Marknadsöversikt

Railcares marknad utgörs av nischade delar inom järnvägsbranschen; från specifika delar inom spårunderhåll till gods- och specialtransporter på järnvägen. Bland de privata kunderna återfinns olika järnvägsoperatörer, entreprenörsbolag, gruvbolag samt andra kunder som har behov av tillförlitliga transporter av tung last. Den andra kundkategorin är statliga infrastrukturförvaltare och järnvägsoperatörer i Skandinavien och Storbritannien.

Satsningar på järnvägen

I Sverige ligger ett stort fokus på vidmakthållande av järnvägen. Järnvägsinfrastrukturen har varit eftersatt i många år, vilket byggt upp en underhållsskuld som riskerar att påverka Sveriges konkurrenskraft enligt en undersökning av Svenskt Näringsliv. För att möjliggöra framtidens hållbara transportsystem krävs ett löpande järnvägsunderhåll som minskar risken för störningar och hastighetsnedsättningar i trafiken. Railcare är nischade på att utföra ett specifikt järnvägsunderhåll. Det underhållet utförs ofta innan ett spårbyte eller större spårrenoveringar. Det kan exempelvis vara att sänka kabel, dränera eller byta ballast innan de stora spårbytesmaskinerna drar fram. Tack vare vakuumtekniken och vår unika nisch utför vi uppdrag både inom ramavtal med Trafikverket, samt som underentreprenör till de större aktörerna.

Även internationellt finns ett stort underhållsbehov på järnvägen och mycket arbete som idag görs för hand kan ersättas med effektiva och hållbara maskiner. I Storbritannien, där Railcare verkat under ett antal år, finns en stor underhållsskuld på järnvägen och de dras dessutom med stora utmaningar när det kommer till leruppfällningar som påverkar järnvägens skick. För att kunna uppfylla såväl passagerares som godstransportörers behov, är det av största vikt att komma till rätta med dessa utmaningar.

Gröna transporter efterfrågas av den nya gröna industrin

I norra Sverige pågår just nu en omfattande industriutveckling när nya gröna näringar inom bland annat fossilfritt stål, batteritillverkning och förnybar energi etableras. En artikel i Dagens Industri beskriver att över 1000 miljarder ska investeras norr om Gävle vilket innebär en samhällsomvandling med ökade transportbehov. Men de ökade kraven på järnvägens infrastruktur gäller inte bara norra Sverige. Trafikverkets egna analyser pekar på att såväl person- som godstransporter kommer att öka med ca 50% till år 2040. Det här på en järnväg som redan är i behov av stort underhåll, parallellt med att det finns många trånga sektorer där det är svårt att få tid och framkomlighet i spår. Även tillgången på lok och förare börjar vara en utmaning för många operatörer.

Ökade krav på järnvägsbranschen

Trafikverket har aviserat att den svenska järnvägen ska vara fossilfri år 2030 och helt utsläppsfri 2040. Detta ställer givetvis stora krav på alla som arbetar med och på järnvägen. Särskilt i en bransch där investeringarna i maskiner och fordon är stora. För alla järnvägsoperatörer som äger egna lok och maskiner innebär det många kravställningar framöver. Att minska utsläppen genom bättre motorer och drivmedel blir ett viktigt område. En annan stor omställning är att uppgradera loken till det nya ombordsystemet ETCS (European Train Control System). Något som kommer att krävas när det nya signalsystemet ERTMS införs på den svenska järnvägen.