Styrelsens utskott

Styrelsens utskott förbereder frågor som styrelsen som helhet sedan fattar beslut om.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet är ett beredande organ inom bolagets styrelse som till exempel ska säkerställa fullföljandet av styrelsens övervakande ansvar avseende intern kontroll, riskhantering, redovisning och finansiell rapportering samt regelefterlevnad. Revisionsutskottets arbete regleras av en särskild instruktion som antagits av styrelsen som en del av dess arbetsordning.

Revisionsutskottet ska därvid särskilt bidra till en god finansiell rapportering och för upprätthållandet av marknadens förtroende för bolaget. Vidare ska Revisionsutskottet säkerställa en kvalificerad, effektiv och oberoende extern revision av bolaget samt att en god kommunikation upprätthålls mellan styrelsen och den/de externa revisorn/revisorerna.

Revisionsutskottets medlemmar är Björn Östlund (ordförande), Anders Westermark and Maria Kröger.

Ersättningsutskottet

Styrelsen har beslutat att låta hela styrelsen, exklusive styrelsemedlemmar som även är medlemmar i koncernledningen, utgöra ersättningsutskottet.

Ersättningsutskottets arbetsuppgifter är att:

  • besluta om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om,
  • besluta om riktlinjer för individuell ersättning till verkställande direktören, och föreslå den verkställande direktören riktlinjer för individuell ersättning till andra befattningshavare i bolagsledningen, och därvid säkerställa att dessa förslag är förenliga med bolagets ersättningsprinciper som fastställts av årsstämman, samt
  • övervaka det system genom vilket bolaget uppfyller i lag, tillämpligt börsregelverk och Svensk kod för bolagsstyrning gällande bestämmelser om offentliggörande av information som har med ersättning till ledande befattningshavare att göra.