Railcares marknad omfattar en rad olika aktörer som bidrar till att järnvägstransporter kan bedrivas. Järnvägsinfrastrukturen förvaltas av särskilda infrastrukturförvaltare, vilka i sin tur använder järnvägsnära tjänster för att upprätthålla järnvägsspårens kvalitet. Via järnvägs­infrastrukturen bedriver sedan järnvägsföretagen transporttjänster till slutkunderna, det vill säga godstransportköparna och resenärerna.

Kunder

Railcares kunder består främst av ett antal större kunder inom infrastrukturförvaltare och tjänsteleverantörer på järnvägsmarknaden som står för den största delen av de underhålls­projekt som genomförs på järnvägen. Koncernen har olika sorters avtal med sina kunder. Det är en varierande avtalsstruktur med fasta flerårsavtal, ramavtal och entreprenadavtal samt uthyrningsavtal för kortare tid.

Railcare har arbetat med sina nuvarande kunder ett 20-tal år, med undantag för Network Rail i Storbritannien som varit bolagets kund sedan 2005 och Kaunis Iron AB där samarbetet inleddes under 2018. Exempel på kunder för Railcares verksamhet är statliga förvaltare, underhållsentreprenörer, byggentreprenörer, industrier och gruvföretag.