20.08.2020 07:30 CEST Regulatorisk

Delårsrapport januari-juni 2020

Ett starkt första halvår med stabil orderstock framåt och järnvägen i fokus

Andra kvartalet

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 15,5 procent till 105,3 MSEK (91,2).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 10,9 MSEK till 14,3 MSEK (3,4).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,41 SEK (0,05).

Årets sex första månader

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 20,0 procent till 211,2 MSEK (176,1).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 17,9 MSEK till 31,7 MSEK (13,8).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,95 SEK (0,36).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

  • Railcare tecknar avtal för transport av malm åt LKAB Malmtrafik om cirka 7,8 MSEK.
  • Railcare har tecknat ett nytt ramavtal med Network Rail.

VD-kommentar 
Under andra kvartalet har vi ett rörelseresultat (EBIT) på 14,3 MSEK och en försäljning 105,3 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 13,5 procent.

Tillväxten i andra kvartalet är i jämförelse med föregående år 15,5 procent och rörelseresultatet är det starkaste vi har haft under ett andra kvartal. Detta tillsammans med det rekordstarka första kvartalet så har vi under första halvåret haft en tillväxt på 20,0 procent samt ett rörelseresultat på 31,7 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15 procent.

Det andra kvartalet brukar vara det säsongsmässigt svagaste för oss att få ihop, men i år så har vi lyckats bra i alla våra segment. Dels med en tidig start för säsongen med bra beläggning på entreprenadarbetena i Sverige, dels en stabilitet i alla övriga segment, både i försäljning och resultat, vilket är mycket glädjande.

Med ett starkt första halvår i ryggen och med en stabil orderstock blickar vi nu framåt mot höstens alla jobb. Planering och beläggning sker nu för nästkommande år där det fylls på ytterligare i orderboken kontinuerligt i Entreprenad Sverige, Transport Skandinavien samt Utlandsverksamheten. Det finns också ett stort intresse för våra produkter inom maskinförsäljning och inte minst vår senaste innovation, den emissionsfria batteridrivna Multi Purpose Veichle (MPV).

I segment Entreprenad Sverige har vi varit fullt sysselsatta med förarbeten med kabelsänkning inför kommande spårbyten. Under kvartalet har vi bland annat utfört arbeten på sträckorna Borås–Varberg, Borås–Herrljunga, Bankeryd–Jönköping, Gävle– Ånge samt Laxå–Kil.

Entreprenad Sverige har haft god beläggning under hela första halvåret, och det ser bra ut även för resterande del av säsongen. För 2021 pågår just nu planering tillsammans med Trafikverket i det ramavtal som vi har. Beläggningen för 2021 är god då det är många förarbeten som ska utföras. Detta är ovanligt god framförhållning för vår verksamhet på entreprenadsidan i Sverige.

Det andra kvartalet var ett starkt kvartal för segment Transport Skandinavien. Flertalet ordrar har kommit in och produktionen har gått enligt plan. Vi har god beläggning framåt dels i Kaunisprojektet, men också för den fortsatta sommarens alla spårbyten, där vi är engagerade samt även i lokverkstaden. Under första halvåret har vi haft lägre reparations- och underhållskostnader jämfört med föregående år.

I ordinarie transportverksamhet har vi fått in följande beställningar på loktjänster under sommarens olika spårbyten. Borås–Hillared, utfarter Gävle, Avesta/Krylbo-Hedemora, Öxnered–Håkanstorp, Helsingborg–Teckomatorp, Bankeryd–Jönköping. Sammanlagt ordervärde är 18 MSEK och arbetena kommer att utföras mellan vecka 29–44.

Den 12 juni 2020 startade vi att köra malmtransporter åt LKAB Malmtrafik, uppdraget är på tre månader. Transporterna startade med ett omlopp per dygn och därefter ökades till två omlopp per dygn med totalt 6400 ton malm per dygn.

Transporterna av järnmalm åt Kaunis Iron går enligt plan och vi har även under kvartalet kört några extra omlopp av järnmalm. Detta skapar en bra grund och stabilitet för segmentet. Avtalet med Kaunis Iron är på fem år och vi har nu gjort andra året på avtalet. Gränsen mellan Sverige och Norge var öppen för transport av järnmalm till Narvik även under tiden med lock down i Norge med anledning av Covid-19. Railcares lokförare har fått tillstånd att vara i Norge så att de kan utföra sina jobb.

I segment Entreprenad Utland har vi i andra kvartalet haft stabil beläggning och försäljning och planering pågår för resten av 2020 samt för 2021. Försäljningen pågår för fullt och nya beställningar kommer in kontinuerligt.

Under kvartalet har vi utfört arbete åt Network Rail inom de geografiska områdena London North West, London North East and Midlands samt London South East.

Vi inte haft några inställda arbeten till följd av Covid-19. Järnvägen är en kritisk samhällsfunktion som måste hålla igång för att transportera person och gods. I Storbritannien är järnvägen utsedd som en kritisk funktion för samhället och trots lock down fortgick jobben som planerat och våra operatörer har tillstånd att transportera sig från bostad till arbetsplatsen.

Inom segment Maskinförsäljning har vi under det andra kvartalet haft fullt fokus på utveckling och färdigställande av den första prototypen av vår emissionsfria batteridrivna Multi Purpose Veichle (MPV), Railcares senaste innovation. I övrigt pågår hantering av eftermarknad samt sälj och marknad. Det nyligen köpta bolaget Elpro levererar enligt plan och har god beläggning framåt.

Trafikverket har aviserat stora satsningar framåt på järnvägsunderhåll med en inriktning på planerat underhåll så som spårbyten, växelbyten och ballastbyten dvs. arbeten som ligger helt i linje med vad vår maskinpark kan erbjuda. Trafikverkets nationella plan sträcker sig 10 år framåt och volymerna för järnvägsunderhåll kommer att öka ytterligare framöver. Till detta har Regeringen beslutat den 19 maj 2020 att tilldela Trafikverket 720 miljoner kronor extra för utökade underhållsarbeten med anledning av Corona pandemin1.

Covid-19 pandemin har inte i nuläget påverkat Railcare med några inställda jobb. Fokus från de olika länderna där vi arbetar är att järnvägen är en kritisk samhällsfunktion som måste fungera i kris, så vi på Railcare fortsätter att jobba för att hålla järnvägen i ett robust skick. Vi har också under det andra kvartalet fortsatt med vårt interna välgörenhetsprojekt för att stötta samhället med att bekämpa Covid-19 och hjälpa näringsliv och sjukvård i de område vi arbetar. Projektet har varit mycket uppskattat av många och är nu avslutat.

För att fortsätta utveckla bolaget så kommer vi att göra nya investeringar i maskiner och i ny teknologi där vi vill ligga i framkant.

Ett rekordstarkt första halvår där vi har en stabil orderstock framåt och ett bra tryck i både försäljning och produktion. Våra kunder visar upp stora investeringsplaner för järnvägen i många år framöver och regeringar i olika länder investerar just nu extra mycket i järnvägsunderhållet för få igång ekonomin efter pandemin, men också för att järnvägen är en kritisk samhällsfunktion och det har gjort att järnvägen är än mer i fokus.

Med innovativa lösningar för järnvägen och med vår personal som vår främsta resurs bygger vi framtidens Railcare.

Daniel Öholm
CEO

 

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl. 07:30 CEST.
 

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post:
daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post:
sofie.daversjo@railcare.se
 

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

 

1) https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/storsatsning-pa-jarnvags–och-vagunderhall-i-hela-landet/

Kontakt