Revisorer

Revisorernas uppdrag inkluderar exempelvis granskning enligt International Standards on Auditing och aktiebolagslagen av Railcare Group AB och dess svenska dotterbolags bokföring och årsredovisning samt styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget som syftar till att ge revisorerna underlag till sin revisionsberättelse till årsstämman.

Revisorerna träffar revisionsutskottet löpande under verksamhetsåret och träffar styrelsen en gång per år för att avrapportera sina iakttagelser.

Under årsstämman 2023 utsågs auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2024. Som huvudansvarig revisor har Ernst & Young AB utsett auktoriserade revisorn Micael Engström.

Contacts

Micael Engström

Partner/Head of national division at EY
Email: Micael.engstrom@se.ey.com
P.O. Box 236, SE-931 22 Skellefteå, Sweden 
Other assignments: Max Burgers, Sparbanken Nord, Skellefteå Kraft, Arla Foods.

Kontakt