19.08.2021 07:30 CEST Regulatorisk

Delårsrapport januari-juni 2021

Framflyttade projekt och lägre volymer för entreprenad samt nya innovationen MPV i drift hos kund

Andra kvartalet

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 13,5 procent till 91,1 MSEK (105,3).
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -2,5 MSEK (14,3).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,12 SEK (0,41).  

Årets sex första månader

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 14,8 procent till 180,0 MSEK (211,2).
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 6,2 MSEK (31,7).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,13 SEK (0,95).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Railcare etablerar sig i Asien.
 • Koncernledningen i Railcare justeras för att än bättre möta den planerade expansionen.
 • Tester och godkännanden på plats för Railcares nya innovation MPV.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Den 21 juli 2021 var Railcares nya innovation MPV i drift hos kund.
   

VD-kommentar 
Under andra kvartalet har vi ett rörelseresultat (EBIT) på -2,5 MSEK och en försäljning om 91,1 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på -2,7 procent. Andra kvartalet är säsongsmässigt det svåraste kvartalet för entreprenadsidan att få ihop, volym- och resultatmässigt. Entreprenadsidan i Sverige och Storbritannien har betydligt lägre volym och resultat än fjolåret som var ett rekordkvartal. Projekten är framflyttade och har påbörjats i början av tredje kvartalet. Segment Transport Skandinavien har däremot en tillväxt om 13,2 procent och Maskinförsäljning redovisar också en ökad omsättning i jämförelse med föregående års andra kvartal.

För första halvåret redovisar Segment Transport Skandinavien en mycket stark tillväxt på 24,7 procent. Stabilt för segment Maskinförsäljning och ett säsongsmässigt jobbigt första halvår för Entreprenad Sverige och Entreprenad Utland. Det ser mycket ljust ut framåt dels för de redan inbokade projekten från hösten och framåt, nya kontrakt för transportverksamheten och med den satsning vi gör framåt med Asien, Europa och Storbritannien. Vi har också med mycket lyckat resultat kört med vår nya batteridrivna MPV och utfört projekt till Trafikverket.

På entreprenadsidan har det andra kvartalet varit svårt med betydligt lägre volymer än tidigare år. Volymerna har minskat med motsvarande 23 MSEK jämfört med andra kvartalet föregående år. Säsongsmässigt är det andra kvartalet det svåraste för entreprenadsidan då projekten för sommarhalvåret inte fullt ut kommit igång. De planerade projekten med kabelhantering startade i början av april som planerat, men resterande projekt är flyttade framåt i tiden av Trafikverket. Det slår hårt på kvartalet, men projekten är kvar och har påbörjats från mitten av juli och framåt.

I juni var alla tester och godkännanden på plats, och den 21 juli startade det första skarpa projektet med Railcares nya innovation MPV, världens största batteridrivna underhållsmaskin för järnväg. I fyra veckor pågår kabelsänkningar längs järnvägssträckan Karlstad-Skåre. På plats finns Railcares operatörer tillsammans med två maskiner varav den ena är den batteridrivna MPV:n som hade pressvisning i oktober 2020. Maskinen är utvecklad av Railcare i samarbete med Northvolt, Epiroc och ABB.

Inom liningverksamheten har vi utfört ett antal projekt under kvartalet och har mer förfrågningar än vanligt framåt, vilket är positivt för resten av året.

Transport Skandinavien har haft ett starkt andra kvartal med en tillväxt på 13,2 procent i jämförelse med samma period föregående år. Under kvartalet har vi haft bra beläggning med transport av järnmalm åt Kaunis Iron och LKAB, beredskapslok i Borlänge samt ett antal entreprenadtransporter till olika spårbyten.

Transporterna av järnmalm åt Kaunis Iron går planenligt med två omlopp per dag, sju dagar i veckan mellan Pitkäjärvi och Narvik. Kontraktet att transportera järnmalm är värt 740 MSEK och gäller till och med november 2031.

Railcare har tecknat ett förlängt och utökat avtal med LKAB. Avtalet innebär en utökning till tre omlopp per dygn och sträcker sig året ut.  Det tidigare avtalet omfattade två omlopp per dygn och gällde till och med utgången av augusti 2021.

Entreprenadtransporter pågår för fullt och hösten är rejält uppbokad för alla lok och lokförare i de spårbytesprojekt som är planerade. Vi utför bland annat transporter av makadam åt NRC med ett ordervärde om 3 MSEK, lok till spårbyten åt Leonhard Weiss med ordervärde om 28 MSEK samt lok till spårbyten Infrakraft med ordervärde om 7 MSEK.

Railcare T fick den 1 juli tillstånd att framföra tåg i Norge. I uppdraget med Kaunis Iron ingår även växling vid lastning och lossning, vilket utförts av underleverantörer i Narvik. Att nu kunna utföra transporter och växling även i Norge i egen regi är en viktig pusselbit i arbetet med att ytterligare utveckla, optimera och kvalitetssäkra vårt uppdrag med malmtransporter för Kaunis Iron.

För att klara den mängd nya uppdrag som ligger framåt har Railcare T under kvartalet anställt sex nya lokförare.

I Entreprenad Utland har volymerna under andra kvartalet minskat med motsvarande 8,7 MSEK i jämförelse med samma period föregående år. Anledningen är densamma som för Entreprenad Sverige där projekt har flyttats fram i tid till hösten och framåt. Under kvartalet har vi utfört arbeten i de flesta av Network Rails banområden.

Under det andra kvartalet har vi fått en förlängning av det ramavtal vi har med Network Rail, avtalet gäller till och med 1 juli 2022. Vi har även vi reducerat antalet fast anställda med sex medarbetare för verksamheten i Storbritannien och detta för att skapa bättre förutsättningar för framtiden.

I juni deltog Railcare på järnvägsmässan Rail Live i Long Marston, Storbritannien. Många kunder från Network Rail besökte oss i mässmontern och det var roligt att möta kunderna i verkligheten efter en lång tid av hemarbete för våra kunder och jag kan konstatera att det finns ett behov av att mötas och skapa nya projekt tillsammans för framtiden.

I segment Maskinförsäljning pågår just nu i verkstaden byggnation av en Ballast Feeder som ska användas i vår egen verksamhet för uthyrning i Sverige eller utlandet. Det har pågått byggnation av maskindelar till Loram och de har färdigställts och levererats till kund under andra kvartalet. Den tredje powerpacken som Loram har beställt kommer att levereras under det fjärde kvartalet 2021.

Asien är en stor marknad och Railcare är nu mogna för att ta steget ut på en ny marknad som innehåller många järnvägar tunnelbanespår samt gruvspår. Etableringen kommer ske i Hong Kong och vi räknar med att påbörja förberedelser under andra halvåret 2021. För tillfället har Railcare många projekt ute på anbudsräkning där våra innovativa maskiner är lämpade för kundens efterfrågan. Med våra moderna, hållbara och effektiva maskiner och med våra hemmamarknader som grund, så är denna strategiska satsning ett nästa steg i Railcares bolagsutveckling.

Railcare har en mycket spännande resa framåt där vi justerat i koncernledningen för att bättre kunna möta den planerade expansionen. I takt med att världen öppnas upp efter pandemin kan vi nu börja bemöta de förfrågningar som bland annat kommit från Asien. Därutöver fullgöra en mer riktad satsning på vår andra hemmamarknad Storbritannien samt skapa nya möjligheter för etableringar i andra europeiska länder.

Vi har många ordrar i orderportföljen för 2021, men även framåt i de långa avtal som vi har tecknat i många av våra bolag. I Sverige storsatsas det med historiskt höga satsningar på järnväg och infrastruktur under lång tid framöver. I många länder behövs stora underhållsinsatser på järnvägen och ett stort intresse finns för våra innovativa lösningar för järnvägen, inte minst vår senaste innovation med batteridrivna underhållsmaskinen för järnväg.

Med innovativa lösningar för järnvägen och med vår personal som vår främsta resurs bygger vi framtidens Railcare.

Daniel Öholm
CEO

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021 kl. 07:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post:
daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post:
sofie.daversjo@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Kontakt