22.03.2018 10:00 CET Regulatorisk

Railcare Group AB har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Railcare Group AB:s (publ) (”Railcare”) aktier kommer att flyttas till Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel planeras till tisdagen den 3 april 2018 och därmed är sista dag för handel på AktieTorget torsdagen den 29 mars 2018. Aktien kommer handlas inom Small Cap listan under kortnamn ”RAIL” och ISIN-koden SE0010441139.

Inga nya aktier utfärdas i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm och aktieägare i Railcare behöver inte vidta några åtgärder i samband med bytet från AktieTorget till Nasdaq Stockholm.

”För cirka ett cirka ett år sedan beslutade Railcare att byta lista från AktieTorget till Nasdaq Stockholm. Alla våra processer är nu i linje med vad som krävs av ett bolag på en reglerad marknad och jag är mycket nöjd med listbytet till Nasdaq Stockholm”, säger Daniel Öholm, CEO på Railcare Group AB.

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av listbytet. Prospektet förväntas publiceras på Railcares webbplats, www.railcare.se, senast dagen före aktierna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Remium Nordic AB har agerat som finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB har agerat som legal rådgivare i samband med noteringsprocessen.


För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO

Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se 


Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 kl. 10:00 CET.


Railcare Group AB är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen tjänster inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på AktieTorget sedan oktober 2007. Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av sju dotterbolag och ett intressebolag. Företaget har 120 anställda och årsomsättningen är omkring 300 MSEK. Företagets säte är i Skelleftehamn.

Kontakt