20.02.2020 07:30 CET Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2019

Ett år med hög tillväxt i omsättning och resultat.
Ett kvartal med bra tillväxt, men lägre marginal.

Fjärde kvartalet1

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 18,9 procent till 93,5 MSEK (78,7).
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,7 MSEK till 1,5 MSEK (2,2).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,01 SEK (0,02).

Helår 2019, januari – december 20191

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 37,2 procent till 370,6 MSEK (270,1).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 30,5 MSEK till 32,0 MSEK (1,5).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,87 SEK (-0,06).
  • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att besluta om en utdelning om 0,30 SEK per aktie (0,00 SEK) för verksamhetsåret 2019.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

  • Under det fjärde kvartalet 2019 tecknade Railcare Group AB (publ) avtal om att förvärva elbolaget Elpro i Skellefteå AB och den totala köpeskillingen var 4,1 MSEK. Affären finansierades med egna medel och trädde i kraft den 3 februari 2020.

VD-kommentar 
Under fjärde kvartalet hade vi ett rörelseresultat (EBIT) på 1,5 MSEK och en försäljning om 94 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 1,6 procent. I jämförelse med föregående års fjärde kvartal redovisar vi en tillväxt på 17 MSEK motsvarande 19 procent. Resultatet är i samma nivå som föregående års fjärde kvartal, men det har påverkats negativt av kostnader för reparationer av lok och entreprenadmaskiner samt en lägre volym för ordinarie transportverksamheten.

2019 var ett helår med tillväxt och resultat som skapar ännu bättre förutsättningar för framtiden och de stora järnvägssatsningar som är aviserade på våra hemmamarknader och runt om i världen. Under året ökade omsättningen med 100 MSEK, till 370 MSEK (270), vilket motsvarar en ökning om 37 procent. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 30,5 MSEK till 32 MSEK (1,5).

Vi redovisar en bra tillväxt i segmenten Entreprenad Sverige, Entreprenad Utland samt Maskinförsäljning under fjärde kvartalet 2019. Bolagets volymtillväxt om 19 procent beror till största delen på leveransen av de två generatorvagnarna till Infranord inom segment Maskinförsäljning.

Inom segment Entreprenad Sverige har vi haft fullt upp med förarbeten inför spårbyten till den 15 november 2019. Från den 15 november 2019 och fram till den 15 mars 2020 är vi fullt sysselsatta med snöröjning i det avtal vi har med Trafikverket. Den snöfattiga vintern har gjort att vi har varit i beredskap för arbeten med våra snöröjningsmaskiner och vi fortsätter ligga i beredskap om vintern kommer. Efter snöprojektet kör vi igång igen med förarbeten inför de kommande spårbytena och vi har fått sex avrop i Trafikverksavtalet som gör att vi har god beläggning fram till juli 2020.

Framåt har vi ovanligt god framförhållning för vår verksamhet på entreprenadsidan i Sverige. Liningverksamheten har haft låg volym i kvartalet, vilket är normalt för denna årstid.

För Transport Skandinavien minskade omsättningen något i det fjärde kvartalet 2019, och segmentet uppvisade ett negativt resultat. Det har varit ett tungt kvartal med lägre volymer och extra kostnader för underhåll av lok och vagnar, vilket i sin tur inneburit att vi har behövt hyra in extra lok för att klara våra uppdrag. Vi har levererat loktjänster och entreprenadtransporter i form av entreprenadmaskiner och slipers till entreprenörsbolag som utför spårbyten. Trafikverket har många spårbyten planerade för 2020, vilket skapar en ökad efterfrågan av våra tjänster. Lokverkstaden har haft normal beläggning för kvartalet och orderläget ser bra ut för 2020, då flertalet beställningar har inkommit.

Transporterna av järnmalm åt Kaunis Iron går enligt plan och vi har även under kvartalet kört några extra omlopp av järnmalm. Detta skapar en bra grund och stabilitet för segmentet. Avtalet med Kaunis Iron är på fem år och vi har nu klarat av det första året på avtalet.

I segment Entreprenad Utland har vi som vanligt haft god beläggning över julhelgen då många järnvägsarbeten utförs under denna helg. Vi har haft god beläggning under kvartalet och försäljning samt planering för 2020 pågår. Under kvartalet har vi transporterat över ytterligare en englandsanpassad Railvac, så nu har vi totalt fem Railvac i Storbritannien. Under kvartalet har segmentet belastats med kostnader som till viss del kan anses vara av engångskaraktär, vilket påverkat resultatet negativt.  

Transporten av Railvac till Storbritannien har vi gjort för att möta den aviserade mängden jobb som kommer under CP6 och ytterligare fyra år framåt. Många avrop är redan gjorda på det ramavtal som vi har med Network Rail under 2020 och det fylls kontinuerligt på. Ramavtalet gäller till och med den 31 mars 2020 och förhandling pågår om förlängning.

Inom segment Maskinförsäljning har vi haft fokus på att bygga klart de fem av Infranord beställda generatorvagnarna. Leveransen av två generatorvagnar skedde som planerat under kvartalet. De återstående tre generatorvagnarna kommer att levereras under det första halvåret 2020. Under det fjärde kvartalet 2019 tecknade Railcare avtal om att förvärva elbolaget Elpro i Skellefteå AB och den totala köpeskillingen var 4,1 MSEK. Affären finansierades med egna medel och trädde i kraft den 3 februari 2020. Under kvartalet har bolaget erhållit en order från Norsk Jernbanedrift uppgående till 2,7 MSEK avseende maskinrenovering inom segment Maskinförsäljning. Arbetet kommer att utföras under första halvåret 2020. 

Vi har även fullt fokus på utveckling och färdigställande av första prototypen av vår emissionsfria batteridrivna Multi Purpose Vehicle samt på försäljning av våra produkter runt om i världen.

Railcare känner av att det är högt tryck i järnvägsindustrin. Under 2019 hade vi en god tillväxt och vi ser volymökningar hos våra kunder under många år framöver. Vi upplever också ett stort intresse från nya kunder, främst när det gäller kunder på nya marknader för maskinförsäljning.

Med innovativa lösningar för järnvägen och med vår personal som vår främsta resurs bygger vi framtidens Railcare.

Daniel Öholm
CEO

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post:
daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post:
sofie.daversjo@railcare.se
 

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 130 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

 

[1] Koncernen tillämpar IFRS 16 från den 1 januari 2019 och samtliga siffror för 2019 är inklusive denna förändring. Jämförelsesiffror har inte räknats om. För upplysning om effekter av införandet av IFRS 16 se not 5.

Kontakt