23.08.2017 10:33 CEST

Kallelse till extra bolagsstämma i Railcare Group AB (publ)

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), org. nr. 556730-7813 kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 september 2017, kl. 11.00 på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 september 2017, och
  • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 19 september 2017 skriftligen till Railcare Group AB, att: Bolagsstämma, Box 34, 932 21 Skelleftehamn. Anmälan kan också göras per telefon till 0910-43 88 19 eller per fax till 0910-333 75 eller per e-post till johanna.almqvist@railcare.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 19 september 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.railcare.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 4 380 389 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
0.  Stämman öppnas.
1. 
Val av ordförande vid stämman.
2. 
Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. 
Godkännande av dagordningen.
4. 
Val av en eller två justeringsmän.
5. 
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. 
Beslut om ändring av bolagsordningen.
7. 
Beslut om fondemission.
8. 
Beslut om aktieuppdelning.
9. 
Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och   högst 24 000 000 kronor.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 979 000 kronor och   högst 35 916 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 och högst   12 000 000.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 21 900 000 och högst   87 600 000.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. 

Beslut om fondemission (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att, genom fondemission, öka bolagets aktiekapital med

219 018,943773 kronor, från 8 760 778,506227 kronor till 8 979 797,45 kronor. Höjningen av aktiekapitalet skall ske genom överföring av 219 018,943773 kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet genom ökning av kvotvärdet från 2,00000011556668 kronor till 2,05 kronor per aktie. Således utges inga nya aktier i samband med fondemissionen. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Beslut om aktieuppdelning (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om aktieuppdelning av befintliga utestående 4 380 389 aktierna i förhållande 5:1 till 21 901 945 aktier med ett nytt kvotvärde om 0,41 kronor per aktie. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdag för aktieuppdelningen.

Övrigt
Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn samt på bolagets webbplats (www.railcare.se) från och med tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Skelleftehamn i augusti 2017
Railcare Group AB (publ)
STYRELSEN

Kontakt