Bolagsordning

Bolagsordning för Railcare Group AB, Org. nr 556730-7813. Bolagsordningen har antagits vid årsstämman den 25 april 2018.

§ 1  Firma

Bolagets firma är Railcare Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2  Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Skellefteå Kommun.

§ 3  Verksamhet

Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet samt sälja expertkunnande inom anläggningsbranschen även idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4  Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 979 000 kronor och högst 35 916 000 kronor.

§ 5  Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 21 900 000 och högst 87 600 000.

§ 6  Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem till sju ledamöter.

§ 7  Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8  Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Svenska Dagbladet.

§ 9 Anmälan till bolagsstämma

Rätt att delta i bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 10  Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Verkställande direktörens anförande.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut
 1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

 1. Val av styrelse och revisorer och/eller revisionsbolag.
 2. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11  Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12  Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).