Pressmeddelanden

 • 2023-12-19 14:45 CET
  Urspårningen på Malmbanan förväntas inte innebära någon negativ finansiell påverkan för Railcare. Ett lastat malmtåg spårade ur på Malmbanan i närheten av Vassijaure under söndagen den 17 december. Urspårningen var omfattande och stoppet på sträckan bedöms bli långvarigt, preliminärt till årsskiftet. Railcare utför transporter på Malmbanan åt både LKAB och Kaunis Iron, men det aktuella
 • 2023-12-15 09:30 CET
  Railcare är entreprenör åt Trafikverket för snöröjning på järnvägen under vintersäsongen. Från mitten av november till mitten av mars tillhandahåller Railcare snöröjning på strategiskt valda platser längs järnvägsnätet med hjälp av sina innovativa snöröjningsmaskiner, för att effektivt möjliggöra en framkomlig järnväg. – Praktist innebär kontraktet att Railcare har ett antal snöplogar, snösmältare och personal utplacerade
 • 2023-11-09 12:00 CET
  Den 13-16 november pågår järnvägsmässan AusRail i Sydney, Australien. Railcare finns på plats för att omvärldsbevaka, bygga nätverk och utbyta erfarenheter med såväl utställare som besökare. – Australien är en intressant marknad, som många andra har de ett stort underhållsbehov av järnvägsinfrastrukturen. Skillnaden är att järnvägen i större utsträckning ägs av enskilda företag, till exempel
 • 2023-11-09 07:30 CET Regulatorisk
  Ett av Railcares bästa kvartal någonsin. Tredje kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 8,7 procent till 159,2 MSEK (146,5). Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 26,8 MSEK (23,9). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,78 SEK (0,74). Årets nio första månader Koncernens nettoomsättning ökade med 12,4 procent till 414,9 MSEK (369,0). Rörelseresultatet (EBIT) ökade till
 • 2023-11-03 09:00 CET
  I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Railcare Group AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2024. Valberedningen utgörs av Anders Westermark, styrelsens ordförande, Lina Ådin, utsedd av TREAC AB samt Jonas Holmqvist, utsedd av Nornan Invest AB. Valberedningen har utsett Lina Ådin till sin ordförande. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 39,4 procent (30
 • 2023-10-25 20:30 CEST Regulatorisk
  Railcare har tilldelats ytterligare kontrakt avseende beredskapslok med Trafikverket som löper på fem år och med ett ordervärde på totalt 403 MSEK, vilket motsvarar drygt 80 MSEK per år. Kontraktet omfattar sex orter varav de första uppdragen inleds 1 januari 2025 och det sista uppdraget påbörjas 1 januari 2026. Kontraktet innehåller dessutom en option på
 • 2023-09-29 08:30 CEST Regulatorisk
  LKAB Malmtrafik nyttjar sin option och förlänger avtalet med Railcare för att transportera järnmalm till och med 2024-12-31. Avtalets värde under 2024 uppgår till ca 70 MSEK. – LKAB är en av våra viktigaste kunder och det är väldigt glädjande att de nyttjar optionen och förlänger avtalet under hela 2024. Att vi fått besked om
 • 2023-08-17 07:30 CEST Regulatorisk
  Rekordomsättning och bibehållen marginalAndra kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 13,7 procent till 144,7 MSEK (127,2). Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 14,9 MSEK (13,0). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,41 SEK (0,40). Årets sex första månader Koncernens nettoomsättning ökade med 14,9 procent till 255,7 MSEK (222,5). Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 28,0 MSEK (21,8).
 • 2023-06-19 10:00 CEST
  Railcares transportverksamhet fortsätter att växa och i ett avtal med norska Trainpoint har man nu hyrt fem lok av modellen Effishunter 1000. Loken har bättre miljöprestanda och ett ombordsystem anpassat för det nya signalsystemet ERTMS*. De första fyra loken är nu godkända av Transportstyrelsen och kan börja användas i trafik.- Det är första gången den
 • 2023-05-04 13:00 CEST Regulatorisk
  Idag, den 4 maj 2023, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Fastställande av resultat- och balansräkningar Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022. Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat för räkenskapsåret
 • 2023-05-03 07:30 CEST Regulatorisk
  Hög omsättning och förbättrad marginalFörsta kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 16,5 procent till 111,0 MSEK (95,3). Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 13,1 MSEK (8,8). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,36 SEK (0,25). Väsentliga händelser första kvartalet LKAB Malmtrafik förnyar avtalet med Railcare gällande järnmalmstransporter, till ett värde om ca 40 MSEK. Uppdraget
 • 2023-04-24 11:30 CEST
  En växande organisation och stark framtidstro gör att Railcare förändrar koncernledningen. Den nya koncernledningen består av Mattias Remahl, CEO, Lisa Borgs, ny CFO, Johan Hansén, ansvarig för transportverksamheten samt Jonny Granlund, ansvarig för entreprenadverksamheten och Maskin & Teknik.Railcare har några starka år bakom sig och bolaget ser även en fortsatt hög efterfrågan på både transporttjänster
 • 2023-04-13 15:00 CEST Regulatorisk
  Railcare Group AB:s årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.railcare.se. Årsredovisningen kan även beställas från Railcare Group AB, Investerarrelationer, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, tel. vx: 0910-43 88 00 alternativt via ir@railcare.se.   Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
 • 2023-03-31 13:00 CEST Regulatorisk
  Aktieägarna i Railcare Group AB, org.nr 556730-7813, (”Railcare Group” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 kl. 11:00 på Bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i   Skelleftehamn. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 10:15.ANMÄLAN OM DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
 • 2023-03-09 08:00 CET
  Railcares Lokverkstad har fått i uppdrag att Norden-anpassa fem Traxx-lok åt leasingföretaget Beacon Rail. Affären är värd ca 12 MSEK och kommer att utföras under de två första kvartalen 2023.Uppdraget innebär en helhetslösning där Railcare kommer att installera säkerhetssystemet ATC2 och modifiera loktypen för ett nordiskt klimat, samt hantera godkännande-processen gentemot Europeiska Unionens Järnvägsbyrå, ERA.
 • 2023-03-02 08:00 CET
  LKAB Malmtrafik har förnyat avtalet med Railcare för att transportera järnmalm fram till och med 2023-12-31, med option på att avropa ytterligare ett år. Avtalets värde under 2023 uppgår till ca 40 MSEK.- Vi har haft förhoppningar om ett förnyat förtroende från LKAB, och det är glädjande att vi nu får det. I detta avtal
 • 2023-03-01 13:30 CET
  Trafikverket nyttjar optionen för beredskapsloket i Borlänge och förlänger det ursprungliga treårskontraktet med Railcare i ytterligare två år, till och med 2025-10-26. Ordervärdet är 15 MSEK.- Det är roligt att vi får fortsatt förtroende från Trafikverket och ett bevis på att vår transportverksamhet gör ett bra jobb under de tillfällen som röjning krävs, säger Mattias
 • 2023-02-16 07:31 CET
  Styrelsen för Railcare Group AB har beslutat om nya finansiella mål för perioden fram till slutet av 2027. Målet är att öka omsättningen med 60 procent under de kommande fem åren.Railcares uppdaterade finansiella mål är att år 2027 uppnå en omsättning på 800 MSEK, och att bibehålla en rörelsemarginal som överstiger 10 procent. – Vår
 • 2023-02-16 07:30 CET Regulatorisk
  Fortsatta höga volymer men lägre rörelsemarginalFjärde kvartalet Koncernens nettoomsättning minskade med 2,8 procent till 128,0 MSEK (131,8). Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 6,7 MSEK (24,7). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,14 SEK (0,75).  Helår 2022, januari – december 2022 Koncernens nettoomsättning ökade med 13,5 procent till 497,0 MSEK (438,0). Rörelseresultatet (EBIT) minskade
 • 2023-01-12 08:00 CET
  Railcare Group anpassar sin organisation för att optimera personalresurserna inom entreprenad-verksamheten. Det görs genom att samla alla maskinoperatörer i Railcare Resources AB, där en ny verksamhetsansvarig rekryteras, samt genom att ta ett delvis nytt grepp om verksamheten i Storbritannien. Organisationsförändringen medför att kostnader motsvarande 3 MSEK kommer att belasta resultatet under det fjärde kvartalet 2022.Railcare