05.11.2021 07:30 CET Regulatorisk

Delårsrapport januari-september 2021

Rekordomsättning och full beläggning i transportverksamheten
Tredje kvartalet
  • Koncernens nettoomsättning ökade med 33,6 procent till 126,2 MSEK (94,5).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 25,3 MSEK (14,4).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,79 SEK (0,40). 
Årets nio första månader
  • Koncernens nettoomsättning ökade med 0,2 procent till 306,2 MSEK (305,7).
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 31,5 MSEK (46,1).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,92 SEK (1,36).
Väsentliga händelser under tredje kvartalet
  • Den 21 juli 2021 var Railcares nya innovation MPV i drift hos kund.

VD-kommentar 
Under tredje kvartalet har vi ett rörelseresultat (EBIT) på 25,3 MSEK och en nettoomsättning som uppgick till 126,2 MSEK. Det motsvarar en rörelsemarginal på 20,0 %. Nettoomsättningen ökade med 33,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år och är den högsta nettoomsättningen någonsin för ett enskilt kvartal. Ökningen beror i huvudsak på rekordhög beläggning i transportverksamheten.

På entreprenadsidan har volymerna under tredje kvartalet varit högre än föregående år. Fjolårets tidiga start på entreprenadarbeten innebar att en stor del av arbetena utfördes under första halvåret, till skillnad från årets arbeten som kommit igång senare vilket påverkar tredje kvartalet positivt, men hittills under året är volymerna lägre jämfört med föregående år. Inom lining-verksamheten har beläggningen varit högre än motsvarande period föregående år och antalet förfrågningar och beställningar ökar. Snöröjning åt Trafikverket kommer som tidigare år att påbörjas den 15 november.

De tester och godkännanden som behövs för att jobba med vår nya batteridrivna MPV på svenska järnvägen är på plats sedan i juni. I Karlstad startade den 21 juli det första skarpa projektet med Railcares MPV där vi under fyra veckor utfört kabelsänkningar. Alla arbeten med MPV har gått mycket bra och skapar en bra grund för framtida utveckling av batteridrivna arbetsfordon på järnvägen.

Transport Skandinavien redovisar ett mycket starkt kvartal med en tillväxt på 57,1 procent jämfört med tredje kvartalet 2020. Den högre omsättningen, som är den högsta någonsin i segmentet, förklaras av hög beläggning av entreprenadtransporter i samband med spårbyten åt bland annat Leonhard Weiss, Infrakraft med flera. Detta tillsammans med förlängda och utökade transporter för LKAB, där vi för närvarande har kontrakt till och med 31 december 2021, har bidragit till rekordhög volym transporter. I stort sett alla tillgängliga resurser, såväl personal som maskiner, har gått för fullt under kvartalet.

Under kvartalet har vi också kört järnmalm åt Kaunis Iron och transporterna går planenligt med två omlopp per dag, sju dagar i veckan mellan Pitkäjärvi och Narvik.

Lokverkstaden har haft bra beläggning under kvartalet och det är fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster i lokverkstaden. Under kvartalet har verkstadsarbeten utförts åt BLS Rail, Strukton, Infranord med flera, samt reparation och underhåll av våra egna lok.

Under tredje kvartalet har vi haft lägre beläggning än föregående år i Storbritannien och anledningen är att projekt flyttats fram i tid av kund. Under kvartalet har vi utfört arbeten i de flesta av Network Rails banområden.

Nettoomsättningen inom segment Maskinförsäljning minskade under det tredje kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 6,1 MSEK (7,1). Minskningen förklaras av lägre uthyrning av maskiner till den svenska entreprenadverksamheten. Inga större maskinförsäljningar har skett under kvartalet.

I verkstaden pågår just nu byggnation av två Ballast Feeders som skall användas i vår egen verksamhet för uthyrning i Sverige eller utlandet samt byggnation av powerpack till Loram som skall levereras under det fjärde kvartalet 2021.

För tillfället har Railcare många projekt ute på anbudsräkning där våra innovativa maskiner är lämpade för kundens efterfrågan. Den planerade etableringen i Asien senareläggs då det finns covidrestriktioner som inte möjliggör en etablering i dagsläget. Vi räknar med att påbörja förberedelser under 2022.

Vi har en stabil orderstock med många och långa avtal både för transport och entreprenad så det ser väldigt positivt ut framöver. I Sverige storsatsas det med historiskt höga satsningar på järnväg och infrastruktur under lång tid framöver. I många länder behövs stora underhållsinsatser på järnvägen och ett stort intresse finns för våra innovativa lösningar för järnvägen, inte minst vår senaste innovation med batterifordon för arbetsmaskiner på järnväg.

Railcare har en mycket spännande resa framåt. I takt med att världen öppnas upp efter pandemin kan vi börja bemöta förfrågningar runt om i världen, och för att än bättre möta den planerade expansionen har Railcare justerat i koncernledningen. Jag kommer framöver att ha mitt fokus på att fullgöra satsningen på vår andra hemmamarknad, Storbritannien, och som affärsområdeschef för Entreprenad Utland. I samband med det så vill jag rikta ett stort tack till medarbetare, aktieägare, kunder och intressenter för de 8 år som jag har varit koncernchef. Vi har haft en fantastiskt fin utveckling av bolaget, och nu bygger vi vidare för framtiden. Jag önskar Mattias stort lycka till som Railcares nya koncernchef.

Med innovativa lösningar för järnvägen och med vår personal som vår främsta resurs bygger vi framtidens Railcare.

Daniel Öholm
CEO till och med 30 september 2021

Jag är både ödmjuk och tacksam för förtroendet att vara koncernchef för Railcare. Det är ett fascinerande företag med en stark företagskultur, härliga medarbetare och en stark drivkraft som främsta kännetecken.

De stora satsningar på järnvägen som aviserats både i Sverige och många andra länder är viktiga för omställningen till ett hållbart samhälle. Det är med stolthet jag kan konstatera att Railcare leder utvecklingen inom hållbart järnvägsunderhåll tack vare utvecklingen av den batteridrivna underhållsmaskinen MPV. Jag ser fram emot att fortsätta utvecklingen av innovativa lösningar tillsammans med mina fantastiska kollegor.

Mattias Remahl
CEO från och med 1 oktober 2021

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 november 2021 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Remahl, CEO
Telefon: 070-271 33 46
E-post:
mattias.remahl@railcare.se

Lisa Borgs, tf. IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 070-622 50 01
E-post:
lisa.borgs@railcare.se
 

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Kontakt