12.01.2023 08:00 CET

Railcare förändrar organisationen i entreprenadverksamheten

Railcare Group anpassar sin organisation för att optimera personalresurserna inom entreprenad-verksamheten. Det görs genom att samla alla maskinoperatörer i Railcare Resources AB, där en ny verksamhetsansvarig rekryteras, samt genom att ta ett delvis nytt grepp om verksamheten i Storbritannien. Organisationsförändringen medför att kostnader motsvarande 3 MSEK kommer att belasta resultatet under det fjärde kvartalet 2022.

Railcare Resources AB blir bolaget som kommer att förse övriga Railcare-bolag med maskinoperatörer till uppdrag som utförs inom både Entreprenad Sverige och Entreprenad Utland. Något som gör att resurserna kan optimeras utifrån aktuellt kundbehov och att operatörerna får bättre förutsättningar att utföra sitt arbete.

– Vårt primära syfte är att bygga ett ännu starkare team av maskinoperatörer. Det gör vi genom att samla dem i ett bolag och rekrytera en verksamhetsansvarig som ska utveckla såväl organisation som individ, säger Mattias Remahl, CEO på Railcare Group AB.

Som verksamhetsansvarig för maskinoperatörerna i Railcare Resources AB tillträder Lotta Dahlqvist från och med mitten av mars 2023. Lotta har en lång bakgrund inom organisationsutveckling och har som konsult arbetat med att utveckla team åt flera olika företag. Hon kommer närmast från en roll som rektor inom Skellefteå kommun. Mattias Remahl berättar:

– Lotta har framför allt stor erfarenhet av att bygga team och skapa laganda, något som är prioriterat i vår verksamhet. Medarbetare som trivs på jobbet bäddar i sin tur för både lyckade kunduppdrag och framtida kompetensförsörjning.

Vissa ändringar har också gjorts kopplade till verksamheten i Storbritannien då tidigare affärsområdesansvarig för Entreprenad Utland, Daniel Öholm, har lämnat Railcare Group. Med personalresurser som är mer gränsöverskridande och avropas utifrån uppdrag, är syftet även här att optimera resurserna.

– Vi kommer att jobba mer med samarbetspartners inom järnvägen i Storbritannien för att bättre nå ut med vårt erbjudande både inom och utanför ramavtalet med Network Rail, berättar Mattias Remahl.

Med anledning av organisationsförändringen kommer kostnader motsvarande 3 MSEK att belasta resultatet under Q4 2022. Mattias Remahl avslutar:

– Med de här förändringarna får vi en effektivare organisation med bättre resursstyrning och jag ser fram emot att fortsätta arbetet för en mer hållbar järnväg.
 

Bilder

Kontakt