Pressmeddelanden

 • 2022-11-16 09:00 CET
  På uppdrag av lokuthyrningsföretaget Nordic Re-Finance arbetar Railcare med att uppgradera och anpassa totalt 28 lok som ska hyras ut på den skandinaviska marknaden. Uppdragen kommer att pågå under perioden 2022-2024.- Vi är mycket glada över det förtroende som vi har fått, och det nära samarbete vi har med Nordic Re-Finance. Det ger oss en
 • 2022-11-03 07:30 CET Regulatorisk
  Omsättningsrekord och höga volymer i både segment Entreprenad Sverige och Transport Skandinavien.Tredje kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 16,1 procent till 146,5 MSEK (126,2). Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 23,9 MSEK (25,3). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,74 SEK (0,79).    Årets nio första månader Koncernens nettoomsättning ökade med 20,5 procent till 369,0
 • 2022-11-01 09:30 CET
  I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Railcare Group AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2023. Valberedningen utgörs av Anders Westermark, styrelsens ordförande, Lina Ådin, utsedd av TREAC AB samt Jonas Holmqvist, utsedd av Norra Västerbotten Fastighets AB. Valberedningen har utsett Lina Ådin till sin ordförande. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 39,5 procent
 • 2022-10-24 08:30 CEST
  Under tre matcher i oktober, november och december bjuder Railcare 800 medarbetare inom vård och omsorg på hockey. Ett löfte som gavs under pandemin när Railcare valde att använda sina sänkta arbetsgivaravgifter för att stödja bland annat sjukvården.- Det är vårt sätt att säga tack för allt ni har gjort och fortfarande gör, berättar Ulf
 • 2022-09-01 09:30 CEST
  I norra Sverige, där den nya gröna industrin tar sin form, är järnvägen en central del för klimatsmarta och effektiva transporter. Det finns även en generell ökad efterfrågan på såväl gods- som persontransporter, vilket sätter fokus på järnvägsunderhåll. Flera av projekten i Trafikverkets underhållsplan för 2021-2024 återfinns nu i Norr- och Västerbotten.- Att det är
 • 2022-08-18 07:30 CEST Regulatorisk
  Starkt andra kvartal med höga volymer i både segment Entreprenad Sverige och Transport Skandinavien.Andra kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 39,7 procent till 127,2 MSEK (91,1). Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 13,0 MSEK (-2,5). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,40 SEK (-0,12).     Årets sex första månader Koncernens nettoomsättning ökade med 23,6
 • 2022-08-17 10:30 CEST
  Railcare har tecknat ett nytt ramavtal med Network Rail som gäller i två år framåt. Network Rail har det övergripande ansvaret för anläggning och underhåll av stora delar av det brittiska järnvägsnätet.Det nya ramavtalet är i allt väsentligt lika som tidigare. Samtliga Network Rails avdelningar och fem geografiska banområden har möjlighet att använda sig av
 • 2022-05-27 09:00 CEST
  Visas på världens största mässa inom maskin och underhållsteknik på järnvägen.Railcare Group AB visar upp världens första och största batteridrivna underhållsmaskin på järnvägen, Multi Purpose Vehicle (MPV), under IAF-mässan i Münster som äger rum 31 maj – 2 juni. IAF Münster är järnvägsbranschens internationella mässa för spårbundna maskiner. Här samlas branschen och presenterar det senaste.
 • 2022-05-09 15:14 CEST
  Railcare Group AB bjuder in investerare, analytiker och media till en kapitalmarknadsdag onsdag den 18 maj 2022 kl 17.00 i Stockholm. Vi presenterar koncernen samt visar världens första och största batteridrivna underhållsmaskin för järnvägen. Under 2021 hade Railcare en rekordomsättning, en ny vd har tillsatts och koncernen har fått en stark ägare. Utvecklingen har stärkt
 • 2022-05-04 14:30 CEST Regulatorisk
  Idag, den 4 maj 2022, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultat- och balansräkningar Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat för räkenskapsåret 2021 enligt
 • 2022-05-03 07:30 CEST Regulatorisk
  Stabilt kvartal med högre volymer i svenska entreprenadverksamheten Första kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 7,1 procent till 95,3 MSEK (88,9). Rörelseresultatet (EBIT) ökade marginellt till 8,8 MSEK (8,7). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,25 SEK (0,26).     Väsentliga händelser under första kvartalet Railcare tecknade i januari ett nytt ramavtal med
 • 2022-04-22 09:30 CEST
  Trafikverket nyttjar sin option och förlänger befintligt snöröjningskontrakt med Railcare med ytterligare tre år. Förlängningen av kontraktet gäller till och med 2025-04-30 och ordervärdet uppgår till 40 MSEK per år. Snöröjningskontraktet innebär att Railcare inför vintersäsongen har ett antal maskiner och personal strategiskt utplacerade i Sverige för att på kortast möjliga tid vara på plats
 • 2022-04-13 08:30 CEST Regulatorisk
  Railcare Group AB:s årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.railcare.se. Årsredovisningen kan även beställas från Railcare Group AB, Investerarrelationer, Näsuddsvägen 10, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, tel. vx: 0910-43 88 00 alternativt via ir@railcare.se.   Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
 • 2022-04-05 08:30 CEST
  Railcare har tecknat ett förnyat avtal med LKAB Malmtrafik avseende järnmalmstransporter. Avtalets värde uppgår till ca 50 MSEK och sträcker sig fram till och med 31 december 2022. Transporterna, som omfattar tre omlopp per dygn på sträckorna Svappavaara-Kiruna och Svappavaara-Gällivare kommer att påbörjas snarast. – Dessa transporter kräver hög leveranssäkerhet och att vi nu har
 • 2022-03-30 13:00 CEST Regulatorisk
  Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), org.nr 556730-7813, (”Railcare Group” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 maj 2022 kl. 13:00 på Bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i   Skelleftehamn. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 12:15. ANMÄLAN OM DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB
 • 2022-03-15 08:30 CET
  Railcare Group AB (publ):s valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Catharina Elmsäter-Svärd, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermark samt Björn Östlund. Anders Westermark föreslås som ny ordförande i styrelsen. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, ska
 • 2022-02-17 07:30 CET Regulatorisk
  Rekordomsättning och fortsatt hög beläggning i transportverksamheten Fjärde kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 37,9 procent till 131,8 MSEK (95,6). Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 24,7 MSEK (14,3). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,75 SEK (0,47).  Helår 2021, januari – december 2021 Koncernens nettoomsättning ökade med 9,1 procent till 438,0 MSEK (401,3). Rörelseresultatet (EBIT) minskade
 • 2022-01-21 10:30 CET
  Railcare har tecknat ett nytt ramavtal med Trafikverket avseende entreprenadarbeten i Sverige. Avtalsperioden är på 3 år med option om förlängning på ytterligare 1+1 år. Avtalet ger förutsättningar för Railcares senaste innovation MPV, en batteridriven underhållsmaskin för järnvägen. Ramavtalet omfattar utförande av förarbeten inför kommande spårbyten och underhåll som ingår i Trafikverkets planer. Liksom tidigare