01.04.2021 09:30 CEST

Årsstämma 2021 - Åtgärder med anledning av Covid-19

Railcare kommer att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2021 mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten höjt risknivån för smittspridning i Sverige.

Målsättningen är att minska risken för smittspridning genom att hålla en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion, genom bland annat följande åtgärder:

  • Antalet närvarande funktionärer och anställda vid stämman kommer att minimeras.
  • Inga valberedningsledamöter, styrelseledamöter, revisorsföreträdare, funktionärer eller anställda som har minsta symptom av sjukdom, kommer att närvara vid stämman. Aktieägare och ombud ombeds vänligen att iaktta samma förhållningsregel.
  • Ingen förtäring kommer att erbjudas.
  • Planerade anföranden begränsas till ett minimum i syfte att minska årsstämmans längd.  
  • Årsstämman avslutas omedelbart efter att de obligatoriska punkterna på
    dagordningen har avhandlats.
  • Aktieägare som inte vill närvara personligen på stämman måste ge fullmakt åt ett ombud för att utöva sin rösträtt. Fullmakten ställs förslagsvis ut till stämmans ordförande eller annan person som aktieägaren vet kommer närvara på årsstämman. Fullmakten bör även kombineras med en röstinstruktion så att ombudet vet hur denne ska rösta vid de olika beslutspunkterna på årsstämman.

Viktigt!

Notera att möjligheten att låta ett ombud utöva aktieägares rösträtt på stämman förutsätter att aktieägaren gjort anmälan samt finns upptagen i aktieboken i enlighet med vad som anges i kallelsen till årsstämman. Det är således inte tillräckligt att enbart skicka in en fullmakt.

Railcare tillhandahåller blankt fullmaktsformulär samt blank röstinstruktion på hemsidan under fliken ”Bolagsstyrning”/ ”Bolagsstämma”.

Railcare följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att publicera uppdaterad information på webbsidan inför årsstämman.

 

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post:
daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post:
sofie.daversjo@railcare.se
 

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

Kontakt