22.03.2016 08:00 CET Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), 556730-7813, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 april 2016 kl. 11.00 på Railcares huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 april 2016, och
  • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 15 april 2016 skriftligen till Railcare Group AB, Att: Årsstämma, Box 34, 932 21 Skelleftehamn. Anmälan kan också göras per telefon 0910-43 88 19 eller per fax 0910-333 75 eller per e-post johanna.almqvist@railcare.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 15 april 2016, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.railcare.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 4 380 389 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
0.    Stämman öppnas.
1.    Val av ordförande vid stämman.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Godkännande av dagordningen.
4.    Val av en eller två justeringsmän.
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Verkställande direktörens anförande.
7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8.    Beslut
a)    om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b)    om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c)    om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9.    Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
10.    Val av styrelse och revisorer.
11.    Val av ledamöter till valberedning.
12.    Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.
13.    Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare en utdelning för verksamhetsåret 2015 om 3,00 kronor per aktie och måndagen den 25 april 2016 som avstämningsdag för utdelningen. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 28 april 2016.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer samt val av styrelse och revisorer (punkterna 9 och 10)
Valberedningen har meddelat att de dels föreslår att styrelsearvode skall utgå med vardera 1,5 basbelopp före skatt till styrelseledamöter som inte uppbär anställning i bolaget eller koncernen, dels att arvode till revisorer ska utgå enligt avlämnad godkänd räkning, dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter, dels att Robert Brännström och Ulf Marklund omväljs som styrelseledamöter, dels att Chatarina Elmsäter Svärd, Jan Nygren och Anna Weiner Jiffer nyväljs som styrelseledamöter dels att Chatarina Elmsäter Svärd nyväljs som styrelseordförande samt dels att bolagets revisorer Ernst & Young Aktiebolag omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Val av ledamöter till valberedning (punkt 11)
Till ledamöter i valberedningen föreslås Kjell Lindskog, Per-Martin Holmgren och Anders Westermark. Till ordförande för valberedningen föreslås Kjell Lindskog.

Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)
Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningen. Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, eventuellt rörlig lönedel samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn samt på bolagets webbplats (www.railcare.se) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Skelleftehamn i mars 2016
Railcare Group AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, VD
Railcare Group AB
070-528 01 83
daniel.oholm@railcare.se

Dokument

Kontakt