10.11.2016 08:00 CET Regulatorisk

Delårsrapport Q3, januari-september 2016

Ett starkt kvartal
och vi tar sikte på framtiden

Rekordkvartal i volym och resultat
Stora satsningar på järnvägsunderhåll i Sverige

(se tabell i bifogad pdf)

Kvartalet i korthet

  • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 108,2 (81,0) MSEK
  • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till 28,3 (12,6) MSEK
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 20,7 (9,0) MSEK
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 4,73 (2,06) SEK

Året i korthet (9 månader)

  • Nettoomsättning för perioden uppgick till 271,5 (212,1) MSEK
  • Rörelseresultat för perioden uppgick till 44,0 (29,1) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 31,0 (19,1) MSEK
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 7,07 (4,37) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 30,3 (26,2) SEK
  • Soliditeten uppgick till 31,5 (30,3) procent

VD-kommentar
Det blev en svettig sommar i koncernens alla bolag. Årets tredje kvartal är ett rekordkvartal både i volym och resultat, vilket är mycket tillfredställande då vi ser resultatet av försäljning och produktion. När vi får full beläggning för våra maskiner och när koncernens bolag går bra samtidigt så blir effekterna väldigt positiva. Som företag så blir vi starkare och bättre för varje dag. Vi har stabilitet i tillväxt och lönsamhet, och en stabil orderstock med långa kontrakt som en god bas för vår verksamhet. Som pricken över i:et så har vi också en storsatsning på järnvägsunderhållet i Sverige de närmaste tio åren enligt den infra-strukturproposition som regeringen offentliggjorde under oktober månad.

På entreprenadsidan har vi ett kvartal med bra beläggning för Railvac men också för vagnar och vår nya innovation Ballast Feeder. Under hela kvartalet så har vi haft en Railvac på spårbytet Vislanda – Moholmen, och som det ser ut nu kommer maskinen vara kvar en bra bit in i november. Vi har under kvartalet också haft många resurser på spårbytet Boden – Bastuträsk där vi haft Railvac, tillsyningsmän, vagnar och Ballast Feeder. Den goda beläggningen under tredje kvartalet spiller över en bit in i årets sista kvartal, viket är bra då mellanmånaderna oktober och november kan vara kämpiga beläggnings-mässigt. Från 15 november så påbörjar vi snökontraktet och innan dess behöver vi färdigställa maskinerna så att vi är startklara för snöbekämpning.

Den 7 september var infrastrukturminister Anna Johansson på nattbesök på spårbytet Boden – Bastuträsk där vi visade vår senaste innovation Ballast Feeder samt även Railvac. Anna fick även möjligheten att provköra Railvac.

Entreprenaderna på Liningen har under kvartalet varit både på väg- och järnvägssidan på olika platser i mellersta Sverige. Några större entreprenader har det inte varit ute på anbudsräkning i år, utan det är mindre entreprenader som vi utfört. Fokus ligger på ökad försäljning inom väg, industri och järnväg. Behovet för avvattningsåtgärder efter väg och järnväg är mycket stort då underhållsunderskottet är enormt runt om i landet.

Transportsidan har haft mycket bra beläggning för lok, lokförare, vagnar och tillsyningsmän under årets tredje kvartal. Vi har ett antal lok på långtidsuthyrning i Norge och vi har haft lok med förare på spår-bytena Bastuträsk – Träskholm, Koler – Älvsbyn, Hudiksvall – Sundsvall samt Tillberga – Ransta. På området specialtransporter så vi har under kvartalet kört ogräsbekämpningståget runt om i Sverige. En framgångsfaktor då vi får hög beläggning är att loken är i bra skick och inte går sönder. Vi har i de större projekten även haft verkstadspersonal på plats ute i fält för att ha högsta kvalitetsnivån.

I vår andra hemmamarknad Storbritannien så har vi under tredje kvartalet kört med tre maskiner, två på LNE (London North East) och en på Western samt en fjärde maskin som ”spothire” på flera olika områden. Detta medan försäljning pågår för ett längre åtagande för maskin nr 4 och senare också för maskin nr 5. Den femte maskinen utgör backup-maskin och så fort vi får in mer order så kommer vi att köra över den sjätte Railvac-maskinen till Storbritannien. För att öka försäljningen av våra tjänster så har vi rekryterat in två personer som kommer jobba med försäljning av våra tjänster och därmed ökar vi också vår närvaro hos vår kund Network Rail. Även i Storbritannien så är underhållet av järnvägen eftersatt och Network Rail planerar för mycket underhåll under många år framöver.

Under oktober så hade vi den årliga kvalitetsrevisionen i Railcare Sweden Ltd som krävs för att få vara leverantör åt Network Rail, och utfallet blev mycket bra. Här har vi verkligen utvecklats det senaste året.

I september var Railcare Export utställare på den stora järnvägsmässan Innotrans i Berlin. Totalt var det 2 800 utställare och många besökare. En bra mässa där vi hade möjligheten att träffa många av våra utländska kunder, leverantörer och samarbetspartners.

I vår träningsanläggning i Skelleftehamn lär vi just nu upp operatörer för Tubevac till London Underground och våra relationer med London Underground förstärks ytterligare.

I övrigt på export så pågår hantering av eftermarknad till framförallt Nordamerika, samt försäljning och marknadsbearbetning till övriga världen.

På koncernnivå så har vi startat upp en ny avdelning som kommer heta Railcare Innovation & Design. I denna avdelning så kommer vi att utveckla nya idéer och innovationer och göra detta på ett systematiskt sätt. Ansvarig för denna enhet blir vice VD Ulf Marklund.

Sammanfattning

Vi gör ett starkt kvartal, vi får effekterna av affärer och försäljning, vi har en hög beläggning i produktionen och vi klarar av den höga takten också vad gäller kvalitet, säkerhet och personal. Dessa är viktiga hörnstenar, tillsammans med våra unika produkter, i det fortsatta företagsbyggandet av Railcare. Under framförallt 2015 så stärkte vi upp många delar inom koncernen för att klara fortsatt tillväxt. På den resan är vi nu och det är en spännande framtid som vi går till mötes då man på våra hemmamarknader, både i Sverige och i Storbritannien, ser tydliga intentioner till stora satsningar på järnvägsunderhåll under många år framöver.

För övrigt så är denna kvartalsrapport utvecklad i olika delar bland annat med mer jämförelsetal i resultaträkningen.

Daniel Öholm
VD

Organisation
Railcare-koncernen består av moderbolag Railcare Group AB (publ) med sju dotterbolag och ett intressebolag.

Personal
Antal årsanställda inom koncernen uppgår till 122 personer.

Railcares aktie
Bolagets aktie finns listat hos AktieTorget under namnet RAIL.
Den 30 september 2016 var antalet aktier 4 380 389, fördelade på 2 537 aktieägare.
 

Rapporttillfällen
Railcare kommer att lämna finansiella rapporter vid följande tillfällen:

Bokslutskommuniké 2016                      Torsdag den 23 februari 2017
Årsredovisning 2016                  Torsdag den 6 april 2017          
Årsstämma                               Onsdag den 26 april 2017
Delårsrapport Q1, 2017              Torsdag den 4 maj 2017

Granskningsrapport
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

10 november 2016
Styrelsen i Railcare Group (publ)

Kort om Railcare och dess målsättning
Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen systemlösningar inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Railcare erbjuder även verkstadstjänster i form av större lok- och vagnsreparationer, löpande underhåll och uthyrning av personal. Maskinförsäljning är även en viktig del i Railcares utbud och sker på internationell marknad.

Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar.

Railcares målsättning är att vara det ledande specialistföretaget inom den Skandinaviska marknaden då det gäller innovativa lösningar för entreprenader och transporter på järnväg. För export av våra tjänster och maskinförsäljning på den internationella marknaden är målsättningen att vi har positiv tillväxt och att ständigt utvecklas som innovations- och specialistföretag. Vi skall vara ett energirikt och lönsamt företag för våra aktieägare. Vår lönsamhet skall vara bättre än snittet i järnvägsbranschen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Öholm
VD
Tel. 070-528 01 83
daniel.oholm@railcare.se

Kontakt