04.05.2023 13:00 CEST Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Idag, den 4 maj 2023, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat för räkenskapsåret 2022 enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att 14 474 500 kronor delas ut till aktieägarna och att återstående del av bolagets vinstmedel, 15 100 559 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörer
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken samt att antalet revisorer ska vara en.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott ska utgå enligt följande:

  • 200 000 kronor till styrelsens ordförande;
  • 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

I arvodena enligt ovan ingår även ersättning för arbete i både revisions- och ersättningsutskotten.

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Dock ska bolaget svara för skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan ha, såsom exempelvis kostnader som kan uppstå vid rekryteringstjänster, samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse samt revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Catharina Elmsäter-Svärd, Ulf Marklund, Anders Westermark och Björn Östlund som styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare om nyval av Andreas Lantto och Linn Andersson som styrelseledamöter. Anna Weiner Jiffer och Adam Ådin hade avböjt omval. Till styrelseordförande omvaldes Anders Westermark.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Godkännande av ersättningsrapport för 2022
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022.

Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på bolagets hemsida under menyn Bolagsstyrning/Bolagsstämmor.

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande
den 4 maj 2023 kl. 13.00 CEST.

Kontakt