09.05.2016 08:00 CEST Regulatorisk

Delårsrapport Q1, januari-mars 2016

· Nettoomsättning för perioden uppgick till 87,3 (68,8) MSEK
· Rörelseresultat för perioden uppgick till 14,5 (11,1) MSEK
·  Periodens resultat efter skatt uppgick till 10,5 (7,8) MSEK
·  Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,39 (1,79) SEK
·  Eget kapital per aktie uppgick till 28,5 (26,5) SEK
· Soliditeten uppgick till 30,4 (32,0) procent

(tabeller se bifogad pdf)

VD-kommentar
Det första kvartalet 2016 är den historiskt starkaste starten som koncernen haft. Vi har en tillväxt på nästan 30 % jämfört med föregående års första kvartal och med samma procentuella lönsamhet som tidigare. Vi ser också en ökning av entreprenadjobben i Sverige under året.

Vi har tidigare pratat om att vi riggat för framtiden i form av fler maskiner, fler operatörer, fler lok, större verkstadsutrymmen etc så det känns mycket bra att vi redan nu börjar se effekterna av denna satsning.

För entreprenadverksamheten i Sverige så handlar årets första kvartal mycket om våra snöåtaganden åt Trafikverket. Snöverksamheten har genom åren utvecklats väl, och vi är nog den entreprenör som har flest snömaskiner på marknaden. Tittar vi internationellt så är vi med våra innovativa snömaskiner väldigt långt fram i utvecklingen. Då det har varit en mild vinter så har vi under kvartalet också kommit igång tidigt med entreprenadjobb. Jag tänker närmast på de lining-entreprenader som vi gjort på vägsidan. Det har under kvartalet varit stor efterfrågan på våra Railvac-tjänster inför sommarens och höstens alla spår- och växelbyten, där vi är med och hanterar ballast och kablar. Många offerter ligger ute och det ser ut att bli en svettig sommar och höst.

På transportsidan så har vi för årstiden haft en normal beläggning för våra lok och vagnar. Vi har däremot haft fullt upp i lokverkstaden i Långsele med att renovera två lok till en extern kund. Detta har varit bra för verkstadens utveckling, men också ett bra tillskott på beläggning under den perioden då vi annars har lite lägre beläggning inom transport. Vi har ett antal lok uthyrda på långa avtal vilket skapar en bra grundstomme för transportverksamheten i stort. På specialtransporter har vi tecknat ett femårigt kontrakt med start i år på att köra transporterna med det så kallade ogräståget.

I Storbritannien har vi under kvartalet kört enligt den ordinarie produktionsplanering som ligger, vilket innebär två maskiner på LNE, en på Wessex och en på Western. Den femte Railvac-maskinen utgör för närvarande back-up-maskin åt de övriga maskinerna. Under kvartalet har samtliga revisions-observationer samt tekniska och säkerhetsanalyser åt Network Rail slutförts med bra resultat. Detta innebär att vi från och med mars inte längre kör på dispens utan som tidigare på ordinarie certifikat.

Den sjätte Railvac-maskinen planeras nu att köras över till Storbritannien under sommaren. Railcare Academys tredje kull är klara och utexaminerade och redo för att jobba som maskinoperatörer i Storbritannien. Den 12 april invigdes vårt nya kontor i Storbritannien. Kontoret är beläget i Derby, en järnvägsknut som är att likna med Hallsberg i Sverige. Det var många besökare och ytterligare en milstolpe för oss i vår satsning i Storbritannien. Nu är det återigen fullt fokus på sälj och marknad.

På exportsidan så håller vi på att bygga på den vagnsdel nummer två som ska till en Tubevac i London Underground. Planerad leverans till London är under andra kvartalet. Tekniken med vakuum har slagit igenom och vi är engagerade i många projekt kopplat till London Underground. I övrigt fortgår försäljningsarbetet av dels maskiner, dels nya marknadsområden där vi kan driftsätta maskinerna själva samt av hantering av service och reservdelar för eftermarknaden.

Sammanfattning
Under årets första kvartal så har vi en stor tillväxt och lönsamhet. Det känns också extra roligt att det är flera av koncernens bolag som har tillväxt samtidigt; entreprenad och transport i Sverige, inom export, och i Storbritannien. Vi har en stabil orderstock, och vi strävar efter fler och fler långa avtal på stort som smått inom koncernens alla bolag. Vi ser också en ökning av entreprenader för våra Railvac i Sverige, till exempel i samband med spår- och ballastbyten där vi har en unik metod – att gräva med vakuum, det som är vår kärnverksamhet. Som sagt, det ser ut att bli en svettig sommar.

Daniel Öholm
VD

Försäljning och resultat för första kvartalet
Koncernens intäkter uppgick till 87,3 (68,8) MSEK. Rörelseresultatet blev 14,5 (11,1) MSEK.

Organisation
Railcare-koncernen består av moderbolag Railcare Group AB (publ) med sju dotterbolag och ett intressebolag.

Personal
Antal årsanställda inom koncernen uppgår till ca 120 personer.

Railcares aktie
Bolagets aktie finns listad hos AktieTorget under namnet RAIL.
Den 31 mars 2016 var antalet aktier 4 380 389. Antalet aktieägare per 31 december 2015 var 2 029.

Rapporttillfällen
Railcare kommer att lämna finansiella rapporter vid följande tillfällen:

Delårsrapport Q2                                        Torsdag den 25 augusti
Delårsrapport Q3                                        Torsdag den 10 november

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskningsrapport
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

9 maj 2016
Styrelsen i Railcare Group (publ)

Kort om Railcare och dess målsättning
Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen systemlösningar inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Railcare erbjuder även verkstadstjänster i form av större lok- och vagnsreparationer, löpande underhåll och uthyrning av personal. Maskinförsäljning är även en viktig del i Railcares utbud och sker på internationell marknad.

Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar.

Railcares målsättning är att vara det ledande specialistföretaget inom den Skandinaviska marknaden då det gäller innovativa lösningar för entreprenader och transporter på järnväg. För export av våra tjänster och maskinförsäljning på den internationella marknaden är målsättningen att vi har positiv tillväxt och att ständigt utvecklas som innovations- och specialistföretag. Vi skall vara ett energirikt och lönsamt företag för våra aktieägare. Vår lönsamhet skall vara bättre än snittet i järnvägsbranschen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Öholm
VD
Tel. 070-528 01 83
daniel.oholm@railcare.se

Kontakt