Ladda ner

Resultaträkningar

Resultaträkningar (År) 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Belopp i KSEK
Nettoomsättning 437 946 401 301 370 610 270 147 292 579 353 110
Aktiverat arbete för egen räkning 8 341 16 217 7 548 5 453 2 241 1 319
Övriga rörelseintäkter 6 359 3 603 1 775 1 204 1 813 1 976
Summa 452 646 421 120 379 933 276 804 296 633 356 405
Råvaror och förnödenheter -140 987 -121 740 -129 593 -70 532 -99 345 -130 638
Övriga externa kostnader -62 858 -58 868 -47 142 -71 272 -61 460 -58 700
Personalkostnader -138 950 -124 575 -120 357 -108 443 -92 886 -92 155
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar  -52 096 -53 266 -49 654 -24 096 -23 210 -21 450
Övriga rörelsekostnader -1 536 -2 285 -1 210 -918 -3 071 -3 459
Summa rörelsens kostnader -396 426 -360 733 -347 956 -275 261 -279 972 -306 402
Rörelseresultat (EBIT) 56 219 60 386 31 977 1 543 16 661 50 003
Finansiella intäkter 57 2 6 29 49 617
Finansiella kostnader -4 427 -4 820 -5 763 -5 363 -4 982 -5 818
Finansnetto -4 370 -4 818 -5 757 -5 334 -4 933 -5 201
Andel av resultat efter skatt från intresseföretag redovisade med kapitalandelsmetoden -182 347 284 184 231 48
Resultat före skatt 51 667 55 915 26 504 -3 607 11 959 44 850
Inkomstskatt -11 152 -12 139 -5 744 2 188 -2 969 -10 177
Periodens resultat 40 514 43 776 20 760 -1 419 8 990 34 673
Övrigt totalresultat:
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 250 -389 355 425 218 245
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 250 -389 355 425 218 245
Summa totalresultat för perioden 40 764 43 387 21 115 -994 9 208 34 918