07.05.2019 07:30 CEST Regulatorisk

Delårsrapport januari-mars 2019

Positiv start på 2019

Första kvartalet[1]

  •  Koncernens nettoomsättning ökade med 27,7 procent till 84,9 MSEK (66,5).
  •  Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 5,4 MSEK till 10,4 MSEK (5,0).
  •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,31 SEK (0,13).

Väsentliga händelser under första kvartalet

  •  Railcare har fått en beställning på att bygga en ny generation av generatorvagnar åt järnvägs-entreprenadbolaget Infranord. Ordervärdet uppgår till cirka 30 MSEK och ordern består totalt av fem vagnar som är designade i samarbete med Infranord.
  • Railcare har tecknat ett ramavtal med Trafikverket avseende spårarbeten i hela Sverige. Avtalsperioden är på två år med option om förlängning på ytterligare två år.
  • Railcare planerar att tillverka en utsläppsfri batteridriven MPV, Multi Purpose Vehicle, som är ett arbetsfordon med mångsidigt användningsområde inom järnvägsunderhåll. En prototyp kommer att byggas och testas under 2019 i Railcares verkstad i Skelleftehamn, med beräknat färdigställande under andra hälften av året.


VD-kommentar

För årets första kvartal redovisar vi ett rörelseresultat (EBIT) på 10,4 MSEK och en försäljning på 84,9 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 12,2 procent. Vi har haft bra försäljning och resultat inom segmenten Entreprenad Sverige, Transport Skandinavien och Entreprenad Utland.

I jämförelse med föregående års första kvartal har vi en högre volym och ett högre resultat. Volymtillväxten på 28 procent är främst en följd av ökade volymer inom Transport Skandinavien, med uppdraget att köra järnmalm åt Kaunis Iron samt ökad beläggning i Storbritannien.

Vårt segment Entreprenad Sverige har haft full beläggning för maskiner och personal i det uppdrag som vi utfört åt Trafikverket fram till och med 15 mars med snöröjning i Stockholm, Hallsberg och Göteborg. Snömaskinerna har även omdirigerats till snörika områden i norra Sverige för ett optimalt utnyttjande. Efter några dagar för avmontering av snöutrustning var vi igång med fyra maskiner från den 18 mars med kabelsänkning inför spårbytesarbeten 2019 för sträckorna Eskilstuna–Flen och Strångsjö–Simonstorp. Så en riktigt tidig start på säsongens arbeten. I det ramavtal som är tecknat med Trafikverket har vi fått in åtta avrop på olika spårupprustningsprojekt, vilket resulterar i att vi nu har fullt i orderboken fram till snöuppdraget börjar igen, den 15 november 2019.

Segment Transport Skandinavien hade ett bra kvartal med ökad tillväxt och resultat. Transporterna av järnmalm åt Kaunis Iron går enligt plan och skapar en bra grund och stabilitet för segmentet, då avtalet med Kaunis Iron är på fem år. I övriga verksamheten har fem lok varit engagerade i snökontraktet med Trafikverket, två lok på långtidsuthyrning till Norge och hög beläggning på lokverkstaden i Långsele. Under mars utförde vi transporter i samband med den stora svenska arméövningen, Northern Wind. Sammantaget gör det att vi i jämförelse med föregående års första kvartal har en tillväxt med 61 procent och ett resultat som uppgick till 2,4 MSEK, vilket är 4,3 MSEK bättre. Kontrakt är även tecknat för fyra lok till spårupprustning Eskilstuna–Flen i sommar.

Vi fick även en bra start på året inom segment Entreprenad Utland. Vi hade en ökad beläggning och avrop av de fyra Railvac som vi har i Storbritannien även fast det har varit i slutet av verksamhetsplanens period CP5. Många projekt har genomförts på banområdena London North West, London North East and Midlands samt Scotland. Den 1 april startade den nya verksamhetsplanen CP6 och den kommer att pågå i fem år framåt. Ramavtalet med Network Rail är förlängt med ett år och i samband med detta avtal har vi lyckats erhålla rimligare villkor för vår ersättning vid de tillfällen kunden avbokar uppdraget med kort varsel. Med de nya villkoren får vi även betalt om de avbokar maskinen, tidigare var detta 24 timmar innan och nu är det fyra veckor innan. Detta har tidigare varit kostnadsdrivande med många inställda arbeten som resulterat i stora kostnader för Railcare.

I våra nordiska grannländer hyr vi ut en Railvac inklusive operatörer till Norge från maj fram till november 2019. Till följd av låg efterfrågan i Finland har vi beslutat att transportera den maskinen till Sverige, men behålla de finska boogierna och därmed upprätthåller vi hög flexibilitet. I Danmark hyr vi ut lok så som tidigare.

Inom segment Maskinförsäljning pågår arbetet i verkstaden i Skelleftehamn med att bygga de fem generatorvagnar som Infranord har beställt för leverans under 2019 och 2020. I verkstaden pågår också utveckling och konstruktion av byggandet av nya innovationen MPV (Multi Purpose Vehicle), en utsläppsfri batteridriven enhet med flertalet användningsområden. Dessutom arbetar vi med att bygga klart två nya Ballast Feeder-fordon som ska ut i produktion i Sverige under våren.

Vi har hög aktivitet inom vår exportverksamhet och har ett antal offerter ute runt om i världen. Inom segmentet pågår också sedvanlig eftermarknadsförsäljning till Nordamerika.

Med den historiskt stora järnvägssatsning som är beslutad i Sverige och som nu har börjat genomföras, start av den nya verksamhetsplanen CP6 i Storbritannien, med flera offerter på maskinförsäljning till potentiella kunder i världen, många viktiga avtal tecknade och inte minst en bra start på 2019, så ser det onekligen spännande ut framöver.

Med innovativa lösningar för järnvägen och med vår personal som främsta resurs bygger vi framtidens Railcare.

Daniel Öholm
CEO

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 07:30 CEST.


För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post:
daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

 

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 130 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 300 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.


[1] Koncernen tillämpar IFRS 16 från den 1 januari 2019 och samtliga siffror för 2019 är inklusive denna förändring. Jämförelsesiffror har inte räknats om. För upplysning om effekter av införandet av IFRS 16 se not 5.

Kontakt