09.11.2017 08:00 CET Regulatorisk

Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Lägre volymer i kvartalet på våra hemmamarknader, men tillväxt i grannländerna

Tredje kvartalet 2017, juli – september 2017

  • Nettoomsättningen minskade med 32,6 procent till 72 874 KSEK (108 159 KSEK).
  • Periodens resultat uppgick till 4 217 KSEK (20 867 KSEK).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,19 SEK (0,95 SEK).*

Nio månader, januari – september 2017

  • Nettoomsättningen minskade med 24,2 procent till 205 708 KSEK (271 512 KSEK).
  • Periodens resultat uppgick till 4 221 KSEK (31 564 KSEK).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,19 SEK (1,44 SEK).*

*) I slutet av september 2017 genomfördes en split med villkoret 5:1, varvid antalet aktier ökades från 4 380 389 till 21 901 945. Jämförelsetalen för tidigare perioder har räknats om för att nå jämförbarhet mellan perioderna. 


VD-kommentar
Under kvartal tre har vi haft betydligt lägre volymer jämfört med samma kvartal 2016, som var ett rekordkvartal. Då var vi engagerade i dubbla spårbyten, inom segmenten Entreprenad Sverige och Transport Skandinaven, på sträckan Boden – Bastuträsk.

Vi arbetar hårt i alla våra segment med pågående projekt samt att få in nya ordrar för att fylla våra böcker. Entreprenad Sverige har gått något sämre än förväntat på grund av två inställda jobb, Entreprenad utland har trots situationen i Storbritannien genererat högre beläggning tack vare optimeringen av våra maskiner och våra operatörer till andra länder, Transport Skandinavien och Maskinförsäljning har däremot gått bra.

Under första halvåret 2017 har stora investeringar gjorts för att möta förväntade behov på våra hemmamarknader. Detta i kombination med lägre volymer har påverkat likviditeten. Efter periodens utgång har likviditeten stärkts.

Vi har under tredje kvartalet fortsatt arbetet med processen inför listbytet mot Nasdaq Stockholm och allt går enligt våra planer. Vi har beslutat att flytta fram planerat listbyte till mars 2018 för att säkerställa och kvalitetssäkra alla våra processer inom koncernen. Kvartalets resultat påverkas av engångskostnader kopplade till processen för listbytet om cirka 1,6 MSEK.

Jag tycker det är glädjande att Sveriges satsning på järnvägen är ett steg närmare ett faktum, och där ramen är beslutad till 622,5 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än föregående 12 årsplan. Den detaljerade planen är nu på remiss och kommer att beslutas om under mars/april 2018.[1]

I Storbritannien har ramen för budgetperioden CP6, avseende 2019–2024 beslutats. Volymen är 47,9 miljarder pund och i CP6 har det i jämförelse med CP5 plockats bort stora nationella projekt som kommer att ligga utanför denna ram och finansieras per projekt. Trots detta är CP6 totala volym cirka
10 miljarder mer är CP5.[2]

Jag ser positivt på de stora järnvägsunderhållssatsningar som vi förväntar oss komma på våra båda hemmamarknader, Sverige och Storbritannien.

Årets tredje kvartal

Entreprenad Sverige
För vår entreprenadverksamhet i Sverige har vi under det tredje kvartalet haft liknande volymer som samma period föregående år, dock har vi under årets tredje kvartal haft inställda jobb som vi planerade för i augusti. Dessa jobb skulle utförts på länsbanorna i Norrköping samt en delsträcka på Boden – Bastuträsk.

Ett viktigt jobb under kvartalet har varit sträckan mellan Sundsvall – Stöde åt Infranord där vi arbetat med förläggning av ny kabel. I övrigt har vi haft många, men mindre projekt, och under vecka 37 – 45 arbetar vi med en maskin på sträckan Alingsås – Floby.

Under kvartalet har liningen haft uppdrag åt Inlandsbanan med besiktningar av 1700 trummor och vi har även haft ett antal reliningar på järnvägen bland annat i Ånge och Västerås.

Från och med den 15 november 2017 och till och med den 15 mars 2018 kommer Entreprenad Sverige att ha full beläggning med våra snöåtaganden åt Trafikverket.

Entreprenad utland
Efter Network Rails minskning av beställningar från alla sina leverantörer har vi nu utfört optimeringar och ändringar i våra projekt för att ställa om inför denna situation. Maskiner och operatörer har flyttats till andra utlandsuppdrag, men också till andra segment inom koncernen. Optimeringen av våra maskiner och våra operatörer har under kvartalet visat sig vara lyckade.

Det börjar sakta, men säkert komma ut fler beställningar och förfrågningar från Network Rail och nu väntar många, både leverantörer och Network Rail, på besked om det kommer att flyttas över medel från CP6 in i slutet av CP5. Vi har idag 1,5 Railvac i Storbritannien åt London North East och övriga maskiner på s.k. ”spothire”[3] och under september – oktober har vi haft ett 11 veckors långt projekt åt London North West. Stort fokus ligger på uthyrning och beläggning av maskiner samtidigt som vi är i slutfasen på godkännandeprocessen för den engelskanpassade Ballast Feedern.

Inför sista kvartalet 2017 ligger fokus på att få in nya ordrar i Storbritannien, dels för att belägga de fyra maskinerna som finns kvar, men planen är att få ut alla våra sex engelskanpassade Railvacs i produktion framöver. Vi lägger även stort fokus på vårt nya koncept med Ballast Feedern som ett komplement till Railvac.

Under kvartal tre har vi haft ökade volymer i våra nordiska grannländer. I Finland har vi haft jobb med ballastbyten i växlar i Tammerfors under perioden september – oktober. Våra projekt har gått mycket bra och det är glädjande då vi arbetar på en ny marknad. I Danmark har vi utfört jobb med kabelhantering på Jylland mellan Århus – Grene med cirka 25 skift under september månad. I Norge har vi haft en av våra engelskanpassade maskiner och där har vi utfört jobb på norra delen i Narvik, men också i södra Norge.

Transport Skandinavien
Under det tredje kvartalet har den största delen av våra transportuppdrag varit på sträckan Boden – Bastuträsk etapp 3 åt Leonhard Weiss. Det har även varit ett antal mindre transportkörningar runt om i landet samt körningar åt Weed Free och ogräståget. Under kvartalet har vi haft lägre volymer i jämförelse med samma period föregående år, vilket var ett exceptionellt bra kvartal 2016. Vi har haft bra beläggning under kvartalet på verkstaden i Långsele med externa jobb. Två stora Euro4000 lok är sedan en längre tid uthyrda till Cargo Net i Norge.

Maskinförsäljning
Under kvartalet har vi utfört arbete åt Tube Lines Ltd gällande översyn och service på de två befintliga Tubevac som befinner sig i London Underground. Projekten utfördes under augusti-september vid vår nya spåruppställningsplats i Long Marston.

Arbetet med byggnationen av vår maskin till NJD (Norsk Jernbanedrift) i Norge har pågått under kvartalet och leverans är planerad enligt tidplan före årsskiftet. Vi har även under kvartalet varit på en järnvägsmässa i Gdansk, Polen för att visa vår produktportfölj.

Sammanfattning
Vår organisation och maskinpark är väl anpassad för de högre volymerna som väntas på våra två hemmamarknader, Sverige och Storbritannien, och jag vill se positivt på kvartalet som gått och kommande kvartal. Under kvartal tre har vi haft många projekt som sysselsatt våra maskiner och våra operatörer och vi har även lyckats med vår optimering i Storbritannien. Förhoppningen är att vi inom en snar framtid kommer att få besked om kontrollperioderna i Storbritannien, men vi sitter inte och väntar, utan vi arbetar på för fullt inför sista kvartalet 2017 och inför 2018 med sikte på de högre volymer som förväntas kopplade till våra två hemmamarknader.

Med våra innovativa lösningar för järnvägen och med våra medarbetare som främsta resurs bygger vi framtidens Railcare!

Daniel Öholm
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, VD och koncernchef
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 070-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 08:00 CET.


[1] http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/08/forslag-till-nationell-trafikslagsovergripande-plan-for-transportsystemet-har-overlamnats-till-regeringen/

[2] https://www.gov.uk/government/speeches/rail-infrastructure-funding-statement-of-funds-available-2019-to-2024 

[3] Korttidsuthyrning av ett fordon för att täcka säsongsmässig efterfrågan.

Kontakt