Organisation

Medarbetare

Railcares medarbetare är bolagets viktigaste resurs och stort fokus ligger i att se till att bolaget attraherar och behåller rätt personer för att på så vis kunna utveckla verksamheten. Railcare är stolta över sin kultur och medarbetarna är stolta att arbeta för bolaget.

Jämställdhetmångfald och icke-diskriminering

Railcare grundsyn är alla människors lika värde där ingen ska diskrimineras eller utsättas för kränkande särbehandling på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Railcare har även nolltolerans för trakasserier, mobbing och kränkningar. Bolagets arbete kring jämställdhet, mångfald och icke-diskriminering utförs i enlighet med internationella lagar och riktlinjer.

Kompetens och karriärmöjligheter

Railcares medarbetare får kontinuerligt de utbildningar, fortutbildningar samt repetitionsutbildningar som krävs för att varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete. Det gäller alla medarbetare oavsett vad de arbetar med. Kompetensutvecklingen är även utarbetad och anpassad efter vilket land Railcares medarbetare arbetar i och vi följer de föreskrifter och utbildningar varje land kräver. Vi ser även mycket positivt att våra medarbetare får och tar karriärmöjligheter inom koncernen och uppmuntrar varje medarbetare att utvecklas i sin roll eller inom det som känns relevant för varje individ.

Hälsa och säkerhet

Vi är beroende av våra medarbetares och intressenters välmående och därmed är hälsa och säkerhet en mycket viktig fråga för Railcare-koncernen. Vi ska ha en god, trygg och säker fysisk och psykosocial arbetsmiljö som gör att alla våra medarbetare inklusive intressenter ska få en så bra arbetsplats som möjligt. Vi har löpande utbildningar för arbetet på och runt järnvägen samt uppmuntrar och bidrar till att ge alla medarbetare hälsofrämjande förmåner i form av frisk- och hälsovård.

Uppförandekod

Railcares Uppförandekod är till för vägledning till bolagets medarbetare och andra intressenter som till exempel, leverantörer, konsulter, entreprenörer med flera. Uppförandekoden beskriver Railcares värdegrund och värderingar samt vilka riktlinjer bolaget förväntar att sina medarbetare och intressenter arbetar efter.