Pressmeddelanden

 • 2020-12-01 08:00 CET
  Järnvägsspecialisten Railcare tecknar ett tioårskontrakt med gruvbolaget Kaunis Iron AB värt 740 MSEK. Kontraktet börjar gälla från och med den 16 november 2021 till och med den 16 november 2031 och ersätter tidigare kontrakt från 2018.  Tidigare kontrakt fortsätter gälla till den 15 november 2021. Fram till den 31 oktober 2020 har Railcare utfört 1400 transporter
 • 2020-11-05 07:30 CET Regulatorisk
  Ett bra kvartal med innovation för framtidenTredje kvartalet Koncernens nettoomsättning minskade med 6,5 procent till 94,5 MSEK (101,0). Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 2,4 MSEK till 14,4 MSEK (16,8). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,40 SEK (0,50). Årets nio första månader Koncernens nettoomsättning ökade med 10,3 procent till 305,7 MSEK (277,1). Rörelseresultatet (EBIT) ökade
 • 2020-10-19 11:00 CEST Regulatorisk
  Railcare Group AB meddelar idag att Mattias Remahl blir ny CFO och Vice VD efter CFO Mikael Forsfjäll och Vice VD Ulf Marklund. Mattias Remahls tjänst är en ny kombinationstjänst på Railcare som CFO och Vice VD. Mattias Remahl kommer ta över som CFO från och med den 19 april 2021 och kommer bli en
 • 2020-10-15 13:00 CEST
  I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Railcare Group AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2021. Valberedningen utgörs av Åke Elveros, utsedd av Norra Västerbotten Fastighets AB, Lina Ådin, utsedd av TREAC AB, samt Kjell Lindskog, utsedd av Familjen Marklund och Dahlqvist. Valberedningen har utsett Åke Elveros till sin ordförande. Valberedningens ledamöter representerar
 • 2020-10-05 13:00 CEST
  Järnvägsspecialisten Railcare presenterade under förmiddagen sin nya innovation MPV, Multi Purpose Vehicle. Den nya underhållsmaskinen är utrustat med egendrift, vakuumpumpar, hydraulik och manöverhytter vilket gör att fordonet kan nyttjas som ett komplement till Railcares vakuumsugare, snösmältare och fungera som dragfordon för exempelvis makadamvagnar under spårarbete. Det som gör MPV:n extra unik är att den är
 • 2020-08-20 07:30 CEST Regulatorisk
  Ett starkt första halvår med stabil orderstock framåt och järnvägen i fokusAndra kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 15,5 procent till 105,3 MSEK (91,2). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 10,9 MSEK till 14,3 MSEK (3,4). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,41 SEK (0,05). Årets sex första månader Koncernens nettoomsättning ökade med 20,0 procent till 211,2
 • 2020-06-11 21:00 CEST Regulatorisk
  Railcare har tecknat ett avtal med LKAB Malmtrafik för transport av malm om cirka 7,8 MSEK under en tremånadersperiod med start imorgon den 12 juni 2020. Transporterna kommer att starta med ett omlopp per dygn och därefter kommer det ökas till två omlopp per dygn med totalt 6400 ton malm per dygn. ”Jag tycker att
 • 2020-05-18 08:00 CEST
  Den svenska staten beslutade att sänka arbetsgivaravgiften under perioden mars till juni 2020 som ett stöd till företag under den pågående Covid-19 pandemin. Railcare är inte beroende av de sänkta arbetsgivaravgifterna även om sänkningarna välkomnas. Railcare beslutade därför att använda dessa medel för att bland annat hjälpa sjukvård och näringsliv i de geografiska områden som
 • 2020-05-08 14:00 CEST
  Network Rail har det övergripande ansvaret för anläggning och underhåll av stora delar av det brittiska järnvägsnätet. Network Rail har tecknat ett nytt ramavtal med Railcare som gäller från den 8 maj 2020 till den 8 maj 2021. Samtliga Network Rails avdelningar och fem geografiska banområden har möjlighet att använda sig av ramavtalet och kan
 • 2020-05-06 14:15 CEST Regulatorisk
  Idag, den 6 maj 2020, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat för räkenskapsåret 2019 enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att 7 237 250 kronor delas ut till aktieägarna och att återstående del av bolagets
 • 2020-05-05 07:30 CEST Regulatorisk
  Järnvägen är en kritisk samhällsfunktionFörsta kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 24,8 procent till 106,0 MSEK (84,9). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 7,0 MSEK till 17,4 MSEK (10,4). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,54 SEK (0,31). Väsentliga händelser under första kvartalet Railcare har inte haft några inställda arbeten på grund av Covid-19. Leverans av tre
 • 2020-04-06 15:30 CEST Regulatorisk
  Railcare Group AB:s årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.railcare.se. Årsredovisningen kan även beställas från Railcare Group AB, Investerarrelationer, Näsuddsvägen 10, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, tel. vx: 0910-43 88 00 alternativt via ir@railcare.se.   Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
 • 2020-04-01 09:30 CEST
  Railcare kommer att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020 mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten höjt risknivån för smittspridning i Sverige.Målsättningen är att minska risken för smittspridning genom att hålla en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion, genom bland annat följande åtgärder: Antalet närvarande funktionärer och anställda vid stämman kommer att minimeras. Inga valberedningsledamöter, styrelseledamöter,
 • 2020-03-31 11:00 CEST Regulatorisk
  Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), org.nr 556730-7813, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020 kl. 13:00 på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i   Skelleftehamn. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 12:15. ANMÄLAN OM DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 29
 • 2020-03-27 10:30 CET
  Järnvägsspecialisten Railcare har tecknat ett treårskontrakt för röjning av järnvägsfordon i Borlänge om cirka 22 MSEK. Kunden är Trafikverket och avtalet är på tre år samt två optionsår och börjar gälla den 26 oktober 2020. Railcare kommer tillhandahålla ett beredskapslok tillsammans med personal och ska finnas tillgängliga för avrop dygnet runt årets alla dagar. ”Det
 • 2020-03-11 08:00 CET
  Railcare Group AB (publ):s valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Catharina Elmsäter-Svärd, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermark samt Björn Östlund. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, ska
 • 2020-02-20 07:30 CET Regulatorisk
  Ett år med hög tillväxt i omsättning och resultat. Ett kvartal med bra tillväxt, men lägre marginal.Fjärde kvartalet1 Koncernens nettoomsättning ökade med 18,9 procent till 93,5 MSEK (78,7). Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,7 MSEK till 1,5 MSEK (2,2). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,01 SEK (0,02). Helår 2019, januari – december 20191 Koncernens
 • 2020-01-31 08:00 CET Regulatorisk
  Norrlandsfonden har begärt konvertering av den andra halvan av sitt konvertibla skuldebrev.  Skuldebrevet var ursprungligen på 10 MSEK och därmed har 5 MSEK konverterats enligt avtalad kurs, 4,50 kr per aktie, till 1 111 111 aktier. Aktieökningen är registrerad hos Bolagsverket per den 30 januari 2020. Antalet aktier och röster i Railcare Group AB (publ) har därmed