Personer i ledande ställning

Enligt artikel 19 i Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 596/2014 (EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR)) är personer i ledande ställning (PDMR) och deras närstående skyldiga att underrätta Railcare och Finansinspektionen (FI) utan dröjsmål och senast inom tre (3) affärsdagar om varje transaktion som genomförts för deras egen räkning av aktier eller skuldinstrument som emitterats av Railcare eller derivat eller andra finansiella instrument kopplade till dem när ett samlat transaktionsbelopp om 5 000 euro uppnåtts under kalenderåret.

Railcares PDMR:er är koncernledningen och styrelsen inklusive deras närstående. 

  • För mer information angående personer i ledande ställning finns på FI:s hemsida.
  • Register för insynshandel finns på FI:s hemsida.