03.05.2018 07:30 CEST Regulatorisk

Delårsrapport januari-mars 2018

Ett kvartal med viktiga steg i förberedelserna för ökad efterfrågan

Första kvartalet 2018

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 10,8 % till 66,5 MSEK (74,6). 
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 56,1 % till 5,0 MSEK (11,4).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,13 SEK (0,34). 
  • Minskningen av nettoomsättningen under kvartalet var främst hänförlig till segmentet Entreprenad Utland, till följd av fortsatt volymminskning i den brittiska marknaden. Detta är en effekt av minskade anslag till Network Rail under slutfasen av CP5. 
  • Rörelseresultatet har minskat, dels som en följd av minskad omsättning, dels på grund av koncernens kostnader för genomförd notering på Nasdaq Stockholm.

Väsentliga händelser under perioden

  • Railcare tecknade ett 5-årskontrakt med Kaunis Iron för transport av järnmalm.
  • Railcare förlängde ramavtal med Network Rail under första kvartalet 2018.
  • Railcare Group AB godkändes för notering på Nasdaq Stockholm den 22 mars 2018 med första handelsdag den 3 april 2018.


VD-kommentar
Under första kvartalet 2018 redovisade Railcare Group en nettoomsättning om 66,5 MSEK, med ett rörelseresultat om 5,0 MSEK, vilket gav en rörelsemarginal om 7,5 procent. I kvartalet tog vi de sista engångskostnaderna för börsbytet till Nasdaq om 2,3 MSEK, justerat för detta uppgick rörelseresultatet till 7,3 MSEK och rörelsemarginalen till 11,0 procent.

Den 3 april 2018 skrev Railcare järnvägshistoria som det första renodlade järnvägsbolaget att gå in på Nasdaq Stockholms huvudlista. Arbetet med att förbereda koncernen har gett en kvalitetsförbättring som skapat en mycket bra framtida plattform för fortsatt tillväxt och företagsbyggande.

Under årets första kvartal har vi tecknat ett 5-årskontrakt med det svenska gruvbolaget Kaunis Iron, som planerar att bryta järnmalm utanför Pajala i norra Sverige. Railcares avtal innefattar transport av järnmalm med två omlopp per dag mellan omlastningsterminalen i Pitkäjärvi och utlastningen i Narvik och bedöms vara värt 360 MSEK under avtalsperioden. Projektet är strategiskt viktigt för Railcare då det kommer att skapa volym under årets alla månader samt att det även skapar tillväxt inom segmentet Transport Skandinavien. Projektet kommer att utföras med inhyrda lok och nyanställningar av tiotal lokförare kommer att ske, detta då vi inte ska tappa marknadsandelar för övrig verksamhet inom transportsegmentet. Transporterna avses att starta under tredje kvartalet 2018.

Inom segment Entreprenad Utland noterade vi en volymminskning jämfört med föregående års första kvartal som en följd av minskad beläggning i Storbritannien, då den statliga infrastrukturförvaltaren Network Rail ligger i slutfasen på sin verksamhetsplanering CP5. För optimera beläggningen flyttade vi två engelskanpassade Railvac maskiner till Skandinavien och då det varit vinter har entreprenadprojekten i våra nordiska grannländer inte kommit gång ännu.

Railcare förlängde under kvartalet de avtal som koncernen har med Network Rail och vi har nu fullt fokus på försäljning och beläggning av maskinerna för innevarande verksamhetsår och för CP6.

Entreprenad Sverige har som vanligt under årets första kvartal präglats av snöröjning där vi har haft våra maskinenheter i bland annat Stockholm, Hallsberg och Göteborg. Då det fallit mycket snö i norra delarna av Sverige har flera av våra snömaskiner transporterats norröver för snöröjning. Snökontrakten avslutades den 15 mars för att återupptas den 15 november. Vårsäsongen har redan kommit igång och vi har erhållit en order för kabelsänkning i Småland där arbetet kom igång under mars månad och kommer att pågå till oktober 2018

Årets första kvartal kan beskrivas som ett stabilt kvartal inom alla segment, med få investeringar och fortsatt god likviditet. För Railcare innebar det förberedelser inför de stora underhållsinsatser som våra kunder aviserat på våra hemmamarknader i Skandinavien och Storbritannien. Avtalet med Kaunis Iron kommer ge att ytterligare tillväxt och lönsamhet inom Transport Skandinavien, utöver det som vi ser kommer öka inom de övriga segmenten.

Sveriges satsning på järnvägen är ett steg närmare ett faktum, ram är beslutat till 622,5 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än föregående tolvårsplan. Den detaljerade planen är nu på remiss och som är planerad att beslutas under våren 2018.

I Storbritannien har regeringen tillfört nya medel till Network Rail in i slutet av CP5, det vill säga från 1 april 2018 till och med 31 mars 2019 med 200 miljoner pund. För CP6 är de beslutade medlen för järnvägen cirka 47,9 miljarder pund.

Processen med börsbytet är nu genomförd och det skapar en bra plattform för framtiden. Railcare fokuserar på att skapa nya affärer och bygga Railcare vidare, där vi bedömer att befintlig maskinpark och organisation ska kunna hantera en nettoomsättning på cirka 450 MSEK. Avdelningen för Innovation & Design har under kvartalet fortsatt sin utveckling av teknik och nya innovationer.

Daniel Öholm
CEO

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se


Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster om stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 120 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 300 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

Kontakt