05.11.2015 08:00 CET Regulatorisk

Delårsrapport Q3, januari-september 2015

· Nettoomsättning för perioden uppgick till 216,2 (230,8) MSEK
· Rörelseresultat för perioden uppgick till 29,1 (41,9) MSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 19,1 (34,0) MSEK
· Resultat per aktie efter skatt uppgick till 4,37 (7,77) SEK
· Eget kapital per aktie uppgick till 26,2 (23,4) SEK
· Soliditeten uppgick till 30,3 (28,5) procent

VD-kommentar
Ett bra kvartal som präglats av produktion i alla av koncernens bolag samtidigt som vi envetet fortsätter att jobba med sälj och marknad. Vi tecknar fler och fler långa avtal inom koncernens olika bolag vilket skapar en bättre och bättre plattform för framtiden. Vi har goda resultat, vi är rädda om våra pengar, vi gör kloka investeringar och vi skolar in fler och fler personer som jobbar med produktion och försäljning.

På vår entreprenadsida i Sverige har vi för perioden haft god beläggning men något lägre än förväntat. Produktion med Railvac har utförts på spårbytena Göteborg – Alingsås och Hudiksvall – Sundsvall, byte av ballast i ett stort antal växlar i Ånge samt att vi har haft en stor del av våra maskiner på sträckan Boden – Bastuträsk där vi utfört kabelsänkningar inför kommande spårbyten. På Liningen så har det varit bra beläggning under perioden. Ett större avtal träffades med Trafikverket som innebär att Liningen får fortsatt god beläggning resten av året samt att avtalet sträcker sig över 2016 med option för 2017 vilket innebär att vi får en bra bas med både stabilitet och fördubblade volymer mot tidigare.

Som vanligt för våra maskiner i Sverige så är det många men mindre entreprenader som nu skall göras innan vi byter fokus till våra snöåtaganden som sysselsätter alla på entreprenad i Sverige under perioden november-mars.

Under perioden så har vi som tidigare haft tre Railvac-maskiner igång på London North East (LNE) och Wessex. Den fjärde Railvac-maskinen (RA UK 4) kommer först igång den 1 oktober på området Western än mot tidigare planerat 1 augusti, detta efter en försenad byggstart hos kunden. Railvac-maskin nummer 5 (RA UK 5) har nu transporterats till Storbritannien och Railvac-maskin nummer 6 (RA UK 6) är under byggnation på verkstaden i Skelleftehamn. Vi har investerat i 8 stycken nya vagnar som vi kommer att använda för framtida maskiner i Storbritannien både för Railvac och nya innovationen Ballast Feeder System 40 (BFS40). I augusti flyttade vi till ett större kontor i Derby som dessutom har tillhörande lager- och verkstadsutrymmen. Den 19 oktober startade vår tredje kull av Railcare Academy som består av 8 personer och som efter färdig utbildning kommer att jobba i Storbritannien. Fortsatt tillväxt och lönsamhet i Storbritannien dels med Railvac men framöver också med vår nya Ballast Feeder System 40 (BFS40).

Ballast Feeder System 40 är nu byggd och vi kommer under vecka 46 och 47 visa upp den nya maskinen tillsammans med Railvac i demokörningar vid vår verkstad i Skelleftehamn. Visningen är för kunder från Sverige men också våra utländska kunder kommer att vara på plats.

I Danmark har vi tecknat ett längre avtal om ett lok för uthyrning till Captrain, avtalet sträcker sig över hela 2016 med option för 2017.

På lok- och vagnsverkstaden så har vi god beläggning och från och med årsskiftet så kommer vi att utföra service och underhåll åt Kiruna Waggons Boliden-vagnar, även detta en längre avtalsperiod.

Från och med årsskiftet så kommer vi fusionera Railcare Logistik med Three T till ett nytt bolag som heter Railcare T. Detta för att bli effektivare, få bättre synergier samt att skapa en tydligare profilering mot kund. På transportsidan så har det varit bra beläggning under juli och augusti för att sedan mattas av något i september. Som bas har vi ett antal lok uthyrda på långa kontrakt och under perioden har det körts maskiner och material till spårbyten runt om i landet.

På exportsidan fick vi i september första riktiga maskinordern i vår nysatsning på export. Bygget av denna Tubevac-del är i full gång och kunden är Tubelines vid London Underground som i september besökte oss i Skelleftehamn. I övrigt på export så är det fortsatt hantering av reservdelar för eftermarknad samt fortsatt fokus på sälj och marknad.

Sammanfattning

Ett bra kvartal där vi jobbat hårt med många delar i verksamheten, dels vår produktion såklart men också andra delar där siktet är lite längre fram mot fortsatt tillväxt och lönsamhet, nya kontoret i Derby, byggnationen av Ballast Feeder System 40, nya verkstadshallarna i Skelleftehamn, Railcare Academy nummer 3 och alla nya avtal som tecknats av sälj och marknad. Vi räknar med en fortsatt tillväxt och med den organisation som vi nu byggt klarar vi av väsentligt högre årsvolymer än tidigare. Vad gäller den extra satsningen som skulle göras på järnvägen i Sverige ser det ut som att dessa arbeten skjuts till 2016. Det finns mycket att göra på den eftersatta järnvägen i Sverige och i många andra länder och en sak är säker, vi kommer inte ha mindre att göra i framtiden.

Daniel Öholm
VD

Försäljning och resultat för tredje kvartalet
Intäkterna uppgick till 85,1 (98,1) MSEK. Rörelseresultatet blev 12,6 (22,5) MSEK.

Organisation
Railcare-koncernen består av moderbolag Railcare Group AB (publ) med åtta dotterbolag och ett intressebolag.

Personal
Antal årsanställda inom koncernen uppgår till 122 personer.

Railcares aktie
Bolagets aktie finns listat hos AktieTorget under namnet RAIL.
Den 30 juni 2015 var antalet aktier 4 380 389, fördelade på 1 894 aktieägare.

Rapporttillfällen
Railcare kommer att lämna finansiella rapporter vid följande tillfällen:

Bokslutskommuniké 2015                            Torsdag den 25 februari 2016
Årsredovisning 2015                                   Torsdag den 31 mars 2016   
Årsstämma                                                 Torsdag den 21 april 2016
Delårsrapport Q1, 2016                               Måndag den 9 maj 2016

Granskningsrapport
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

5 november 2015
Styrelsen i Railcare Group (publ)

Kort om Railcare och dess målsättning
Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen systemlösningar inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Railcare erbjuder även verkstadstjänster i form av större lok- och vagnreparationer, löpande underhåll och uthyrning av personal. Maskinförsäljning är även en viktig del i Railcares utbud och sker på internationell marknad.

Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar.

Railcares målsättning är att vara det ledande specialistföretaget inom den Skandinaviska marknaden då det gäller innovativa lösningar för entreprenader och transporter på järnväg. För export av våra tjänster och maskinförsäljning på den internationella marknaden är målsättningen att vi har positiv tillväxt och att ständigt utvecklas som innovations- och specialistföretag. Vi skall vara ett energirikt och lönsamt företag som är bra för våra aktieägare. Vår lönsamhet skall vara bättre än snittet i järnvägsbranschen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Öholm
VD
Tel. 070-528 01 83
daniel.oholm@railcare.se

Kontakt