26.04.2017 14:36 CEST Regulatorisk

Stämmokommuniké från årsstämma i Railcare Group AB

Idag, den 26 april 2017, hölls årsstämma i Railcare Group AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultatdisposition

Stämman beslutade dels att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, dels att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, dels att utdelning för verksamhetsåret 2016 skall utgå med 3,30 kronor per aktie och fredagen den 28 april 2017 som avstämningsdag för utdelningen. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 4 maj 2017. Vidare beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med vardera 1,5 basbelopp före skatt till styrelseledamöter som inte uppbär anställning i bolaget eller koncernen. Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisorer ska utgå enligt avlämnad godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter skall uppgå till sex stycken. Vidare beslutade stämman att till ordinarie styrelseledamöter utse Catharina Elmsäter-Svärd, Ulf Marklund, Jan Nygren, Lars Stenlund, Anna Weiner Jiffer och Adam Ådin samt att Catharina Elmsäter-Svärd utses till ordförande för styrelsen. Stämman beslutade även att till revisorer omvälja Ernst & Young Aktiebolag till slutet av den årsstämma som hålls under nästa räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3. Styrelsens förslag finns tillgängligt i kallelse publicerad 2017-03-24.

Beslut om riktlinjer för valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4. Styrelsens förslag finns tillgängligt i kallelse publicerad 2017-03-24.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5. Styrelsens förslag finns tillgängligt i kallelse publicerad 2017-03-24.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.

Kontakt