Railcare Group AB (är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554).

Railcares aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och bolaget tillämpar Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning. Förutom lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning är det Railcares bolagsordning och dess interna riktlinjer för bolagsstyrning som ligger till grund för bolagets bolagsstyrning.

Den senast antagna bolagsordningen framgår i sin helhet i under avsnittet Bolagsordning. De interna styrdokumenten inom Railcare är den av årsstämman fastställda bolagsordningen, Arbetsordning för styrelsen inklusive bilagor, Kommunikationspolicy, Insiderpolicy och Finanspolicy. Utöver dessa finns det andra policyer som medarbetare och intressenter inom Railcare-koncernen ska följa och arbeta efter.