06.05.2020 14:15 CEST Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Idag, den 6 maj 2020, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat för räkenskapsåret 2019 enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att 7 237 250 kronor delas ut till aktieägarna och att återstående del av bolagets vinstmedel, 22 776 920 kronor, balanseras i ny räkning.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken samt att antalet revisorer ska vara en.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Stämman beslutade att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott ska utgå enligt följande:

  • 200 000 kronor till styrelsens ordförande;
  • 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

I arvodena enligt ovan ingår även ersättning för arbete i både revisions- och ersättningsutskotten.

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Dock ska bolaget svara för skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan ha, såsom exempelvis kostnader som kan uppstå vid rekryteringstjänster, samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Stämman beslutade även att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse samt revisor
Stämman beslutade att omvälja Catharina Elmsäter-Svärd, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermark och Björn Östlund som styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Catharina Elmsäter-Svärd.

Stämman beslutade härutöver att revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 

Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på bolagets hemsida under menyn Bolagsstyrning/Bolagsstämmor.

 

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 14:15 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

 

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet,
punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 130 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Kontakt