21.02.2019 07:30 CET Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2018

Ökad efterfrågan från nyckelkunder under årets fjärde kvartal. Helåret svagare än förväntat.

Fjärde kvartalet  

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 9,4 procent till 78,7 MSEK (86,9).

  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 5,2 MSEK till 2,2 MSEK (7,4).

  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,02 SEK (0,20).

Helår 2018, januari–december 2018

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 7,7 procent till 270,1 MSEK (292,6). 

  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 15,2 MSEK till 1,5 MSEK (16,7).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,06 SEK (0,39). 

  • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att besluta om en utdelning om 0,00 SEK per aktie (0,15) för verksamhetsåret 2018.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

  • Trafikverket förlängde snöröjningskontrakt med Railcare ytterligare ett år. Trafikverket har beslutat att utlösa option för två tilläggskontrakt avseende snöröjning som Railcare AB har med Trafikverket. Ordervärdet är cirka 48 MSEK under perioden och avser arbeten som utförs till och med 2020-05-01.
  • I enlighet med information i Railcares delårsrapport för tredje kvartalet 2018 begärde Norrlandsfonden konvertering av halva sitt konvertibla skuldebrev, därmed har 5 MSEK konverterats enligt avtalad kurs, 4,50 kr per aktie, till 1 111 111 stycken aktier.

VD-kommentar
Under fjärde kvartalet 2018 uppnådde vi ett resultat före skatt på 0,9 MSEK och en försäljning på 78,7 MSEK, vilket ger en marginal på 1,1 procent. Under årets sista kvartal har vi sett positiva trendbrott inom de olika segmenten i form av nya kontrakt och avrop samt en ny innovation till vår maskinpark.

I jämförelse med föregående års fjärde kvartal redovisar vi en lägre volym och resultat, vilket främst förklaras med att vi föregående års sista kvartal genomförde en försäljning av en Railvac 16 000 till Norge.

Inom segment Entreprenad Sverige hade vi normal beläggning med kabelhantering fram till mitten av november då vi sadlade om till snöberedskap i enlighet med vårt kontrakt med Trafikverket. Snöröjningskontraktet gäller för områdena Stockholm, Göteborg och Hallsberg, men vissa av maskinerna har även använts i andra snörika områden, som Östersund och Boden. På entreprenadsidan har ramavtal tecknats med Trafikverket. Myndigheten planerar för en stor mängd av spårarbeten som en följd av regeringens beslutade nationella plan och gäller uppdrag i hela Sverige. Ramavtalet är strategiskt viktigt för Railcare då vi ser att det kan ge betydande beläggning av våra maskiner och resurser de närmaste åren. Det gör också att vi nu har möjlighet att tillsammans med Trafikverket optimera våra maskiner samtidigt som vi samarbetar med genomförandet av de planerade spårupprustningarna.

Satsningen på transportuppdraget åt Kaunis Iron rullar nu på enligt plan och vi har nu kört över 200 transporter av järnmalm sedan starten i augusti. Detta skapar en för oss god beläggning under vinterhalvåret, men vårt femåriga avtal ger också en stabilitet, tillväxt och lönsamhet inom segmentet Transport Skandinavien. Övriga delar inom segmentet har också gått bra med uthyrningar till snökontraktet samt en del andra entreprenadtransporter. Jag är också nöjd med att vår tåglicens har förlängts under fjärde kvartalet med fem år efter revison av Transportstyrelsen.

Entreprenad Utland har under en period haft lägre volymer i Storbritannien till följd av att Network Rails medel för CP5 tog slut. Detta har tyngt segmentet under hela året. Från oktober har vi sett en ökning av beställningar och vi har under kvartalet gjort jobb på tre banområden, London North East and Midlands, London North West samt Scotland. I nuläget har vi fyra engelskanpassade maskiner i Storbritannien. Från och med 1 april i år startar Network Rail sin nya verksamhetsplan period CP6 som gäller fem år framåt. Under oktober hade vi en maskin uthyrd till Norge fram tills att det blev tjäle i backen. Under 2019 kommer vi att hyra ut en av Railvac-maskinerna till Norge under perioden maj till oktober. Vi följer naturligtvis noga utvecklingen i Brexit-frågan och förbereder oss genom olika scenarier, men osäkerheten är fortsatt hög.

Inom segment Maskinförsäljning har vi glädjande fått en order från statliga Infranord att bygga fem nya generatorvagnar med leverans under 2019 och 2020, vilket ger lönsamhet och tillväxt i segmentet, men också beläggning i verkstaden i Skelleftehamn. Fortsatt bearbetning av exportmarknaden pågår och bolaget har ett antal offerter ute runt om i världen. Inom segmentet pågår också sedvanlig eftermarknadsförsäljning till Nordamerika.

Railcare gillar att ligga i framkant med nya innovativa lösningar för järnvägens många utmaningar. Den 18 februari 2019 presenterade vi våra planer på att tillverka en utsläppsfri batteridriven MPV, Multi Purpose Vehicle. En MPV är ett arbetsfordon med mångsidigt användningsområde inom järnvägsunderhåll. Utvecklingen är gjord av gruvutrustningsbolaget Epiroc. Vi kan dela deras utvecklingsplattform och vi är också deras första OEM-partner. Tack vare detta samarbete är vi i framkant i utvecklingen av järnvägsfordon med denna nya spännande batteriteknik som gör att vi kan ta fram den första prototypen av en batteridriven MPV under 2019. Detta gör att vi får en ny generation av arbetsfordon som ligger i tiden med fokus på miljö, hållbarhet, arbetsmiljö, men också med en bibehållen eller bättre produktivitet.

Med ett mellanår i ryggen går vi in i 2019 med stor entusiasm. Vi ser fram emot att arbeta med uppdrag från befintliga och nya kunder samt med de järnvägssatsningar som genomförs i våra hemmamarknader under flera år framöver. Vi fortsätter naturligtvis med vår innovativa teknikutveckling som ger Railcare en konkurrensfördel.

Daniel Öholm
CEO


Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 07:30 CET.


För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

 

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 130 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 300 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

Kontakt