Visselblåsarkanal

Railcares visselblåsarkanal är till för att rapportera misstänkta allvarliga oegentligheter inom Railcarekoncernen. Det vill säga Railcare Group AB och dess dotterbolag. Här kan du tryggt rapportera misstänkta oegentligheter.

Här rapporterar du via vår visselblåsarkanal

Rapportera anonymt

Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Du kan välja om du vill rapportera öppet, det vill säga, ange namn och kontaktuppgifter, eller om du vill rapportera anonymt. Visselblåsarkanalen är en säker kanal för att rapportera misstänkta oegentligheter inom Railcare. Både anmälan och den efterföljande dialogen är skyddad och anonymiserad för den som önskar. En extern arbetsgrupp bedömer om de anmälningar som kommer in ska godkännas eller avvisas utifrån Railcares riktlinjer och att lämpliga åtgärder för utredning vidtas för anmälningar som godkänns. Såväl interna som externa visselblåsare välkomnas.

Vad kan rapporteras?

Ärenden som rapporteras kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i ett arbetsrelaterat sammanhang, till exempel följande:

  • Korruption och finansiella oegentligheter, som till exempel mutor, penningtvätt, bedrägerier eller manipulering av redovisning och annan ekonomisk information
  • Brott som rör hälsa och säkerhet, som till exempel arbetsmiljö, allvarlig diskriminering och trakasserier som strider mot lagen
  • Miljöbrott, som till exempel olaglig hantering av farligt avfall