Finansiella definitioner

Finansiella nyckeltalDefinition/beräkning
BalansomslutningBeräknas som summan av bolagets tillgångar vid periodens slut.
Eget kapital per aktie, SEKBeräknas som eget kapital dividerat med antalet utestående aktier vid periodens slut.
FinansnettoFinansnetto beräknas som finansiella intäkter minus finansiella kostnader.
NettomarginalNettomarginalen beräknas som resultat efter finansiella poster dividerat med nettoomsättning.
Omsättningstillväxt, %Beräknas som skillnaden mellan periodens nettoomsättning och föregående periods nettoomsättning dividerat med föregående periods nettoomsättning.
Resultat per aktie före utspädning, SEKBeräknas som resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.
Resultat per aktie efter utspädning, SEKFör beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier för utspädningseffekten av samtliga potentiella aktier. Moderbolaget har en kategori av potentiella stamaktier med utspädningseffekt: konvertibla skuldebrev. De konvertibla skuldebreven antas ha blivit konverterade till aktier och nettovinsten justeras för att eliminera räntekostnaden minskat med skatteeffekten. Konvertibla skuldebrev ger inte upphov till en utspädningseffekt när räntan per aktie som kan erhållas vid konvertering överstiger resultat per aktie före utspädning.
Rörelsemarginal, %Beräknas som rörelseresultat dividerat med nettoomsättning.
Rörelseresultat (EBIT)Beräknas som periodens resultat före skatt, resultat från andelar i intressebolag samt finansiella poster.
Soliditet, %Beräknas som eget kapital dividerat med balansomslutningen.
Utdelning per aktie, SEKUtdelning per aktie beslutad på stämma där årsredovisning fastställs för det räkenskapsår som anges.