21.04.2016 13:12 CEST Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Idag, den 21 april 2016, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalans­räkning, resultatdisposition och utdelning

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Vidare beslutade stämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade även om en utdelning för verksamhetsåret 2015 om 3,00 kronor per aktie och måndagen den 25 april 2016 som avstämningsdag för utdelningen. Utdelning beräknas ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 28 april 2016.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer samt val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med vardera 1,5 basbelopp före skatt till styrelseledamöter som inte uppbär anställning i bolaget eller koncernen, dels att arvode till revisorer ska utgå enligt avlämnad godkänd räkning, dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter, dels att Robert Brännström och Ulf Marklund omväljs som styrelseledamöter, dels att Catharina Elmsäter-Svärd, Jan Nygren och Anna Weiner Jiffer nyväljs som styrelseledamöter dels att Catharina Elmsäter-Svärd nyväljs som styrelseordförande samt dels att bolagets revisorer Ernst & Young Aktiebolag omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Val av ledamöter till valberedning

Till ledamöter i valberedningen valdes Kjell Lindskog, Per-Martin Holmgren och Anders Westermark. Till ordförande för valberedningen valdes Kjell Lindskog.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningen. Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, eventuellt rörlig lönedel samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Skelleftehamn i april 2016

Railcare Group AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information kontakta:

Daniel Öholm, VD

Railcare Group AB

070-528 01 83

daniel.oholm@railcare.se

Kontakt