08.05.2024 13:40 CEST Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Idag, den 8 maj 2024, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat för räkenskapsåret 2023 enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att 16 886 917 kronor delas ut till aktieägarna och att återstående del av bolagets vinstmedel, 16 684 170 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörer
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken samt att antalet revisorer ska vara en.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott ska utgå enligt följande:

  • Tre inkomstbasbelopp till styrelsens ordförande;
  • Ett och ett halvt inkomstbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter.

I arvodena enligt ovan ingår även ersättning för arbete i ersättningsutskottet medan arbete i revisionsutskottet ersätts med ytterligare:

  • Ett inkomstbasbelopp till revisionsutskottets ordförande;
  • Ett halvt inkomstbasbelopp vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Vid beräkning av arvode används gällande inkomstbasbelopp vid inledningen av styrelseåret. För 2024 är inkomstbasbeloppet satt till 76 000 kronor.

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Dock ska bolaget svara för skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan ha, såsom exempelvis kostnader som kan uppstå vid rekryteringstjänster, samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse samt revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Anders Westermark, Catharina Elmsäter-Svärd, Björn Östlund, Andreas Lantto och Linn Andersson som styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare om nyval av Maria Kröger som styrelseledamot. Ulf Marklund lämnade styrelsen i samband med årsstämman. Till styrelseordförande omvaldes Anders Westermark.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Godkännande av ersättningsrapport för 2023
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023.

Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på bolagets hemsida under menyn Investerare/Bolagsstyrning/Bolagsstämma.

Kontakt