Pressmeddelanden

 • 2018-11-30 13:00 CET Regulatorisk
  I enlighet med information i Railcares delårsrapport för tredje kvartalet 2018 har Norrlandsfonden begärt konvertering av halva sitt konvertibla skuldebrev. Skuldebrevet är på 10 MSEK och därmed har 5 MSEK konverterats enligt avtalad kurs, 4,50 kr per aktie, till 1 111 111 stycken aktier. Aktieökningen är registrerad hos Bolagsverket per den 19 november 2018. Antalet aktier och
 • 2018-11-27 07:30 CET
  Trafikverket har beslutat att utlösa option för två tilläggskontrakt avseende snöröjning som Railcare AB har med Trafikverket. Ordervärdet är cirka 48 MSEK under perioden och avser arbeten som utförs till och med 2020-05-01.   Snöröjningskontraktet gäller maskiner som är anpassade för en effektiv och säker borttagning av snö på strategiska platser längs det svenska järnvägsnätet.
 • 2018-11-08 07:30 CET Regulatorisk
  Svag efterfrågan och uppstartskostnader påverkade kvartalet negativtTredje kvartalet  Koncernens nettoomsättning minskade med 14,5 procent till 62,3 MSEK (72,9).  Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 11,6 MSEK till -4,6 MSEK (7,0).  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,21 SEK (0,18). Årets nio första månader  Koncernens nettoomsättning minskade med 6,9 procent till 191,5 MSEK (205,7).  Rörelseresultatet (EBIT) minskade
 • 2018-08-23 07:30 CEST Regulatorisk
  Ett kvartal med stabil resultatförbättring jämfört med samma kvartal 2017 och förberedelser inför kommande projekt Andra kvartalet 2018  Koncernens nettoomsättning ökade med 7,5 % till 62,7 MSEK (58,3).  Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 8,2 MSEK till -1,0 MSEK (-9,2).  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,01 SEK (-0,37). Årets sex första månader  Koncernens nettoomsättning minskade
 • 2018-08-22 08:00 CEST
  Railcare har inlett järnmalmstransporterna åt Kaunis Iron med ett tåg per dygn. Varje tåg lastar cirka 2 900 ton. Första tåget lämnade omlastningsterminalen i Pitkäjärvi förra måndagen och körde till Narviks hamn, en sträcka på omkring 220 km. Igår höll Kaunis Iron en enklare invigning av tågtransporterna. Railcare fortsätter nu med uppdraget i enlighet med informationen
 • 2018-08-20 13:00 CEST
  Railcare har förlängt ett avtal med det norska bolaget CargoNet AS som avser långtidsuthyrning av Railcares två lok av modell Vossloh Euro 4000 T68. CargoNet AS har hyrt loken sedan 2012 och har tidigare förlängt avtalsperioden. Det nya avtalet börjar gälla från och med januari 2019 och omfattar tre år. Avtalet kan därefter förlängas om
 • 2018-06-15 10:00 CEST
  Railcares egenutvecklade maskin för effektiva byten av ballast i spår och växlar, kallad Ballast Feeder System 40, har nu blivit godkänd för att hyras ut samt utföra arbeten på Network Rails spåranläggning i Storbritannien. Ballast Feeder System 40[1] har en egen drivning och maskinen kan arbeta självständigt, eller kopplas ihop som flera enheter för att
 • 2018-06-12 11:45 CEST
  Trafikverket har beslutat att förlänga ett tilläggskontrakt avseende snöröjning som Railcare AB har med Trafikverket. Ordervärdet är 16 MSEK och avser arbeten som utförs till och med 20190501. Ytterligare ett optionsår finns kvar i kontraktet. Snöröjningskontraktet gäller maskiner som är anpassade för en effektiv och säker borttagning av snö på strategiska platser inom Sverige. ”Det
 • 2018-05-03 07:30 CEST Regulatorisk
  Ett kvartal med viktiga steg i förberedelserna för ökad efterfråganFörsta kvartalet 2018 Koncernens nettoomsättning minskade med 10,8 % till 66,5 MSEK (74,6).  Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 56,1 % till 5,0 MSEK (11,4). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,13 SEK (0,34).  Minskningen av nettoomsättningen under kvartalet var främst hänförlig till segmentet Entreprenad Utland, till
 • 2018-04-25 12:55 CEST Regulatorisk
  Idag, den 25 april 2018, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. ResultatdispositionStämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade vidare en utdelning om 0,15 kronor per aktie och fredagen den
 • 2018-03-28 12:30 CEST
  Railcare Group AB (publ) (”Railcare”) har upprättat ett prospekt avseende upptagandet till handel av Railcares aktier på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel planeras till tisdagen den 3 april 2018 och därmed är sista dag för handel på AktieTorget torsdagen den 29 mars 2018. Aktierna kommer att handlas med oförändrat kortnamn (RAIL) respektive ISIN-kod (SE0010441139).
 • 2018-03-22 10:00 CET Regulatorisk
  Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Railcare Group AB:s (publ) (”Railcare”) aktier kommer att flyttas till Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel planeras till tisdagen den 3 april 2018 och därmed är sista dag för handel på
 • 2018-03-21 08:15 CET Regulatorisk
  Railcare Group AB:s årsredovisning 2017 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.railcare.se. Årsredovisningen kan även beställas från Railcare Group AB, Investerarrelationer, Näsuddsvägen 10, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, tel. vx: 0910-43 88 00 alternativt via ir@railcare.se. För ytterligare information kontakta:Sofie Dåversjö, KommunikationsansvarigTelefon: 072-528 00 09E-post: sofie.daversjo@railcare.se Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ)
 • 2018-03-20 11:45 CET Regulatorisk
  Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), 556730-7813, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 kl. 11:00 på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2018, och  anmäla sig till bolaget
 • 2018-03-16 08:15 CET Regulatorisk
  BakgrundI enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Railcare Group AB (nedan kallat Railcare eller Bolaget) den 26 april 2017 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 18 oktober 2017. Valberedningen har utgjorts av Åke Elveros, utsedd av Norra Västerbotten Fastigheters AB, Per-Martin Holmgren, utsedd av TREAC AB, samt Kjell Lindskog,
 • 2018-03-12 16:15 CET Regulatorisk
  Järnvägsspecialisten Railcare tecknar ett femårskontrakt med gruvbolaget Kaunis Iron[1] värt 360 MSEK. Projektet startar under det tredje kvartalet 2018 och bedöms vara i full drift under det fjärde kvartalet 2018. Railcare kommer att köra två tågomlopp per dygn, sju dagar i veckan med en volym om cirka två miljoner ton järnmalm per år. Vagnarna som
 • 2018-03-02 14:45 CET
  Brittiska Network Rail har det övergripande ansvaret för anläggning och underhåll av stora delar av det brittiska järnvägsnätet. Network Rail har nu valt att lösa ut det första optionsåret för förlängning av nuvarande ramavtal med Railcare. Förlängningen gäller från 1 april 2018 till den 31 mars 2019. Ytterligare ett optionsår för förlängning finns i avtalet.
 • 2018-02-22 08:15 CET Regulatorisk
  Ett år med fokus på kvalitetsförbättringar och resursoptimering i hela koncernenFjärde kvartalet 2017, oktober – december 2017 Nettoomsättningen ökade med 6,5 procent till 86 871 KSEK (81 598 KSEK). Periodens resultat uppgick till 4 769 KSEK (3 109 KSEK). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,22 SEK (0,14 SEK).* Helår 2017, januari – december 2017
 • 2018-01-22 08:15 CET Regulatorisk
  Järnvägsspecialisten Railcare har tecknat en order med Eitech Engineering AB om 14 MSEK för kabelsänkning i Sverige och arbetet kommer att utföras med en Railvac-maskin under en åttamånadersperiod efter projektstart.Kabelsänkningen kommer att ske på järnvägssträckorna, Jönköping – Värnamo och Vaggeryd – Nässjö. Planerad projektstart är vecka 4 2018, om vädret tillåter, annars så fort tjälen släppt