Pressmeddelanden

 • 2021-12-22 13:00 CET
  I slutet av november skedde ägarförändringar bland de största ägarna i Railcare Group AB, vilket påverkar sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2022. Ålandsbanken AB är ny tredje största ägare, och har enligt riktlinjerna för valberedningen rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ålandsbanken AB har valt att ge Kjell Lindskog fortsatt förtroende som ledamot. Det
 • 2021-12-14 06:45 CET
  Som en del i koncernens pågående hållbarhetsarbete har Railcare satt upp ett tydligt mål att minska förbrukningen av fossila utsläpp från egna lok och maskiner med 40% till år 2025.- Vår kärnverksamhet är att arbeta på järnvägen för att göra den hållbar, och då måste vi givetvis sätta miljön högt på agendan. Vi förtydligar nu
 • 2021-12-07 15:30 CET
  Railcare har tilldelats kontrakt avseende beredskapslok med Trafikverket som löper på fyra år och med ett ordervärde på totalt 152 MSEK, vilket motsvarar 38 MSEK per år. Kontraktet gäller från och med 1 augusti 2022 och omfattar fyra nya orter (Långsele, Boden, Vännäs och Kiruna). Beredskapslok syftar till att stärka förmågan till snabbare röjning av
 • 2021-12-01 14:15 CET
  Railcare har tecknat ett avtal med Infranord avseende uppgradering av två diesellok av typ TB till ett värde av 30 miljoner kronor. Uppdraget, som utförs av lokverkstaden i Långsele, omfattar en uppgradering med fokus på arbetsmiljö, hållbarhet och prestanda. Arbetet kommer att påbörjas inom kort och beräknas pågå under större delen av 2022. Uppdraget omfattar
 • 2021-11-23 08:15 CET
  Grundarfamiljerna Marklund och Dahlqvist säljer hela sitt innehav till Norra Västerbotten Fastighets AB, som därmed ökar sitt innehav till 29,8 % av Railcare Group AB.Grundarfamiljerna Marklund och Dahlqvist ägde sedan tidigare tillsammans 17,6 % av Railcare Group AB, men säljer nu hela sitt innehav till Norra Västerbotten Fastighets AB. Daniel Öholm, medlem i koncernledningen och
 • 2021-11-08 14:15 CET
  Urspårningen utanför Gällivare förväntas inte innebära någon negativ finansiell påverkan för Railcare.Ett lastat malmtåg spårade ur på Malmbanan i närheten av Gällivare under söndagen den 7 november. Urspårningen var omfattande och stoppet på sträckan bedöms bli långvarigt. Railcare utför transporter på Malmbanan åt LKAB och Kaunis Iron AB. Det aktuella malmtåget framfördes inte i Railcares
 • 2021-11-05 07:30 CET Regulatorisk
  Rekordomsättning och full beläggning i transportverksamhetenTredje kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 33,6 procent till 126,2 MSEK (94,5). Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 25,3 MSEK (14,4). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,79 SEK (0,40).  Årets nio första månader Koncernens nettoomsättning ökade med 0,2 procent till 306,2 MSEK (305,7). Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 31,5 MSEK (46,1).
 • 2021-10-29 13:00 CEST
  I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Railcare Group AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2022. Valberedningen utgörs av Lina Ådin, utsedd av TREAC AB, Jonas Holmqvist, utsedd av Norra Västerbotten Fastighets AB, samt Kjell Lindskog, utsedd av Familjen Marklund och Dahlqvist. Valberedningen har utsett Lina Ådin till sin ordförande. Valberedningens ledamöter representerar
 • 2021-08-19 07:30 CEST Regulatorisk
  Framflyttade projekt och lägre volymer för entreprenad samt nya innovationen MPV i drift hos kundAndra kvartalet Koncernens nettoomsättning minskade med 13,5 procent till 91,1 MSEK (105,3). Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -2,5 MSEK (14,3). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,12 SEK (0,41).   Årets sex första månader Koncernens nettoomsättning minskade med 14,8 procent till
 • 2021-06-23 08:00 CEST Regulatorisk
  I takt med att världen öppnas upp efter pandemin kan vi nu börja bemöta de förfrågningar som bland annat kommit från Asien. Därutöver fullgöra en mer riktad satsning på vår andra hemmamarknad Storbritannien samt skapa nya möjligheter för etableringar i andra europeiska länder. Daniel Öholm, nuvarande CEO, blir Affärsområdeschef Utland med ansvar för att stärka
 • 2021-06-03 08:00 CEST Regulatorisk
  Asien är en stor marknad och Railcare är nu mogna för att ta steget ut på en ny marknad som innehåller många järnvägar, tunnelbanespår samt gruvspår. Med våra moderna, hållbara och effektiva maskiner och med våra hemmamarknader som grund, så är denna strategiska satsning ett nästa steg i Railcares bolagsutveckling. För tillfället har Railcare många
 • 2021-05-05 14:30 CEST Regulatorisk
  Idag, den 5 maj 2021, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat för räkenskapsåret 2020 enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att 14 474 500 kronor delas ut till aktieägarna och att återstående del av
 • 2021-05-04 07:30 CEST Regulatorisk
  Stabilt kvartal med många ordrar framåtFörsta kvartalet Koncernens nettoomsättning minskade med 16,1 procent till 88,9 MSEK (106,0). Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 8,7 MSEK (17,4). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,26 SEK (0,54). Väsentliga händelser under första kvartalet Under kvartalet har Railcare tecknat många kontrakt för transportverksamheten inför sommaren 2021, tex. lok till spårbyten
 • 2021-04-12 10:00 CEST
  Railcare har fått en order om 6 MSEK från Loram för maskindelar, så kallade powerpacks, till en Railvac i Brasilien med leverans i november 2021. Loram är ett nordamerikanskt järnvägsbolag som Railcare har haft en affärsrelation med sedan 2000. ”Under 2021 har vi två leveranser till Loram för maskindelar till Railvacs och det är glädjande
 • 2021-04-08 13:00 CEST Regulatorisk
  Railcare Group AB:s årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.railcare.se. Årsredovisningen kan även beställas från Railcare Group AB, Investerarrelationer, Näsuddsvägen 10, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, tel. vx: 0910-43 88 00 alternativt via ir@railcare.se. Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
 • 2021-04-01 09:30 CEST
  Railcare kommer att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2021 mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten höjt risknivån för smittspridning i Sverige.Målsättningen är att minska risken för smittspridning genom att hålla en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion, genom bland annat följande åtgärder: Antalet närvarande funktionärer och anställda vid stämman kommer att minimeras. Inga valberedningsledamöter, styrelseledamöter,
 • 2021-03-31 13:00 CEST Regulatorisk
  Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), org.nr 556730-7813, (”Railcare Group” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021 kl. 13:00 på Bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 12:15.ANMÄLAN OM DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
 • 2021-03-10 10:00 CET
  Railcare Group AB (publ):s valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Catharina Elmsäter-Svärd, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermark samt Björn Östlund. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, ska
 • 2021-02-18 07:30 CET Regulatorisk
  Rekordår i försäljning och resultatFjärde kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 2,2 procent till 95,6 MSEK (93,5). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 12,8 MSEK till 14,3 MSEK (1,5). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,47 SEK (0,01). Helår 2020, januari – december 2020 Koncernens nettoomsättning ökade med 8,3 procent till 401,3 MSEK (370,6). Rörelseresultatet (EBIT) ökade
 • 2021-01-11 13:00 CET
  Railcare har tecknat ett avtal med Trafikverket som löper på två år samt med möjlighet till option med tre år. Ordervärdet är 40,2 MSEK per år. Avtalet började gälla den 15 november 2020 och antal maskinenheter i avtalet är detsamma som tidigare avtal. Snöröjningskontraktet gäller maskiner som är anpassade för en effektiv och säker borttagning