04.05.2022 14:30 CEST Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Idag, den 4 maj 2022, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat för räkenskapsåret 2021 enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att 14 474 500 kronor delas ut till aktieägarna och att återstående del av bolagets vinstmedel, 26 262 599 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörer
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken samt att antalet revisorer ska vara en.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Stämman beslutade att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott ska utgå enligt följande:

  • 200 000 kronor till styrelsens ordförande;
  • 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

I arvodena enligt ovan ingår även ersättning för arbete i både revisions- och ersättningsutskotten.

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Dock ska bolaget svara för skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan ha, såsom exempelvis kostnader som kan uppstå vid rekryteringstjänster, samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Stämman beslutade även att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse samt revisor
Stämman beslutade att omvälja Catharina Elmsäter-Svärd, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermark och Björn Östlund som styrelseledamöter. Till styrelseordförande valdes Anders Westermark.

Stämman beslutade härutöver att revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår

Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport för 2021
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021.

Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på bolagets hemsida under menyn Bolagsstyrning/Bolagsstämmor.

 

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2022 kl. 14:30  CEST.

 

 

För ytterligare information kontakta:

 

Mattias Remahl, CEO

Telefon: 070-271 33 46

E-post: mattias.remahl@railcare.se

 

Lisa Borgs, IR- och Kommunikationsansvarig

Telefon: 070-622 50 01

E-post: lisa.borgs@railcare.se

 

 

 

  

 

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare erbjuder innovativa produkter och tjänster för järnvägen; exempelvis spårunderhåll med egenutvecklade maskiner, lokverkstad, projekt- och specialtransporter samt maskinförsäljning. Vår marknad är främst i Skandinavien och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling med ökande trafikvolymer, omfattande investeringsprogram, utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter samt ett stigande miljömedvetande. Railcare levererar både hållbara och effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen kan nyttjas i maximalt antal år framöver. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 440 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Kontakt