Bolagsstämma

Railcare Group AB (publ) är ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm

Ansvar för bolagets styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelse, styrelsens utskott och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagslag, årsredovisningslagen samt andra relevanta lagar och regelverk. Railcare tillämpar Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning. De interna styrdokumenten inom Railcare är den av årsstämman fastställda bolagsordningen, Arbetsordning för styrelsen inklusive bilagor, Kommunikationspolicy, Insiderpolicy och Finanspolicy. Utöver dessa finns det andra policyer som medarbetare och uppdragstagare inom Railcare-koncernen ska följa och arbeta efter.

Bolaget ska offentliggöra datum och ort för årsstämman senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Kallelse till ordinarie stämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman och kallelse till stämman ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens industri samt på bolagets webbplats.

Rätt att delta i bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

Ärenden till årsstämman

Aktieägare har, efter skriftlig begäran till styrelsen, rätt att få ärende behandlat på årsstämman. En sådan begäran måste vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman. Begäran ska ställas till styrelsen.

På årsstämman informeras om företagets utveckling under det gångna året och beslut tas i centrala ärenden. På stämman har aktieägarna möjlighet att ställa frågor om bolaget och resultatet för det berörda året. För att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid stämman ska aktieägarna vara införda i aktieboken samt ha gjort anmälan om deltagande inom viss tid. De aktieägare som inte personligen kan närvara kan rösta genom ombud.

Bolagsstämmor

 • 2024-05-08

  Årsstämma 2024

  Railcares årsstämma för 2024 kommer äga rum den 8 maj 2024 på Railcares huvudkontor i Skelleftehamn.
 • 2023-05-04

  Årsstämma 2023

  Den 4 maj 2023 kl. 11:00 hölls årsstämma i Railcare Group AB:s (publ) på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.
 • 2022-05-04

  Årsstämma 2022

  Den 4 maj 2022 kl. 13:00 hölls årsstämma i Railcare Group AB:s (publ) på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.
 • 2021-05-05

  Årsstämma 2021

  Den 5 maj 2021 kl. 13:00 hölls årsstämma i Railcare Group AB:s (publ) på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.
 • 2020-05-06

  Årsstämma 2020

  Den 6 maj 2020 kl. 13:00 hölls årsstämma i Railcare Group AB:s (publ)  på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.
 • 2019-05-08

  Årsstämma 2019

  Den 8 maj 2019 kl. 13:00 hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ) på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.
 • 2018-04-25

  Årsstämma 2018

  Den 25 april 2018 kl. 11:00 hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ) på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.
 • 2017-09-25

  Extra bolagsstämma 2017

  Den 25 september 2017 kl. 11:00 hölls extra bolagsstämma i Railcare Group AB (publ) på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.
 • 2017-04-26

  Årsstämma 2017

  Den 26 april 2017 kl. 11:00 hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ) på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.
 • 2016-04-21

  Årsstämma 2016

  Den 21 april 2016 kl. 11:00 hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ) på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.
 • 2015-04-21

  Årsstämma 2015

  Den 21 april 2015 hölls årsstämma i Railcare Group AB:s (publ) på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.