04.05.2021 07:30 CEST Regulatorisk

Delårsrapport januari-mars 2021

Stabilt kvartal med många ordrar framåt

Första kvartalet

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 16,1 procent till 88,9 MSEK (106,0).
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 8,7 MSEK (17,4).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,26 SEK (0,54).

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Under kvartalet har Railcare tecknat många kontrakt för transportverksamheten
  inför sommaren 2021, tex. lok till spårbyten åt Leonhard Weiss med ordervärde om
  28 MSEK.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Den 16 april offentliggjordes infrastrukturpropositionen från den svenska regeringen.
  Planen omfattar åren 2022–2033 och sammanlagt uppgår ramen till 876 miljarder kronor.

   

VD-kommentar 
Under första kvartalet 2021 hade vi ett rörelseresultat (EBIT) på 8,7 MSEK och en försäljning om 89 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 9,8 procent. Det är ett stabilt kvartal där segmenten levererat enligt plan. I jämförelse med föregående års första kvartal har vi 16 procent lägre volym samt lägre rörelseresultat. Samma kvartal föregående år hade vi leveranser av maskiner inom segment Maskinförsäljning samt att vi i år hade en något senare start på entreprenadsidan i Sverige. Det senare vägs dock upp av bättre resultat i segment Entreprenad Utland och Transport Skandinavien.

Vi har haft en bra och stabil start på 2021 med långa avtal och många avtal är även tecknade i samtliga segment för 2021. Bland annat har vi tecknat avtal för leveranser av maskindelar till Loram i Nordamerika och avtal för årets spårbyten både när det gäller transport- och entreprenadverksamhet.

Det är ett fortsatt ovanligt läge som världen befinner sig i, där en tredje våg av pandemin och nya mutationer av viruset sprider sig i Sverige och stora delar av världen. Nya restriktioner kommer hela tiden i många länder, men vaccineringen som nu pågår gör att vi ser ljus i tunneln för att återgå till normalläge. I Storbritannien har man i nuläget vaccinerat 35 miljoner människor och beräknar att öppna upp landet den 21 juni. Järnvägsindustrin har hittills inte varit ekonomiskt drabbad av pandemin, utan järnvägen är en kritisk samhällsfunktion där vi som arbetar inom industrin har varit extra flexibla för att lösa våra arbetsuppgifter.

Den 16 april kom infrastrukturpropositionen från den svenska regeringen. Planen omfattar åren 2022–2033 och sammanlagt uppgår ramen till 876 miljarder kronor[1]. Det är den största ekonomiska ramen någonsin för transportinfrastrukturåtgärder. Det är mycket glädjande för oss företag i järnvägsindustrin och ger oss en riktig skjuts framåt under en lång tid framöver. 

På entreprenadsidan har vi under första kvartalet varit fullt sysselsatta med snöröjning i det uppdrag vi har åt Trafikverket, som för säsongen sträckte sig fram till 15 mars. Nytt avtal med Trafikverket är tecknat för snöröjning för de kommande åren. Avtalet är på två år med möjlighet till förlängning med tre år. Avtalet gäller från och med 15 november 2020 och kontraktssumman är 40,2 MSEK per år. Antal maskinenheter i avtalet är detsamma som i tidigare kontrakt.

I år kom vi i gång med sommarens entreprenadarbeten i början av april, vilket är två veckor senare än föregående år som då var extremt tidigt. Från april och framåt jobbar vi med kabelhantering inför spårbyten. Första sträckan var Laxå-Kil, sedan följer ett antal spårbyten runt om i landet.

Just nu pågår planering för beläggning av maskiner för de arbeten som ska utföras under 2021 inom ramen för det avtal vi har med Trafikverket. Beläggningen för 2021 är god då det är många förarbeten som ska utföras. Det är ovanligt god framförhållning för vår verksamhet på entreprenadsidan i Sverige.

Årets första kvartal var starkt för segment Transport Skandinavien med en tillväxt på 26 procent i jämförelse med föregående års första kvartal samt med ett rörelseresultat på 3,6 MSEK. Under kvartalet har vi haft beläggning med transport av järnmalm åt Kaunis Iron och LKAB samt att fem lok och tio lokförare har varit engagerade i snöröjningsuppdraget åt Trafikverket fram till och med den 15 mars.

Försäljning av transporttjänster pågår nu för fullt inför de planerade spårbytesprojekten 2021 och många kontrakt är tecknade inför sommaren. Tex. transport av makadam åt NRC med ordervärde om 3 MSEK, lok till spårbyten åt Leonhard Weiss med ordervärde om 28 MSEK, lok till spårbyten åt Infrakraft med ordervärde om 7 MSEK med flera. Under kvartalet har vi också kört järnmalm åt Kaunis Iron och transporterna går planenligt mellan Pitkäjärvi och Narvik. Den 12 juni 2020 startade vi att köra malmtransporter åt LKAB Malmtrafik. Uppdraget är förlängt till och med den 31 augusti 2021. Vi kör ett omlopp per dygn med totalt 3 200 ton malm mellan Svappavaara och Kiruna.

Segment Entreprenad Utland har under första kvartalet haft ungefär samma beläggning som förgående års första kvartal, men med ett bättre resultat än tidigare. Detta då vi gjort kostnadsbesparingar och hittat nya arbetssätt. Försäljning och planering pågår för fullt för 2021 och nya beställningar kommer in kontinuerligt. Under kvartalet har arbeten utförts åt Network Rail i samtliga av dess geografiska områden.

I Danmark rullar maskinuthyrningen av lok och Railvac på som vanligt. Loket är uthyrt till Contec och den danska Railvacen har varit uthyrd i Sverige under kvartalet.

Segment Maskinförsäljning har under kvartalet fortsatt med byggnation av en Ballast Feeder som ska användas i vår egen verksamhet för uthyrning i Sverige eller utomlands. Det pågår också byggnation av de maskindelar som ska levereras till Loram samt finjustering av den första prototypen av MPV:n. MPV:n testas på verkstadsområdet i Skelleftehamn för att sedan komma ut i riktigt arbete under första halvåret 2021.

Vi har fått beställning av Loram om 18 MSEK för maskindelar, s.k. power packs, varav två maskindelar ska levereras till Nordamerika under andra kvartalet 2021 samt en beställning som ska till Brasilien med levererans under fjärde kvartalet 2021. I övrigt pågår hantering av eftermarknad till framför allt Loram samt sälj och marknad i övriga världen.

Vi har haft en bra start på 2021, där vi har många ordrar i orderportföljen framåt, både för 2021, och i de långa avtal som vi har tecknat i många av våra bolag. I Sverige har regeringen presenterat historiskt höga satsningar på järnväg och infrastruktur under lång tid framöver. I många länder behövs stora underhållsinsatser på järnvägen och ett stort intresse finns för våra innovativa lösningar, inte minst för vår senaste innovation med batterifordon för arbetsmaskiner på järnväg. Vi ser ett ljus i tunneln med vaccineringen som fortgår så att vi kan återgå till ett normalare läge. Vår tillväxt- och expansionsresa för koncernen fortsätter.

Med innovativa lösningar för järnvägen och med vår personal som vår främsta resurs bygger vi framtidens Railcare.

Daniel Öholm
CEO

 

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl. 07:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post:
daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post:
sofie.daversjo@railcare.se

 

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

[1] https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/storsta-ekonomiska-ramen-nagonsin-for-transportinfrastrukturatgarder/

Kontakt