6 (31,8) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till 8,8 (0,5) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,0 (-0,9) MSEK – Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,61 (-0,20) SEK – Eget kapital per aktie
 • 2014-02-27 08:24 CET
  Det bästa året någonsin och 2014 blir ett mycket intressant år. Läs fullständig bokslutskommuniké i bilagd PDF-fil.
 • 2013-11-07 08:45 CET
 • 2013-11-07 08:40 CET
  Tre st nya snömaskiner och expansion i Storbritannien – Nettoomsättning för perioden uppgick till 129,1 (135,0) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till 11,0 (4,4) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till 9,3 (-0,4) MSEK – Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,13 (-0,09) SEK – Eget kapital per aktie uppgick till 14,2
 • 2013-08-22 11:37 CEST
  Mer tid och energi för fokus på kärnverksamheten Nettoomsättning för perioden uppgick till 79,0 (95,3) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 5,3 (1,6) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,9 (-1,3) MSEK Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,11 (-0,29) SEK Eget kapital per aktie uppgick till 13,2 (11,3) SEK Soliditeten uppgick till
 • 2013-05-02 08:00 CEST
  Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont – Nettoomsättning för perioden uppgick till 31,8 (43,3) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,4 (1,3) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,0 (0,1) MSEK – Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,23 (0,01) SEK – Eget kapital per aktie uppgick till
 • 2013-02-28 08:45 CET
  2011-2012 la vi grunden för en bättre framtid med start 2013. Läs fullständig bokslutskommuniké i bilagd pdf-fil.
 • 2012-11-01 05:48 CET
  Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt – Nettoomsättning för perioden uppgick till 135,0 (126,1) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till 4,4 (-12,2) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,4 (-11,8) MSEK – Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,09 (-2,95) SEK – Eget kapital per
 • 2012-08-22 05:55 CEST
  Vi håller tempot uppe, RA7 är godkänd och ramavtal är tecknat med Network Rail i Storbritannien –  Nettoomsättning för perioden uppgick till 95,3 (69,4) MSEK –  Rörelseresultat för perioden uppgick till 1,6 (-16,5) MSEK –  Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,3 (-13,8) MSEK –  Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,29 (-3,47) SEK
 • 2012-05-10 12:11 CEST
  Det bästa första kvartalet sedan 90-talet – Nettoomsättning för perioden uppgick till 43,3 (29,6) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till 1,3 (-8,1) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,1 (-6,5) MSEK – Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,01 (-1,64) SEK – Eget kapital per aktie uppgick till 11,6 (12,3) SEK
 • 2012-03-20 11:06 CET
 • 2012-02-29 08:00 CET
  Railcare skulle inte vara Railcare utan alla innovationer. Vi är på gång! Läs fullständig bokslutskommuniké i bilagd pdf-fil.
 • 2011-11-03 10:22 CET
  För första gången på länge hoppas vi på en snörik vinter! –  Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,1 (132,1) MSEK –  Rörelseresultat för perioden uppgick till -12,2 (7,1) MSEK –  Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,8 (3,9) MSEK –  Resultat per aktie efter skatt uppgick till -2,95 (0,99) SEK –  Eget kapital per aktie
 • 2011-05-12 08:03 CEST
  Vi ska fortsätta vara duktiga, energirika och eljest men bli mer lönsamma! –  Nettoomsättning för perioden uppgick till 29,6 (34,2) MSEK –  Rörelseresultat för perioden uppgick till -8,1 (-2,7) MSEK –  Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,5 (-2,5) MSEK –  Resultat per aktie efter skatt uppgick till -1,64 (-0,63) SEK –  Eget kapital per
 • 2011-03-25 11:05 CET
 • 2011-02-24 08:00 CET
  Nu ska vi skapa energi, låt den positiva spiralen snurra ännu fortare!
 • 2010-08-26 08:27 CEST
  Mycket stark avslutning på första halvåret med fortsatt högt tempo. – Nettoomsättning för perioden uppgick till 76,6 (77,0) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till -0,1 (-1,6) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-1,9) MSEK – Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,24 (-0,47) SEK – Eget kapital per aktie uppgick
 • 2010-05-11 10:39 CEST
  Railcare spår ett stabilt högtryck inför sommaren. – Nettoomsättning för perioden uppgick till 34,2 (28,4 MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till -2,7 (-1,3) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,5 (-1,4) MSEK – Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,63 (-0,36) SEK – Eget kapital per aktie uppgick till 12,8 (12,4)
 • 2009-10-16 10:15 CEST
  Railcare levererar vinst, trots lågkonjunktur.