Stort underhållsbehov

Stora satsningar görs på att vidmakthålla järnvägen. Underhållsområdet där Railcare erbjuder tjänster delas in i ’Basunderhåll’ samt ’Övrigt underhåll och reinvesteringar’.

Reduktion av växthusgaser

Trafikverket aviserade, vid en presentation för Anläggningsforum 2022, att allt arbete med och på järnvägen ska vara helt utsläppsfritt 2040.

Ökade transporter

Enligt Trafikverkets nationella plan för transportinfrastrukturen kommer både gods- och persontransporter på järnvägen att öka med omkring 50 procent till 2040.

Nytt signalsystem

European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett EU-gemensamt signalsystem som ska implementeras på hela Sveriges järnväg. Signalsystemet består av två delar; en signallanläggning och ett tågskyddssystem. Trafikverket ansvarar för införandet och kommer att rusta upp signalanläggningen samt utveckla tågskyddssystemet ERTMS.

För att, efter införandet, kunna framföra tåg på dessa sträckor behöver järnvägsoperatörer ha ett verksamt ETCS-ombordssystem (European Train Control System) som bland annat övervakar att tågen håller rätt hastighet och förhindrar att tåg kör förbi en stoppunkt.