15.02.2024 07:30 CET Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2023

Ökad nettoomsättning och rörelseresultat

Fjärde kvartalet
· Koncernens nettoomsättning ökade med 16,6 procent till 149,3 MSEK (128,0).
· Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 13,2 MSEK (6,7).
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,25 SEK (0,14).

Helår 2023, januari-december
· Koncernens nettoomsättning ökade med 13,5 procent till 564,2 MSEK (497,0).
· Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 67,9 MSEK (52,4).
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,81 SEK (1,52).
· Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att besluta om en utdelning om 0,70 SEK (0,60) per aktie för verksamhetsåret 2023.

Väsentliga händelser fjärde kvartalet
· Railcare tilldelas ytterligare kontrakt avseende röjningslok, som löper på fem år och med ett ordervärde om totalt 403 MSEK, vilket motsvarar 80 MSEK per år. Uppdragen inleds under 2025.

VD-kommentar

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 149,3 MSEK (128,0) och rörelseresultatet var 13,2 MSEK (6,7). Det motsvarar en rörelsemarginal på 8,8 procent.

Vi levererar ett stabilt fjärde kvartal, trots en tidig vinter som innebar en del inställda entreprenadjobb som följd. För året som helhet kan vi summera ett väldigt bra år med fortsatt tillväxt och en bra rörelsemarginal. Detta trots utmaningar i omvärlden med oroligheter och hög inflation, men även inom branschen i form av ett nytt trafikplaneringssystem som ställt krav på snabbfotad problemlösning.

Vintern kom tidigt i år och redan i november sjönk temperaturerna samtidigt som det började snöa ordentligt på flera håll. Det innebar å ena sidan att vi har tvingats flytta fram en del planerade lining- och entreprenadjobb i mellersta och södra Sverige. Å andra sidan har våra effektiva snömaskiner haft fullt med jobb, vilket visar på beredskapsbehovet vad gäller snöhantering.

Volymerna i entreprenadverksamheten i Storbritannien är fortsatt låga. Vi är i slutet av planperiod 6, CP6, och vi har tidigare upplevt låga volymer i slutet av planperioder då avsatta medel tar slut. Den nya planperioden, CP7, inleds 1 april 2024 och arbete pågår nu för att förnya ramavtalet med vår kund Network Rail.

Lokverkstaden har fortsatt hög beläggning även om leveransproblem av komponenter försenat färdigställandet av TB-lok för Infranords räkning. Slutleverans av loken kommer att ske under Q1 2024. Transportverksamheten har pågått som planerat fram till mitten av december, då ett malmtåg spårade ur på Malmbanan och medförde ett stopp för vissa av våra transportuppdrag.

Urspårningen på Malmbanan tydliggör behovet av en robust och tillförlitlig järnväg
Det var den 17 december som ett av LKAB:s fullastade malmtåg från Kiruna på väg mot Narvik spårade ur vid Vassijaure station, nära gränsen till Norge. Den initiala bedömningen var att banan skulle hinna lagas och trafiken återupptas innan årsskiftet. Arbetet har dock dragit ut på tiden, delvis på grund av dåligt väder men också som en följd av de omfattande skadorna, och stoppet har nu varat nära två månader.

För Railcares del innebär stoppet ingen väsentlig finansiell påverkan, utifrån hur avtalen är utformade med de kunder vars transporter påverkas. LKAB har själva bedömt sitt inkomstbortfall till 100 miljoner kronor per dygn, vilket skulle innebära nästan 6 miljarder kronor innan banan är öppen för trafik igen. Det här är bara en i raden av urspårningar genom åren och det är med all sannolikhet inte den sista. Malmbanan är den tyngst trafikerade sträckan i Sverige och är helt avgörande för logistiken för gruvbolagen i norr.

Nytt avtal avseende röjningslok för beredskap
I slutet av oktober tecknade vi ett nytt avtal avseende röjningslok som löper under fem år. Det är det näst största kontrakt som vi tecknat i Railcare och avtalet bidrar till att säkra långsiktigheten i transportverksamheten. Kontraktets totala värde uppgår till drygt 400 miljoner kronor med option om förlängning på två år vilket motsvarar ytterligare 160 miljoner kronor. I och med det nya avtalet kan vi på Railcare bidra till stärkt förmåga för snabbare röjning av fordon och därmed minimera effekten av oplanerade stillestånd på järnvägen. Urspårningen på Malmbanan är ett tydligt exempel på vilka värden som transporteras på järnvägen och vikten av att så snabbt som möjligt få spåret trafikerbart igen.

Railcares vakuumteknik presenterades på järnvägsmässa i Sydney
I mitten av november deltog vi på AusRail i Sydney som är den största järnvägsmässan i Asien- och Pacificområdet. I vår omvärldsanalys har vi konstaterat att även Australien har ett stort underhållsbehov på järnvägen. Det som skiljer järnvägen i Australien från Sverige och Storbritannien är att järnvägen i större utsträckning ägs av privata bolag. Stora gruvbolag som exempelvis BHP Billiton och Rio Tinto äger sin egen järnväg mellan gruva och hamn. Det innebär att bolagen även ansvarar för underhållet.

Det känns spännande och intressant att se vad de kontakter som vi nu har initierat kan leda till. Vår förhoppning är att vår effektiva vakuumteknik ska efterfrågas även i Australien.

Vinnare av Årets företag och Årets hållbara företag
I samband med Skellefteås näringslivsgala, Alvargalan, fick Railcare utmärkelsen Årets hållbara företag och Årets företag, varav det sistnämnda är det mest prestigefyllda priset som utses av Skellefteå Kommun. Konferencieren Fredrik Lindström uttryckte det på ett väldigt bra sätt: ”Det måste kännas väldigt bra att utses till årets hållbara företag i en så hållbar kommun som Skellefteå”. Ja, vi är verkligen stolta och båda priserna är ett erkännande för den verksamhet vi bedriver och vårt bidrag till ett hållbart samhälle.

Nya finansiella mål
Styrelsen för Railcare Group AB har beslutat om att höja de finansiella målen för perioden fram till och med 2027. De nya målen är att uppnå en omsättning på 1 000 MSEK samt en rörelsemarginal på 13 procent.

Under det gångna året har ett antal betydelsefulla händelser inträffat, vilket stärker vår positiva syn på framtiden. Dels har vi vunnit ett större kontrakt avseende röjningslok som bidrar till att säkra långsiktighet, dels ser vi en ökad efterfrågan på våra tjänster inom både entreprenad- och transportverksamheten. Vi kommer även att lägga ökat fokus på försäljning av maskiner. Detta sammantaget motiverar mer offensiva mål.

Mattias Remahl
vd och koncernchef

Kontakt