23.08.2019 07:30 CEST Regulatorisk

Delårsrapport januari-juni 2019

Stark omsättningstillväxt under andra kvartalet

Andra kvartalet[1]

 •  Koncernens nettoomsättning ökade med 45,4 procent till 91,2 MSEK (62,7).
 •  Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 4,5 MSEK till 3,4 MSEK (-1,0).
 •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,05 SEK (-0,01).

Årets sex första månader[1]

 •  Koncernens nettoomsättning ökade med 36,3 procent till 176,1 MSEK (129,2).
 •  Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 9,8 MSEK till 13,8 MSEK (4,0).
 •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,36 SEK (0,13).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 •  Den 8 maj 2019 hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ).
 •  Railcare Group AB offentliggjorde årsredovisningen för 2018.
 •  Network Rail har förlängt nuvarande ramavtal med Railcare och förlängningen
  gäller från 1 april 2019 till den 31 mars 2020.


VD-kommentar
Under andra kvartalet har vi en försäljning på 91,2 MSEK och ett rörelseresultat (EBIT) på 3,4 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 3,7 procent. Vi har haft bra försäljning och för att vara ett kvartal som sedvanligt är svagt, är resultatet tillfredsställande.

I jämförelse med föregående års andra kvartal har vi en högre volym och resultat. Volymtillväxten på 45,4 procent beror till största delen på ökade volymer i Transport Skandinavien med uppdraget att köra järnmalm åt Kaunis Iron samt ökad beläggning i Storbritannien, Entreprenad Utland.

Inom segment Entreprenad Sverige har vi haft full beläggning för maskiner och personal i ramavtalskontraktet med Trafikverket, men också från entreprenadföretag som Infrakraft och Leonhard Weiss för förarbeten inför kommande spårbyten. De största uppdragen har varit på sträckorna Eskilstuna-Flen och Borås-Hillared. Under midsommarhelgen ställde Trafikverket in samtliga banarbeten i Sverige, ett beslut som hade en negativ påverkan av Entreprenad Sveriges resultat. Segmentet har under kvartalet haft ett fastprisuppdrag som gått sämre än planerat på grund av ogynnsamma markförhållanden, vilket även det gett en negativ påverkan på resultatet.

I det ramavtal som är tecknat med Trafikverket har vi för 2019 fått in åtta avrop på olika spårupprustnings-projekt och för 2020 har vi fått fyra nya avrop. Med snöuppdraget till Trafikverket, som löper från mitten av november till mitten av mars, så innebär det att vi har fullt i orderboken fram till juli 2020. Sedan maj månad har vi även de två nya Ballast Feeder-vagnarna som vi byggt för den svenska marknaden ute i produktion.

Ett bra kvartal för segment Transport Skandinavien med en ökad tillväxt och resultat. Transporterna av järnmalm åt Kaunis Iron går enligt plan och vi har nu kört över 500 transporter med malm. Detta skapar en bra grund och stabilitet för segmentet. Avtalet med Kaunis Iron är på fem år. För övriga transportverksamheten har det varit normal beläggning för kvartalet, bland annat med spårbytet Eskilstuna-Flen där vi har kontrakt med fyra lok. Projektet startade i slutet av juni och pågår fram till slutet av augusti. Under andra kvartalet har vi utfört transporter av olika slag till spårbytesprojekten med slipers och entreprenadmaskiner. På lokverkstaden i Långsele har vi fått order på fyra motorbyten på järnvägstrallor till ett värde av 6 MSEK, vilket ger god beläggning för den verksamheten under hösten. Sammantaget gör det att vi i jämförelse med föregående års andra kvartal har en tillväxt med 50 procent och ett resultat som är 1,9 MSEK bättre.

I segment Entreprenad Utland har vi en ökad beläggning av de fyra Railvac och den Ballast Feeder som vi har i Storbritannien. CP6 startade den 1 april och kunden Network Rail planerar nu för fullt för att genomföra sitt planerade underhåll för den kommande femårsperioden. De avrop som vi får in på våra maskiner gör att vi fyller på orderboken hela tiden allt eftersom. För att klara kommande produktion framöver utbildar vi nu sex engelska operatörer för att optimera produktionen. Dessa operatörer är inhyrda som underentreprenörer.

I våra nordiska grannländer har vi hyrt ut en Railvac inklusive operatörer från och med den 24 april fram till november. I Danmark hyr vi ut lok så som tidigare.

Inom segment Maskinförsäljning arbetar vi i verkstaden i Skelleftehamn med att bygga de fem generatorvagnar som vi har fått order från Infranord, för att bygga och leverera under 2019 och 2020. I verkstaden pågår också utveckling och konstruktion av byggandet av nya innovationen MPV, en emissionsfri batteridriven Multi Purpose Vehicle. Omstrukturering kommer att ske för att få en tydligare och mer optimerad exportförsäljning. Railcare Export AB kommer att byta namn till Railcare Machine AB och ansvaret för verkstaden i Skelleftehamn kommer att ligga i detta bolag.

Fortsatt bearbetning av exportmarknaden pågår och bolaget har ett antal offerter ute runt om i världen. Inom segmentet pågår också sedvanlig eftermarknadsförsäljning till Nordamerika.

Ett starkt andra kvartal med god tillväxt och en lönsamhet som är betydligt bättre än tidigare andra kvartal. Andra kvartalet på året brukar för vår verksamhet vara det resultatmässigt svåraste att få ihop för bolaget. Ett kvartal där vi jobbat hårt med försäljning, produktion, innovation och med ett sikte framåt för att bygga bolaget vidare i de stora järnvägssatsningar som våra kunder genomför.

Med innovativa lösningar för järnvägen och med vår personal som vår främsta resurs bygger vi framtidens Railcare.

Daniel Öholm
CEO


Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl. 07:30 CEST.


För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post:
daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

 

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 130 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 300 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.[1] Koncernen tillämpar IFRS 16 från den 1 januari 2019 och samtliga siffror för 2019 är inklusive denna förändring. Jämförelsesiffror har inte räknats om. För upplysning om effekter av införandet av IFRS 16 se not 5.

Kontakt