Ladda ner

Resultaträkningar

Resultaträkningar (År) 2020 2019 2018 2017 2016
Belopp i KSEK
Nettoomsättning 401 301 370 610 270 147 292 579 353 110
Aktiverat arbete för egen räkning 16 217 7 548 5 453 2 241 1 319
Övriga rörelseintäkter 3 603 1 775 1 204 1 813 1 976
Summa 421 120 379 933 276 804 296 633 356 405
Råvaror och förnödenheter -121 740 -129 593 -70 532 -99 345 -130 638
Övriga externa kostnader -58 868 -47 142 -71 272 -61 460 -58 700
Personalkostnader -124 575 -120 357 -108 443 -92 886 -92 155
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar  -53 266 -49 654 -24 096 -23 210 -21 450
Övriga rörelsekostnader -2 285 -1 210 -918 -3 071 -3 459
Summa rörelsens kostnader -360 733 -347 956 -275 261 -279 972 -306 402
Rörelseresultat (EBIT) 60 386 31 977 1 543 16 661 50 003
Finansiella intäkter 2 6 29 49 617
Finansiella kostnader -4 820 -5 763 -5 363 -4 982 -5 818
Finansnetto -4 818 -5 757 -5 334 -4 933 -5 201
Andel av resultat efter skatt från intresseföretag redovisade med kapitalandelsmetoden 347 284 184 231 48
Resultat före skatt 55 915 26 504 -3 607 11 959 44 850
Inkomstskatt -12 139 -5 744 2 188 -2 969 -10 177
Periodens resultat 43 776 20 760 -1 419 8 990 34 673
Övrigt totalresultat:
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -389 355 425 218 245
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -389 355 425 218 245
Summa totalresultat för perioden 43 387 21 115 -994 9 208 34 918