25.09.2017 12:09 CEST Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma i Railcare Group AB (publ)

Idag, den 25 september 2017, hölls extra bolagsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 979 000 kronor och högst 35 916 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 21 900 000 och högst 87 600 000.

Beslut om fondemission
Stämman beslutade att, genom fondemission, öka bolagets aktiekapital med 219 018,943773 kronor, från 8 760 778,506227 kronor till 8 979 797,45 kronor. Höjningen av aktiekapitalet skall ske genom överföring av 219 018,943773 kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet genom ökning av kvotvärdet från 2,00000011556668 kronor till 2,05 kronor per aktie. Således utges inga nya aktier i samband med fondemissionen.

Beslut om aktieuppdelning
Stämman beslutade om aktieuppdelning av befintliga utestående 4 380 389 aktierna i förhållande 5:1 till 21 901 945 aktier med ett nytt kvotvärde om 0,41 kronor per aktie. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för aktieuppdelningen.

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten hos Bolagsverket.

Skelleftehamn i september 2017
Railcare Group AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, VD
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Kontakt