2017-02-23 08:00 CET

Bokslutskommuniké 2016

Railcare – en stark 25-åring

· Tillväxt på 22 % med bra lönsamhet
· Tidig start för transport 2017

Kvartalet i korthet

 • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 81,6 (78,1) MSEK
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till 5,3 (2,6) MSEK
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 3,0 (0,3) MSEK
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,68 (0,07) SEK


Året i korthet

 • Årets nettoomsättning uppgick till 353,1 (290,2) MSEK
 • Årets rörelseresultat uppgick till 49,3 (30,2) MSEK
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 34,0 (19,5) MSEK
 • Vinst per aktie efter skatt uppgick till 7,75 (4,44) SEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 14,0 (10,4) procent
 • Eget kapital per aktie uppgick till 30,97 (26,20) SEK
 • Soliditeten uppgick till 33,3 (28,8) procent


VD-kommentar

Railcare bildades 1992, så i år firar Railcare 25 år. Tjugofem år av utveckling, innovationer, arbetsglädje, tillväxt och lönsamhet. Det gör oss till en stark 25-åring! Vi gör också ett starkt år 2016, med en tillväxt på ca 22 % och med en god lönsamhet. Vi har under åren varit rädda om intjänade medel, och vi har nu en rejäl kassa som ger oss en trygghet i vårt fortsatta företagsbyggande. När vi ser alla satsningar som ska göras i Skandinavien och Storbritannien så inser man att Railcares resa bara har börjat.

Årets sista kvartal
På entreprenadsidan i Sverige så har vi under oktober avslutat höstens arbeten med Railvac vid spårbytena i Vislanda – Mosselund och Boden – Bastuträsk. På Citybanan har vi haft jobb med en Railvac, där vi hjälpt till med att få bort stendamm som fanns i hela tunneln efter makadamiseringen. Kunden hade stora problem att få bort dammet eftersom det inte gick att spola bort det med vatten, det fanns då stor risk att skada installationer. Med lite nya innovationer så lyckades vi väl i projektet och vi har med detta också hittat ett nytt användningsområde för Railvac.

Årets arbeten med snö fick en rivstart då det kom 40 cm snö i Stockholm tidigt i november, och vi fick starta upp ett antal maskiner före den planerade starten den 15 november. Den snabba starten gick bra och snöröjning kom åter på vår kunds agenda. Från den 15 november så har vi full beläggning av våra maskiner och resurser i Sverige fram till den 15 mars i det snöåtagande som vi har med Trafikverket. För närvarande har vi maskiner och resurser i Stockholm, Hallsberg och Göteborg.

På Liningen så har vi gjort några re-liningar av trummor på vägsidan samt haft en del besiktningsarbeten. På järnvägssidan har det varit mycket låg beläggning. Det beror inte på att vi missat jobb, utan det har inte varit ute några förfrågningar – trots att behovet är mycket stort. På vägsidan så har vi fått order på den option som fanns för 2017. Ordervärdet är ca 6 MSEK och arbetena planeras till våren 2017.

På transportsidan så har vi efter sommarens och höstens höga volymer gått in i en period med lägre beläggning från mitten av oktober. Vi har under vintern fem lok och tio lokförare på snökontrakten, vi har fyra lok uthyrda utan förare i Norge samt ett lok uthyrt i Danmark. Ett antal lokförare är också uthyrda på olika håll. På lokverkstaden i Långsele så har vi order på att renovera fem lokomotorer av typ V5 och Z70, vilket sysselsätter oss under vintern. Beställare är Nordic Refinans och ordervärdet är 4 MSEK. Under lokuthyrningens lågsäsong, november-februari, utför vi också planerat underhåll av våra egna lok.

I Storbritannien så har vi fortsatt kört med tre Railvac-maskiner, två på distrikt LNE (London North East) och en på distrikt Western. Den fjärde maskinen går som ”spothire” i flera olika distrikt och den femte maskinen utgör backup-maskin. Den sjätte engelsk-anpassade maskinen är färdigbyggd och står i Skelleftehamn, och den sätts i arbete då vi får order. Vi håller på att inrätta en ny hub för våra operatörer och maskiner, ett eget område med spår där vi kan testa och också visa våra maskiner Railvac och Ballast Feeder för våra kunder. Det blir i Long Marston, där Network Rail årligen håller sin utställning, och det kommer att underlätta mycket för oss i vårt säljarbete.

Verksamheten under året
Totalt inom koncernen så har vi under 2016 haft tillväxt och lönsamhet i samtliga av koncernens dotterbolag, förutom i Railcare Lining. Det kanske mest spännande är att vi redan nu ser ökningar i Sverige, både på entreprenadsidan men också på transportsidan. Enligt de planer som ligger så ser det ut att åter bli en hel del jobb under 2017. Läget i Storbritannien är stabilt och fokus ligger på försäljning och produktionsoptimering.

På entreprenadsidan i Sverige så var det jobb fram till mars med snöåtaganden för att sedan övergå till en del mindre entreprenadjobb. Under andra kvartalet så testades Railvac och nya innovationen Ballast Feeder i skarpt läge på sträckan Sundsvall – Timrå, med mycket lyckat resultat. Detta är en viktig del i vårt framtida erbjudande till marknaden, där vi kan erbjuda kunden ett effektivt industriellt koncept för att byta ballast i växlar och spår. Höstens stora jobb var på spårbytet mellan Boden – Bastuträsk, där även infrastrukturminister Anna Johansson var på besök och tittade på våra maskiner och det arbete vi utför.

Marknaden på Liningen har under året varit mycket låg på järnvägssidan och inte gått enligt vår plan, och då vi får lägre volymer påverkas också resultatet. Det mesta av de re-liningjobb som är utförda under året är på vägsidan, men vi har under året också gjort några enstaka trummor på järnvägen. Under året har vi plockat ner organisationen, för att successivt bygga upp den när marknaden är med oss. Stort fokus ligger på försäljning inom järnväg, väg och industri samt utveckling av produkten.

På transportsidan så var det i början av året normalbeläggning på uthyrning av lok och vagnar. I lokverkstaden hade vi full produktion under hela första halvåret. Under sommaren och hösten hade vi de flesta av våra resurser ute i produktion på flera olika spårbyten i Sverige, men också för uthyrning i Norge och Danmark.

På vår andra hemmamarknad, Storbritannien, så har vi under året kört med tre Railvac i långa projekt, en Railvac som ”spothire” och den femte maskinen har agerat backup-maskin. Under andra kvartalet hade vi invigning av vårt nya kontor i Derby. Stort fokus under året har varit på försäljning och marknadsföring av fler maskiner. Vi har en stabil tillväxt under året på ca 19 % och läget är optimistiskt inför framtiden. Under andra kvartalet så kom beskedet om Storbritanniens Brexit, vilket resulterade i att pundet tillfälligt försvagades. Det påverkar oss på sista raden i år, men i grunden handlar det ändå om att optimera maskiner och se till att kunden får fler maskiner när de har behoven.

På exportsidan så har vi under året jobbat mycket med Tubelines till London Underground, bland annat så har vi byggt vagnsdelar till dem. Vi har kontinuerliga order på service och reservdelar för eftermarknaden framförallt till Nordamerika. Många offerter är skickade under det gångna året på våra fem försäljningsprodukter Railvac, Minevac, Tubevac och snöröjningsmaskinerna SR700 och SR200. Bearbetning av nya marknader för egen drift av maskiner pågår kontinuerligt.

En ny avdelning startades upp under tredje kvartalet, Railcare Innovation och design. Detta för att utveckla nya idéer och innovationer på ett systematiskt sätt. Det är viktigt för oss, då vi växer från år till år och vill ligga i framkant på innovationer för järnvägen.

Framtid och händelser efter årets utgång
Vi har fått en tidig order från SJT gällande fyra lok med förare samt tillsyningsmän till spårbyten sommaren 2017 på sträckan Vislanda – Mosselund. Ordervärdet är ca 10 MSEK och arbetet ska utföras under vecka 16–27. Detta innebär att det blir en tidig start på säsongen för transportsidan.

På exportsidan så planeras det för visning av våra snömaskiner för våra utländska intressenter.

När jag tittar i kristallkulan och funderar på vår omvärld och framtiden så är det ju såklart väldigt svårt, men det kommer att göras stora satsningar på järnvägsunderhållet framöver i de planer som ligger både i Sverige och Storbritannien, vilka är våra hemmamarknader. Det känns mycket inspirerande inför framtiden och vår fortsatta utveckling och tillväxt. Känslan inför 2018–2019 är att det blir som en ketchup-effekt om alla dessa planer blir verklighet. Dessutom skulle vi kunna krydda med en exportorder från någon av alla våra offerter som är skickade. Framtiden ser onekligen ljus ut, och möjligheterna kommer att vara många. Vi är taggade att anta utmaningen för att nå många nya framgångsrika år.

År 1856 invigdes den första normalspåriga järnvägen i Sverige. Sedan dess har det varit en stadig utveckling framåt, och nu storsatsas det på både underhåll och utbyggnad av järnvägen. Järnvägen har en viktig roll i vårt samhälle och många hållbarhetsfördelar, både när det gäller miljö, säkerhet, attraktivt resande i vardagen för många människor och inte minst ekonomiskt. Railcare har varit en del av den utvecklingen sedan 1992 och vår företagsresa, från en maskin till en koncern, går hand i hand med järnvägens utveckling. Vi känner ett ansvar och vi värnar om järnvägen, det är vad vi menar med Rail Care.

Sammanfattning
Vi gör ett starkt år med hög säkerhet, hög kvalitet, god tillväxt och lönsamhet. Vi har en stabil orderstock och vi är stärkta och engagerade i att utveckla koncernens alla bolag. För oss ligger utmaningen nu i att möta framtidens stora satsningar på järnvägen. Om alla dessa underhållsplaner som våra kunder nu visar upp i Skandinavien och i Storbritannien blir verklighet så kommer för eller senare en ketchupeffekt i ökade volymer. Då jag har världens bästa personal är allt möjligt!

Daniel Öholm

VD

Mer om Railcare på www.railcare.se.

Dokument

Kontakt