15.03.2019 08:30 CET

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2019

Railcare Group AB (publ):s valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Catharina Elmsäter-Svärd, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermark samt nyval av Björn Östlund. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Björn Östlund är Head of International Operations BA Road&Rail ÅF och styrelseordförande i Gröna Städer. Björn har tidigare erfarenheter genom ledande befattningar inom ÅF och inom Trafikverket. Björn har varit ställföreträdande generaldirektör på Banverket samt chef för Trafik och Leveransdivisionen på Banverket, chef Banverket Projektering och chef Banverket Produktion, nuvarande Infranord. Han har verkat inom transportinfrastruktur sedan 1994 med styrelseuppdrag för Botniabanan och branschorganisationen Tågoperatörerna. Björn är född 1957 och är civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings universitet.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Railcare Group AB (publ):s årsstämma som hålls i Skelleftehamn den 8 maj 2019.

Inför årsstämman 2019 består Railcare Group AB (publ):s valberedning[1] av Åke Elveros (Norra Västerbotten Fastigheters AB), Per-Martin Holmgren (TREAC AB) och Kjell Lindskog (familjerna Marklund och Dahlqvist). Ordförande i valberedningen är Åke Elveros.


För ytterligare information kontakta:

Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 130 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 300 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.


[1] En svensk valberedning är inget styrelseutskott utan ett beredningsorgan för bolagsstämman och består av ledamöter utsedda av bolagets ägare.

Kontakt