23.06.2021 08:00 CEST Regulatorisk

Koncernledningen i Railcare justeras för att än bättre möta den planerade expansionen

I takt med att världen öppnas upp efter pandemin kan vi nu börja bemöta de förfrågningar som bland annat kommit från Asien. Därutöver fullgöra en mer riktad satsning på vår andra hemmamarknad Storbritannien samt skapa nya möjligheter för etableringar i andra europeiska länder.

Daniel Öholm, nuvarande CEO, blir Affärsområdeschef Utland med ansvar för att stärka upp Storbritannien och övriga Europa.

Ulf Marklund, vice VD med operativt ansvar och ansvarig för Railcare Maskin och satsningen av maskiner och etablering i Asien.

Mattias Remahl, nuvarande CFO, blir tillika CEO med ett övergripande koncernansvar.

Förändringarna kommer att ske från och med den 1 oktober 2021.

”Järnvägens betydelse fortsätter att öka i takt med omställningen till ett mer hållbart samhälle. Klimatutmaningarna ställer allt fler krav på transportsektorn att ställa om, fler vill även nyttja järnvägens möjligheter. Railcare är först i världen med batteridrivna arbetsfordon av den storlek som vår MPV. Denna innovation ger nya affärsmöjligheter för järnvägsindustrin världen över. Likaså är behovet av att rusta och bygga ny järnväg stor. Såväl den svenska som andra regeringar avsätter ökade resurser för detta. Här ska Railcare fortsatt spela en viktig roll även framöver”, säger Catharina Elmsäter-Svärd, styrelseordförande i Railcare Group AB.

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 juni 2021 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Catharina Elmsäter-Svärd, Styrelseordförande
Telefon: 072-743 28 95
E-post: cathis@elmsaters.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Dokument

Kontakt