22.02.2018 08:15 CET Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2017

Ett år med fokus på kvalitetsförbättringar och resursoptimering i hela koncernen

Fjärde kvartalet 2017, oktober – december 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 6,5 procent till 86 871 KSEK (81 598 KSEK).
  • Periodens resultat uppgick till 4 769 KSEK (3 109 KSEK).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,22 SEK (0,14 SEK).*

Helår 2017, januari – december 2017

  • Nettoomsättningen minskade med 17,1 procent till 292 579 KSEK (353 110 KSEK).
  • Periodens resultat uppgick till 8 990 KSEK (34 673 KSEK).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,41 SEK (1,58 SEK).*
  • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att besluta om en utdelning om 0,15 SEK per aktie (0,66) för verksamhetsåret 2017.

*) I slutet av september 2017 genomfördes en split med villkoret 5:1, varvid antalet aktier ökades från 4 380 389 till 21 901 945. Jämförelsetalen för tidigare perioder har räknats om för att nå jämförbarhet mellan perioderna. 


VD-kommentar
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 86,9 MSEK (81,6) med ett rörelseresultat (EBIT) om 7,4 MSEK (5,5). Rörelsemarginalen uppgick till 8,6 procent (6,7). Kvartalet belastades med engångskostnader kopplade till Nasdaqprocessen om 2,5 MSEK (0). För helåret 2017 uppgick nettoomsättningen till 292,6 MSEK (353,1) med ett rörelseresultat (EBIT) om 16,7 MSEK (50,0). Rörelsemarginalen uppgick till 5,7 procent (14,2). För helåret belastades resultatet med engångskostnader kopplade till Nasdaqprocessen om 7,0 MSEK (0).

Helåret 2017 blev ett år med utveckling och företagsbyggande av hela koncernen. Bolaget är nu redo för högre volymer och för att kunna möta marknadens kommande behov, där vår tilltro om hög framtida tillväxt består. Under 2017 har vi passat på att optimera resurser i alla led, brutit mark i Norge och Finland, investerat i nya entreprenadmaskiner, renoverat lok, förbättrat våra verkstäder, haft fokus på nya innovationer och även passat på att göra kvalitetsanpassningen till en reglerad marknad på Nasdaq Stockholm.

Under kvartalet har Entreprenad Sverige haft många entreprenader fram till vi ställde om till snöprojektet. Liningverksamheten avslutade året med ett bra fjärde kvartal. Segmentet Transport Skandinavien haft normal beläggning under kvartalet. Entreprenad Utland har haft en ökning av beläggningen i främst de nordiska länderna under kvartalet medan några inställda projekt i Storbritannien påverkade resultatet negativt i december. Inom segment Maskinförsäljning har vi under kvartalet levererat en Railvac 16 000 till Norge, vilket påverkade resultatet positivt för segmentet.

Under våren 2017 tog styrelsen beslut om att byta lista för handeln med Railcares aktie, från AktieTorget till den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm. Arbetet med listbytet pågick under hela 2017. Det är ett betydande arbete som lagts ned för att förbättra kvaliteten på våra interna rutiner och processer, allt för att rusta och anpassa bolaget till en reglerad marknad. Vi är snart i mål med processen och vi bedömer att handel på Nasdaq Stockholm kan inledas under våren 2018.

Positivt är att vi sett ett förbättrat marknadsläge under årets sista kvartal, med både tillväxt och resursförbättring i jämförelse med föregående år. För Entreprenad Sverige ser vi goda möjligheter till en bra efterfrågan till följd av Trafikverkets mer ambitiösa planer de kommande åren. Sveriges satsning på järnvägen är ett steg närmare ett faktum och ramen är beslutad till 622,5 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än föregående tolvårsplan. Den detaljerade planen är på remiss och ett beslut förväntas under mars eller april 2018. I denna satsning kan även segment Transport Skandinavien få ökade volymer då vi har specialiserat oss på transporttjänster inom järnvägsentreprenader, ett område där vi har en god marknadsposition.

Inom segment Entreprenad Utland har vi investerat i både Railvac och Ballast Feeder främst för den brittiska marknaden, där det statliga bolaget Network Rail kommer med nya stora underhållssatsningar i sin nya plan. Regeringen i Storbritannien har tillfört nya medel till Network Rail in i slutet av CP5 det vill säga från 1 april 2018 till och med 31 mars 2019 med 200 MGBP[1], vilket är mycket glädjande. Nya marknader inom Entreprenad Utland är våra nordiska grannländer där vi ser en tillväxt framöver. Inom segment Maskinförsäljning har vi nu efter några år jobbat in oss på många håll och jag kan konstatera att vi hittills har bearbetat en mycket begränsad del av världens järnvägsmarknad.

Årets fjärde kvartal  

Entreprenad Sverige
Under fjärde kvartalet 2017 hade entreprenadsidan bra beläggning fram till och med snöprojektets start den 15 november. Under perioden fram till mitten av november utfördes bland annat kabelsänkning i Småland och Alingsås-Floby. Till följd av relativt liten nederbörd i mellersta Sverige flyttades våra snöplogar till norra Sverige för att utföra snöröjning, medan våra stora snösmältare under kvartalet utfört arbete på rangerbangården i Ånge.

Vår liningverksamhet har haft hög beläggning under kvartalet som ett resultat av att Trafikverket beställde en hel del trummor som skulle vara klara med kort varsel och före årsskiftet 2017–2018. Arbetet utfördes främst i mellersta Sverige, vid Västerås och Eskilstuna, och kunden blev nöjda med resultatet och att vi kunde utföra arbetet med kort leveranstid.

Transport Skandinavien
Under fjärde kvartalet utfördes ett antal färre transportkörningar runt om i Sverige och vi har haft bra beläggning med externa uppdrag på verkstaden i Långsele. Fem av våra lok var under kvartalet med och utförde arbete för snöprojekten i Stockholm och Hallsberg.

Två Euro 4000-lok är sedan en längre tid tillbaka uthyrda till Cargo Net i Norge.

Entreprenad Utland
Under slutet av det fjärde kvartalet ställdes en del projekt in i Storbritannien och det var svårt att få beläggning på våra maskiner med kort varsel, vilket påverkade resultatet i Storbritannien under december. Vi för dialog med flera av våra kunder, inklusive Network Rail, gällande projekt inför 2018 och 2019.

Vi har stort fokus på uthyrning och beläggning av våra maskiner samtidigt som vi är i slutfasen på godkännandeprocessen för en Ballast Feeder anpassad till den brittiska marknaden. Vi bedömer att maskinen ska vara godkänd och leveransklar under våren 2018.

I Finland arbetade vi under kvartalet med den finskanpassade Railvac-maskinen och kunden är mycket nöjd med oss och vårt arbete. I Danmark går vårt arbete med maskinuthyrningen av lok och Railvac enligt plan och vi fortsätter arbeta med att få in fler projekt.

Maskinförsäljning
Byggnation av en Railvac-maskin till Norsk Jernbanedrift i Norge slutfördes under kvartalet och leverans skedde i december 2017.

Under kvartalet har segmentet medverkat i järnvägsbranschens större mässor, inklusive TransRail i Paris samt järnvägsmässan i Gdansk.

Sammanfattning
Railcares organisation och maskinpark är väl anpassad för de högre volymerna som förväntas på våra två hemmamarknader, Sverige och Storbritannien, till följd av större statliga investeringsbudgetar. Denna positiva marknadsförutsättning, i kombination med att vi under andra halvåret 2017 har arbetat med att stärka vår finansiella ställning, vilket inkluderat förbättrad likviditet, gör att jag ser positivt på att Railcare kan fortsätta att utvecklas och att vårt fokus på innovation och design säkrar att vi behåller vår marknadsledande position.

Daniel Öholm
CEO

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO

Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se


Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08:15 CET.

Railcare Group AB är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen tjänster inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på AktieTorget sedan oktober 2007. Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av sju dotterbolag och ett intressebolag. Företaget har 120 anställda och årsomsättningen är omkring 350 MSEK. Företagets säte är i Skelleftehamn.


[1] http://www.riagb.org.uk/wp-content/uploads/2014/07/Some-positive-news-on-£200m-additional-funding-and-major-projects-but-more-to-do.pdf 

Kontakt