03.05.2023 07:30 CEST Regulatorisk

Delårsrapport januari-mars 2023

Hög omsättning och förbättrad marginal
Första kvartalet
  • Koncernens nettoomsättning ökade med 16,5 procent till 111,0 MSEK (95,3).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 13,1 MSEK (8,8).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,36 SEK (0,25).
Väsentliga händelser första kvartalet
  • LKAB Malmtrafik förnyar avtalet med Railcare gällande järnmalmstransporter, till ett värde om ca 40 MSEK.
  • Uppdraget avseende ytterligare tre beredskapslok i norra Sverige startar planenligt den 1 januari.
  • Railcares styrelse beslutar om nya mål. Railcares uppdaterade finansiella mål är att år 2027 uppnå en omsättning på 800 MSEK, och att bibehålla en rörelsemarginal som överstiger 10 procent.
Väsentliga händelser efter perioden
  • En växande organisation och stark framtidstro gör att Railcare förändrar koncernledningen. Den nya koncernledningen består av Mattias Remahl, CEO, Lisa Borgs, ny CFO, Johan Hansén, ansvarig för transportverksamheten samt Jonny Granlund, ansvarig för entreprenadverksamheten och Maskin & Teknik.
VD-kommentar
Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 111,0 MSEK (95,3) och rörelseresultatet var 13,1 MSEK (8,8). Det motsvarar en rörelsemarginal på 11,8 procent.

– Ett kvartal som kännetecknas av högre volymer i transportverksamheten och Entreprenad Utland, vilket bidragit till ökad rörelsemarginal och den högsta omsättningen i ett första kvartal någonsin.

Entreprenad Sverige
Volymen entreprenadarbeten i Sverige har varit något lägre under första kvartalet jämfört med föregående år på grund av kallt väder och snöfall i slutet av första kvartalet, vilket medförde att arbetena försenades till i mitten av april. Av samma anledning förlängdes snöröjning åt Trafikverket till slutet av mars.

Den 1 januari förändrades organisationen i entreprenadverksamheten genom att alla operatörer i entreprenadverksamheten, både i Sverige och Storbritannien, organiseras i samma bolag. Det primära syftet är att bygga ett ännu starkare team av maskinoperatörer och optimera resursanvändningen i de båda verksamheterna.

Entreprenad Utland
I entreprenadverksamheten i Storbritannien ökar efterfrågan och beläggningen har varit högre än motsvarande kvartal ifjol. De kostnadsbesparingsåtgärder som genomförts bidrar tillsammans med den högre omsättningen till ett positivt resultat för verksamheten under det första kvartalet.

Transport Skandinavien
Transport Skandinavien redovisar väsentligt högre volymer jämfört med första kvartalet 2022. Kontraktet avseende de fyra nya beredskapsloken gäller i fyra år från och med 1 augusti 2022 och omfattar fyra nya orter (Långsele, Boden, Vännäs och Kiruna), varav tre startat från och med januari 2023. Under första kvartalet meddelade Trafikverket att de även nyttjar optionen för det första beredskapsloket i Borlänge och förlänger det ursprungliga treårskontraktet i ytterligare två år, till och med utgången av oktober 2025. I början av mars fick vi förnyat förtroende att transportera järnmalm åt LKAB och det nya kontraktet gäller året ut, men LKAB har även en option att förlänga avtalet ytterligare ett år.

Nya miljökrav och införandet av nytt signalsystem innebär att den svenska lokflottan står inför en omfattande omställning de kommande åren. Lokverkstaden i Långsele har samlat på sig mycket erfarenhet och har den certifiering som krävs för att utföra dessa tjänster. Eftersom Railcare inom koncernen har allt ifrån egen verkstad till lok och lokförare, finns stor förståelse för kundens behov och vi kan erbjuda en helhetslösning för kunden. De pågående uppdragen åt Infranord, Nordic Re-Finance och Beacon Rail är bra exempel på detta och har bidragit till att beläggningen är högre än någonsin.

Maskin och Teknik
I segment Maskin och Teknik pågår arbetet med att färdigställa den vidareutvecklade generationen av MPV med strömavtagare. Planen är att maskinen ska testköras under andra halvåret i år för att sedan vara i full produktion under nästa år. 

Nya finansiella mål
Styrelsen för Railcare beslutade i februari om nya finansiella mål för perioden fram till slutet av 2027. Målet är att öka omsättningen med 60 procent under de kommande fem åren, till 800 MSEK, med en bibehållen marginal på 10%.

Järnvägsbranschen står inför en stor omställning drivet av nya miljökrav och införandet av nytt signalsystem. Med vår batteriteknik i entreprenadverksamheten, vårt erbjudande i lokverkstaden i Långsele och omställningen till hållbara transporter i vår transportverksamhet ligger vi redan i framkant i denna omställning.

Mattias Remahl
Verkställande direktör

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2023 kl. 07:30 CEST.

Kontakt