Ordlista

BALLASTBYTEN Byte av det översta lagret av banvallen som järnvägssliprar vilar i.

BEREDSKAPSLOK Ett röjningslok med personal som finns tillgängliga dygnet runt och årets alla dagar, för att skyndsamt kunna röja eller transportera bort fordon som varit inblandad i oönskad händelse eller drabbats av haveri på järnvägen. Syftet är att snabbt kunna få spåret trafikerbart igen.

ECM Underhållsansvarig enhet för godsvagnar och lok.

ERTMS Ett nytt signalsystem för hela Sveriges järnväg. Systemet ersätter en sliten anläggning, förenklar trafikledning och underhåll och underlättar på sikt trafik mellan länder.

ETCS Det ombordsystem som kommer att krävas på lok när signalsystemet ERTMS implementeras på Sveriges järnväg.

INFRASTRUKTURFÖRVALTARE Det organ eller företag som ansvarar för att anlägga, förvalta och underhålla järnvägsinfrastruktur, inklusive trafikledning, trafikstyrning och signalering. I Sverige är Trafikverket den största infrastrukturförvaltaren.

LIVSTIDSFÖRLÄNGNING Uttjänta lok som byggs om med bättre motorer, nya signalsystem samt moderniserad arbetsmiljö, med syfte att bättre uppfylla framtida miljökrav och tekniska standard.

MPV Railcares nyaste underhållsmaskin, Multi Purpose Vehicle, som drivs med batterier. Utrustat med egendrift, vakuumpumpar, hydraulik och manöverhytter, vilket gör att fordonet kan nyttjas som ett komplement till Railcares vakuumsugare, snösmältare och fungera som dragfordon för exempelvis makadamvagnar under spårarbete.

NATIONELLA PLANEN Den 31 maj 2018 fattade den svenska regeringen beslut om nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Planen omfattar åtgärder som innebär ett viktigt steg mot ett modernt och hållbart transportsystem.

NORDEN-ANPASSNING Ett antal modifieringar som görs på lok för att de ska kunna köras i Sverige. Exempelvis montering av snöplog och installation av ombordsystem.

POWERPACK Kraftenheten i en Railvac, bestående av motor, vakuumpump och hydraulik.

RAILVAC Underhållsentreprenader med Railvac-maskiner, som med hjälp av vakuumteknik kan utföra olika typer av spårunderhåll på järnvägen.

SLIPERSBYTE Byte av balkar som fördelar järnvägsspårets last över banvallen.

STEG V-MOTORER Motorer som uppfyller emissionsklass steg V. En klassning för industrifordon som reglerar tillåtna utsläpp.

STRÖMAVTAGARE Den släpkontakt som överför ström från kontaktledningen ovanför järnvägsspåret till de eldrivna fordon och maskiner som körs på järnvägen.

TILLSTÅNDSBEDÖMNINGAR Bedömning och dokumentation av skick och eventuellt underhållsbehov av trummor under främst järnväg och väg.